Farmaline Logo

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 83%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 13,13
€ 11,82
Verkrijgbaar in de volgende formaten
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Zyrtec 10mg 40 tabletten

Omschrijving

Cetirizine dihydrochloride is de werkzame stof van Zyrtec. Zyrtec is een anti-allergisch geneesmiddel.
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten geïndiceerd voor:
- de verlichting van neus- en oogklachten die verband houden met seizoensgebonden en
niet-seizoensgebonden allergische rhinitis.
- de verlichting van urticaria.

Indicatie

Symptomatische behandeling van :

allergieën van verschillende aard:
- hooikoorst (loopneus, verstopte neus, tranende geïrriteerde ogen, niezen)
- huidallergieën (muggebeten, zonneallergie, jeuk, contactallergie)

Gebruik

Volw. : 10mg, 1 x per dag, ‘s avonds of 5mg, 2 x per dag
Kind 6 < 12j. : idem volw.
Kind 3 < 6j. : 5mg, 1 x per dag, ‘s avonds of 2.5mg, 2 x per dag
Kind 0 < 3j. : niet geschikt !

Steeds in te nemen voor de maaltijd !

De aangegeven dosis NIET overschrijden !

Ingrediënten

De werkzame stof in dit middel is cetirizine dihydrochloride. Een filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, watervrije colloïdale silicium, magnesiumstearaat, Opadry Y-1-7000 (hydroxypropylmethylcellulose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400).

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen komen zelden of zeer zelden voor, maar u moet stoppen met de inname van het geneesmiddel en onmiddellijk contact opnemen met uw arts wanneer u deze bijwerkingen waarneemt:
- Allergische reacties, waaronder ernstige reacties en angio-oedeem (ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt). Deze reacties kunnen kort na de eerste inname van het geneesmiddel of later beginnen. 

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 10 patiënten voorkomen)
- Somnolentie (slaperigheid)
- Duizeligheid, hoofdpijn
- Keelontsteking, neusontsteking (bij kinderen)
- Diarree, misselijkheid, droge mond
- Vermoeidheid

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 100 patiënten voorkomen)
- Agitatie
- Paresthesie (abnormale tintelingen van de huid)
- Buikpijn
- Pruritus (jeukende huid), huiduitslag
- Asthenie (extreme vermoeidheid), malaise

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 1.000 patiënten voorkomen)
- Allergische reacties, waarvan sommige ernstig (zeer zelden)
- Depressie, hallucinatie, agressie, verwardheid, slapeloosheid
- Stuipen
- Tachycardie (versnelde hartslag)
- Abnormale leverfunctie
- Urticaria (netelroos)
- Oedeem (onderhuidse zwelling)
- Gewichtstoename

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 10.000 patiënten voorkomen)
- Trombocytopenie (verlaagd aantal bloedplaatjes)
- Tics (herhaaldelijke ongecontroleerde beweging)
- Flauwvallen, dyskinesie (onwillekeurige bewegingen), dystonie (abnormale langdurige spiercontracties), beven, dysgeusie (smaakstoornis)
- Wazig zien, accommodatiestoornissen (moeite met scherpstellen), ongecontroleerde draaibewegingen van de ogen
- Angio-oedeem (ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt), geneesmiddeleneruptie
- Afwijkende urinelozing (bedplassen, pijn en/of moeite bij het plassen)

Bijwerkingen met niet bekende frequentie (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
- Toegenomen eetlust
- Zelfmoordgedachten (terugkerende gedachten aan of het bezig zijn met zelfmoord), nachtmerrie
- Geheugenverlies, geheugenstoornis
- Duizeligheid (gevoel van draaien of bewegen)
- Urineretentie (onvermogen om de urineblaas volledig te ledigen)
- Pruritus (intense jeuk) en/of urticaria na stopzetting van de behandeling
- Gewrichtspijn
- Huiduitslag met pus-bevattende blaren
- Hepatitis (ontsteking van de lever)

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: [email protected] Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

Waarschuwing

Wanneer mag u Zyrtec niet innemen?
- Wanneer u een ernstige nierziekte heeft (ernstig nierfalen met een creatinineklaring onder 10 ml/min);
- U bent allergisch voor cetirizine dihydrochloride, voor hydroxyzine, voor piperazine afgeleiden (nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen) of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Zyrtec?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Zyrtec inneemt. Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien noodzakelijk moet u een lagere dosis innemen. Uw arts zal de nieuwe dosis bepalen. Als u problemen heeft om uw blaas te ledigen (bijvoorbeeld problemen ter hoogte van het ruggenmerg, de blaas of de prostaat), vraag dan uw arts om advies. Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor stuipen. Tussen alcohol (bloedspiegel van 0,5 pro mille (g/l), wat overeenkomt met één glas wijn) en het gebruik van cetirizine in de aanbevolen dosis zijn geen klinisch significante wisselwerkingen waargenomen. Er zijn echter geen gegevens over de veiligheid beschikbaar wanneer hogere doses cetirizine en alcohol samen ingenomen worden. Daarom wordt er echter, zoals voor alle
antihistaminica, aangeraden het gelijktijdige gebruik van Zyrtec met alcohol te vermijden. Als u een afspraak hebt voor een allergietest, vraag uw arts dan of u enkele dagen van tevoren moet stoppen met de inname van Zyrtec. Dit geneesmiddel kan de resultaten van uw allergietest beïnvloeden.

Kinderen
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 6 jaar omdat de tabletformulering de nodige 
dosisaanpassingen niet toelaat.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Zyrtec nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedsel heeft geen invloed op de absorptie van Zyrtec.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van Zyrtec door zwangere vrouwen dient te worden vermeden. Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen zou geen schadelijke effecten op het ongeboren kind hebben. Desalniettemin moet het geneesmiddel alleen indien nodig en op medisch advies toegediend worden. Cetirizine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom dient u Zyrtec niet in te nemen in de periode dat u borstvoeding geeft, tenzij u contact hebt opgenomen met een arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van Zyrtec in de aanbevolen dosis de aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid verstoort. Wanneer u van plan bent te rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te ondernemen of machines te bedienen na het innemen van Zyrtec, wordt u geadviseerd af te wachten en te zien hoe u op het geneesmiddel reageert. U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden. Zyrtec filmomhulde tabletten bevatten lactose; indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Zyrtec 10mg 40 tabletten
€ 13,13
€ 11,82
Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 83%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 83%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 13,13
€ 11,82
Verkrijgbaar in de volgende formaten
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Avène_Zon | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Zyrtec 10mg

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Paula gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  excellent product

  dit product is ideaal indien u allergie hebt, zowel contactallergie (uitslag) als allergie die meer op de luchtwegen werkt

 • Klant Alexandra gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  EFFECTIVITEIT

  Mijn man is allergisch voor veel stoffen die vooral voorkomen in medicijnen zoals Ibuprofen, duclofenac, etc. ..... Als hij per ongeluk deze bestanddelen binnenkrijgt, vermindert zyrtec het probleem in max. 1 uur...altijd bij je houden dus!

 • Klant Bernadette gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Allergieën

  Zeer effectief tegen allergieën

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Zyrtec 10mg 40 tabletten

Zyrtec 10mg 40 tabletten
€ 13,13
€ 11,82
Op voorraad

Zyrtec 10mg kopen

Je kan Zyrtec 10mg van het merk UCB , geproduceerd door UCB PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Allergie > Algemeen
Geneesmiddelen > Huid > Allergie - Eczema