Xanthium 200mg 100 capsules

0 Reviews
  Schrijf een review
€ 7,99
€ 6,87
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Xanthium 200mg 100 capsules

Omschrijving van Xanthium 200mg

Preventie en behandeling van symptomen van bronchospasmen (luchtpijptakkrampen) geassocieerd met astma, chronische bronchitis, emfyseem (destructie van de wand van de longblaasjes).
Bij een acute aanval zijn andere geschiktere geneesmiddelen vereist, die uw arts je zou aanbevelen.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik van Xanthium 200mg

Hoe neemt u dit middel in ?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wijze van toediening
Oraal gebruik.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen ?
Het nemen van een te hoge dosis theofylline kan tot de volgende tekens leiden: maagdarmstoornissen (nausea, braken, maagpijn, diarree, bloederig braken), neurologische stoornissen (overgeprikkeldheid, agitatie, nervositeit, verwardheid), hartstoornissen (hartkloppingen, ritmestoornissen, hypotensie of hypertensie). Gaat het over een ernstige intoxicatie, dan kunnen stuipen ontstaan.

De risico's van een overdosering zijn in 't algemeen frequenter bij bejaarde personen alsook bij mensen met leverstoornissen, een verzwakt hart of langdurige koorts.

De arts moet gewaarschuwd worden van zodra één van deze stoornissen zich voordoet: bij duidelijke tekenen van intoxicatie kan opname in het ziekenhuis noodzakelijk geacht worden.
Een intoxicatie met theofylline wordt behandeld door een maagspoeling met actieve kool.

Kalmerende middelen (bijvoorbeeld diazepam a rato van 5-10 mg I.V. (kinderen 0,1 tot 0,2 mg/kg intraveneuze injectie) worden toegediend in geval van stuipen ; zuurstoftoediening, behoud van de arteriële druk, behandeling van de dehydratatie (behoud van het hydro-elektrolytisch evenwicht), hemoperfusie met harsen.

Een hemoperfusie is vereist als de theofyllinewaarden hoger zijn dan:
 • 40 tot 60 μg/ml bij een reeds behandelde patiënt,
 • 80 μg/ml bij een niet behandelde patiënt,
 • 50 μg/ml bij een patient ouder dan 60 jaar of bij hart- of leverinsufficiëntie.

Een hemodialyse is even efficiënt als een hemoperfusie.
Als u teveel Xanthium hebt ingenomen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen ?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Xanthium 200mg

Welke stoffen zitten er in dit middel ?
 • De werkzame stof in dit middel is theofylline (als monohydraat).
  - Xanthium 200 mg : elke capsule bevat 200 mg theofylline (als monohydraat).
  - Xanthium 300 mg : elke capsule bevat 300 mg theofylline (als monohydraat).
  - Xanthium 400 mg : elke capsule bevat 400 mg theofylline (als monohydraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijn cellulose, povidon, sucrose monostearaat, magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E171), polyacrylaat dispersie 30 procent, basisches butylmethacrylat copolymeren, simethicon, polysorbaat 80, gelatine. 

Bijwerkingen van Xanthium 200mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
 
Deze effecten zijn vaak te wijten aan inname van te hoge doses en kunnen bestaan uit :
 • Immuunsysteemaandoeningen : overgevoeligheidsreacties, urticaria, pruritus met trombocytopenie en hemorragische diathese. Meer zelden: cont actdermatitis, exfoliatieve erytrodermie die gepaard gaat met bronchospasme.
 • Endocriene aandoeningen/Voedings- en stofwisselingsstoornissen: hypokaliëmie, hyperglycemie, hypofosfatemie, hypomagnesiëmie, secretie van antidiuretische hormonen, lipidenafwijkingen, porfyrie;
 • Zenuwstelselaandoeningen: slapeloosheid, nervositeit, hoofdpijn, prikkelbaarheid, beven, convulsies;
 • Hartaandoeningen/Bloedvataandoeningen: ritmestoornissen, hypotensie of hypertensie, palpitaties, roodheid;
 • Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen : versnelde ademhaling, ademhalingsstop, respiratoire alkalose ;
 • Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, maagpijn, braken, diarree, gebrek aan eetlust, bloederig braken, maag- en slokdarmzweer.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be

Luxemburg
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?
• U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
• Allergie voor theofylline, aminofylline of andere xanthinen (theobromine, cafeïne).
• Kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
 • De gelules niet open en en de microkorrels niet stukbijten.
 • De voorgeschreven dosis niet vermeerderen zonder het advies van de behandelende geneesheer te vragen.
 • Voorzichtigheid is vooral geboden bij mensen die lijden aan hart-, lever-, long- of nier-ziekten, acute virale infecties, schildklierafwijkingen, hoofdpijn, en een maag- of duodenumzweer bij bejaarde patiënten.
 • Bij een astmacrisis moet men de toediening van een ander geneesmiddel op basis van theofylline vermijden, en mag men de voorgeschreven gelules niet verhogen.
 • Voorzichtheid is ook geboden bij epilepsie.
 • Als u een product of een geneesmiddel neemt dat sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevat moet u daarmee STOPPEN voor u begint aan een behandeling met Xanthium.
 • Als u momenteel gelijktijdig wordt behandeld door een geneesmiddel of een product dat sintjanskruid (Hypericum perforaturm) en Xanthium bevat, moet u eerst uw arts raadplegen alvorens u stopt met sint-janskruid in te nemen, omdat de dosering van Xanthium dan moet worden aangepast.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Gebruik Xanthium niet als u jonger bent dan 6 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in ?
Neemt u naast Xanthium nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen ? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
 • De associatie met sympathicomimetica door inhalatie maakt het mogelijk om de posologie van de twee bestanddelen te verminderen en zo het risico op nevenwerkingen te verminderen.
 • Theofylline kan de effecten van digitalispreparaten op het hart verhogen.
 • Bepaalde geneesmiddelen kunnen de eliminatiesnelheid van theofylline verminderen en zo tot toxische spiegels leiden.
 • Daarom is bij toediening van de volgende geneesmiddelen een verlaagde dosis theofylline noodzakelijk:
  - antibiotica (erythromycine, troleandomycine, clarithromycine, lincomycine, clindamycine)
  - geneesmiddelen tegen maagzweren en antacida (cimetidine, aluminium-gels)
  - bêtablokkers (propranolol, oxprenolol, alprenolol, labetalol)
  - andere medicamenten (viloxazine, diltiazem, interferon alfa-2a, ticlopidine, fluvoxamine, disulfiram, ranitidine).
 • Andere geneesmiddelen versnellen de eliminatie van theofylline en maken bijgevolg een verhoging van de dosis noodzakelijk:
  - Slaapmiddelen en anti-epileptica (barbituraten, fenytoïne, carbamazepine...),
  - aminoglutethimide.
Wie regelmatig rookt, dient dit aan de arts te melden omdat dan de dosis verhoogd moet worden; ook moet hem gemeld worden indien de patiënt ophoudt met roken omdat dan de theofyllinedosis verminderd moet worden.

 • Van bepaalde anti-depressiva (lithiumcabonaat) moet de dosis bij gebruik van theofylline verhoogd worden.
 • De associatie van theofylline met efedrine en eetlustremmers op basis van amfetamine is af te raden, want de ongewenste effecten van deze substanties versterken elkaar.
 • De quinolones, de orale contraceptiva, tacrine, verapamil en het anti-griepvaccin kunnen een verhoogde van het theofyllinegehalte uitlokken.
 • Rifampicine kan een vermindering van het theofyllinegehalte uitlokken.
 • Er is een interactie waargenomen tussen sint-janskruid (Hypericum perforatum) en het werkzame bestanddeel in Xanthium. Deze interactie is waarschijnlijk te wijten aan een werking op bepaalde leverenzymen. Gebruik daarom Xanthium nooit samen met een geneesmiddel of product op basis van sint-janskruid (Hypericum perforatum).
 • Theofylline is een antagonist van de farmacologische werking van benzodiazepinen.
 • Furosemide kan een verlaging of een verhoging van de theofyllinewaarden veroorzaken.
 • Gelijktijdige toediening van adenosine en theofylline kan de elektrofysiologische effecten van adenosine blokkeren.
In alle gevallen van gelijktijdige toediening van theofylline met één van de bovenvermelde geneesmiddelen, moet de arts gewaarschuwd worden en zal deze de doses aanpassen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol ?
 • Overmatige inname van caffeïne (meer dan 6 à 10 koppen koffie) kan het metabolisme van theofylline inhiberen.
 • Een vetrijke maaltijd kan de absorptie van theofylline verhogen en een maaltijd rijk aan koolhydraten kan de absorptie van theofylline verlagen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Behoudens formeel advies van de geneesheer, is het af te raden theofylline te nemen tijdens perioden van zwangerschap en borstvoeding. Want indien men theofylline gebruikt op 't einde van de zwangerschap kan men bij de pas-geborene tekens zien optreden zoals misselijkheid, voedingsmoeilijkheden, irritatie. Op dezelfde manier kan het gebruik van theofylline tijdens de lactatie-periode prikkelbaarheid, onrust en slapeloosheid bij de zuigeling uitlokken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tot dusver is geen enkele contra-indicatie bekend.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,99
€ 6,87

Xanthium 200mg kopen

Je kan Xanthium 200mg van het merk SMB , geproduceerd door SMB LABORATOIRE , bestellen in België bij FARMALINE