Rodizen 200mg 30 tabletten

VSM  
0 Reviews
  Schrijf een review
€ 14,50
€ 12,33
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Rodizen 200mg 30 tabletten

Omschrijving van Rodizen 200mg

Farmacotherapeutische groep
Anti-stress medicatie.

Therapeutische indicatie
Traditioneel geneesmiddel op basis van planten bij de verlichting van mentale en fysieke symptomen van stress en overbelasting, zoals vermoeidheid, uitputting, prikkelbaarheid en spanningen. Het gebruik is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik

Wordt uw klacht na 2 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Indicatie

Mentale en fysieke symptomen van stress.

Traditioneel gebruik bij de verlichting van mentale en fysieke symptomen van stress en overbelasting, zoals vermoeidheid, uitputting, prikkelbaarheid en spanningen.

Gebruik van Rodizen 200mg

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 
Rodizen is een filmomhulde tablet die oraal ingenomen dient te worden.

Tenzij door uw arts anders is voorgeschreven is de dagelijkse dosering van Rodizen als volgt:
- Volwassen en kinderen boven de 12 jaar, 2 tabletten per dag (1 tablet vóór het ontbijt en 1 tablet vóór de lunch)
 
De tabletten innemen met een glas water, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Neem Rodizen niet langer dan 6 maanden in.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Er zijn voor de leeftijdscategorie onder de 12 jaar onvoldoende gegevens bekend met betrekking tot de veiligheid waardoor het gebruik van Rodizen voor kinderen onder de 12 jaar wordt afgeraden.

Heeft u te veel van dit geneesmiddel ingenomen?
Tot op heden zijn er geen effecten bekend van overdosering.

Bent u vergeten dit geneesmiddel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar vervolg de behandeling met Rodizen zoals aangegeven in deze bijsluiter.

Wat u moet doen als u meer van Rodizen heeft ingenomen dan u zou mogen.
Wanneer u te veel van Rodizen heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Rodizen 200mg

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit geneesmiddel is: 200 mg gedroogde Rhodiola rosea wortel extract (1.5 – 5 :1) (WS®1375). Het extractiemiddel is 60 % ethanol (g/g)

De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn: Microcrystallijne cellulose, natriumcroscarmellose natrium, Siliciumdioxide, Magnesiumstearaat, Hypromellose, Stearinezuur, IJzer(III)oxide (E 172), Titaandioxide (E 171), Antischuim emulsie.

Bijwerkingen van Rodizen 200mg

Zoals elk geneesmiddel kan Rodizen bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Een enkel geval van zowel overgevoeligheid als een te laag suikergehalte in het bloed (hypoglycemie) werd gerapporteerd.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet innemen?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Er zijn voor de leeftijdscategorie onder de 12 jaar en voor patiënten met verminderde lever- of nierfunctie onvoldoende gegevens bekend waardoor het gebruik wordt afgeraden voor deze groepen.
Als u lijdt aan lever- of nierinsufficiëntie is het gebruik van Rodizen niet aangeraden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Interacties met geneesmiddelen die via dezelfde weg worden gemetaboliseerd zijn klinisch niet waargenomen.

Neemt u naast Rodizen nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol
De tabletten innemen met een glas water, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik gedurende de zwangerschap of borstvoeding. Daarom is het gebruik van Rodizen gedurende de zwangerschap en borstvoeding niet aangeraden.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Rodizen een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 14,50
€ 12,33

Rodizen 200mg kopen

Je kan Rodizen 200mg van het merk VSM , geproduceerd door SCHWABE PHARMA BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE