Product niet verkrijgbaar

Bekijk het product hieronder als alternatief!
Rhinospray® Verstopte Neus 1,18 mg/ml Oplossing Neusspray 15 ml neusspray
Rhinospray® Verstopte Neus 1,18 mg/ml Oplossing Neusspray 15 ml neusspray

Rhinospray Verstopte neus (tramazoline) is een geneesmiddel, te gebruiken vanaf 16 jaar. Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zouto...

15 ml neusspray

€ 8,93
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 6,25
Op voorraad

€ 8,93
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 8,04 Bespaar 10%
Product niet verkrijgbaar
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Bijsluiter van Rhinospray® Verstopte Neus 1,18 mg/ml 15 ml

Omschrijving

Rhinospray Verstopte Neus (tramazoline) is een geneesmiddel, te gebruiken vanaf 16 jaar. Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing, bij aanhoudende congestie kan Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus gebruikt worden. Geen gebruik langer dan 5 opeenvolgende dagen zonder geneeskundig advies. Geen gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw apotheker. Opella Healthcare Belgium MAT-BE- 2200613

Dit is een advertentie.

Verstopte neus? Bijvoorbeeld bij neusontsteking en neuskeelontsteking?

De neusspray Rhinospray Verstopte neus verlicht snel en effectief een verstopte neus bijvoorbeeld bij neusontsteking en neuskeelontsteking.

De neusspray, Rhinospray Verstopte neus, werkt in ’t algemeen binnen de 5 minuten.

Adem vrij dag en nacht dankzij zijn werking van 8 à 10u

Rhinospray Verstopte neus is geïndiceerd voor volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar

Verstopte neus? Rhinospray Verstopte neus, adem vrij Dag & Nacht *!

*werking tot 8 à 10u.

Indicatie

Dit product wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van neusverstopping, bijvoorbeeld bij neusontsteking en neuskeelontsteking. Het is geïndiceerd bij volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.

Gebruik

Verstuiving in de neus.
 
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar: eerst de neus snuiten en daarna in elk neusgat 1 verstuiving toepassen, 3 à 4 maal per dag, naargelang de behoefte. De maximale dosis bedraagt 200 microgram tot 4 keer per 24 uur.
 
Gebruik bij kinderen en jongeren
Niet gebruiken onder 16 jaar.

Gebruiksaanwijzing
 1. Het flesje goed schudden voor elk gebruik.
 2. Trek de beschermdop van het neusstuk.
 3. Activeer de pomp bij het eerste gebruik of als de pomp langer dan 24 uur niet is gebruikt: hou het flesje vast met de duim op de onderkant en de wijs- en middenvinger op de ring rond het neusstuk. Hou het flesje recht en ver van de ogen. Druk de pomp 7x met uw duim, stevig en snel. De pomp is nu gebruiksklaar. Wanneer een lichte nevel verstoven wordt, is de microdoseur op gang gebracht.
 4. Snuit uw neus om de neusgaten schoon te maken, indien nodig.
 5. Druk een neusgat dicht met de vinger en steek het neusstuk in het andere neusgat. Buig het hoofd lichtjes naar voor terwijl u het flesje recht houdt.
 6. Adem langzaam in door het open neusgat terwijl u met de duim stevig en snel de bodem van het flesje opdrukt. Verstuif de oplossing altijd zijwaarts.
 7. Herhaal stappen 5 en 6 voor het andere neusgat.
 8. Snuit uw neus niet onmiddellijk na gebruik van de spray.
 9. Zet de dop terug op het flesje.
 10. Reinig het neusstuk regelmatig met warm water.
Duur van de behandeling
Rhinospray Verstopte Neus mag gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt.
 
Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Wanneer u Rhinospray Verstopte Neus heeft ingeslikt of teveel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
 
De klinische symptomen van een overdosering met Rhinospray Verstopte Neus kunnen aanleiding geven tot verwarring omdat fasen van stimulatie en onderdrukking van het centraal zenuwstelsel (CZS) en het hart- en bloedvatenstelsel elkaar kunnen afwisselen. Vooral bij kinderen kan een overdosering aanleiding geven tot effecten op het CZS, zoals epilepsieaanvallen, coma, een vertraging van het hartritme of een ademhalingsdepressie. De symptomen van stimulatie van het CZS zijn angst, opwinding, hallucinaties en epilepsieaanvallen. De symptomen van onderdrukking van het CZS zijn een daling van de lichaamstemperatuur, lethargie, slaperigheid en coma.
 
 
De versnelling van het hartritme en de verhoging van de bloeddruk die het gevolg zijn van een overdosering kunnen, in het bijzonder bij kinderen, gevolgd worden door een bloeddrukdaling, subnormale temperaturen, een ernstige allergische reactie en een reflexdaling van het hartritme. Bovendien kunnen de volgende symptomen ook optreden: vernauwen of verwijden van de pupillen, zweten, koorts, bleekheid, blauwe lippen, cardiovasculaire stoornissen (inclusief een hartstilstand), ademhalingsstoornissen (zoals ademnood of ademstilstand) en psychologische stoornissen.
 
Behandeling: in geval van overdosering via de neus, de neus spoelen en zorgvuldig reinigen. Een symptomatische behandeling kan noodzakelijk zijn. Soms kan oxygenotherapie vereist zijn. In geval van een ernstige allergische reactie worden volemische plasmavervangmiddelen gebruikt.
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten

De werkzame stof in dit middel is: Tramazolinehydrochloride 1,18 mg per 1 ml (dit is ongeveer 82,6 mcg tramazolinehydrochloride per verstuiving).
 
De andere stoffen in dit middel zijn: Sorbitol - Citroenzuur - Dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat - Natriumchloride - Benzalkoniumchloride – Gezuiverd water.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
 
Gebruik Rhinospray Verstopte Neus niet langer en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last hebt van een van de volgende effecten:
 • hallucinatie;
 • onregelmatige hartslag (aritmie);
 • versnelde hartslag (tachycardie);
 • hartkloppingen;
 • allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos of jeuk;
 • ernstige allergische reacties zoals een oedeem van het gezicht, de lippen, de mond of de tong.
De frequentie van deze effecten is niet bekend. Enkel de “hartkloppingen” worden ingedeeld als bijwerkingen die soms optreden.
 
Andere eventuele bijwerkingen zijn:
Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten):
 • neusklachten
Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten):
 • zenuwachtigheid
 • hoofdpijn
 • nasaal oedeem, droge neus
 • rinorree
 • niezen
 • misselijkheid
Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)
 • duizeligheid
 • dysgeusie
 • epistaxis
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
 • overgevoeligheid
 • slapeloosheid, slaperigheid
 • sedatie
 • oedeem van de huid*, oedeem van het slijmvlies*
 • vermoeidheid
 • verhoging van de bloeddruk
* symptoom van overgevoeligheid
 
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet vermeld zijn. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
 
België
Website: www.fagg.be
 
Luxemburg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
 
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 
Bewaren op kamertemperatuur (15°C-25°C).
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Als u lijdt aan: nauwe-hoek-glaucoom (aandoening van het oog te wijten aan een verhoogde oogdruk), neusontsteking zonder neusloop (droge neusontsteking).
 • Na een schedeloperatie via de neus.
 • Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 7 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
 • Als u aan porfyrie, prostaathypertrofie, arteriële hypertensie, hartziekte, hyperthyroïdie of feochromocytoom lijdt.
 • Bij een chronische neusontsteking is het langdurig gebruik van vasoconstrictors via de neus niet geïndiceerd; het kan leiden tot een chronische ontsteking en atrofie van het slijmvlies. Wanneer het effect van Rhinospray afneemt, treedt als reactie soms een zwelling van het neusslijmvlies op.
 • Het te frequent en te overvloedig gebruik van vasoconstrictors kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk.
 • Let erop dat Rhinospray Verstopte Neus niet in de ogen terechtkomt om irritatie te vermijden.
 • Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve dan ook de bijsluiter aandachtig te lezen.
In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de neusverstopping aanhouden, dan kan Rhinospray Verstopte Neus gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt.
 
Kinderen en jongeren
Het gebruik van Rhinospray Verstopte Neus is geïndiceerd vanaf 16 jaar.
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gelijktijdig gebruik van Rhinospray Verstopte Neus met de volgende geneesmiddelen kan een invloed hebben op de arteriële druk of de werking van het hart:
- bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (MAO-remmers, tricyclische antidepressiva), ook nog tijdens de twee weken die volgen op het einde van een behandeling met MAO-remmers.
- geneesmiddelen tegen een hoge of lage arteriële druk.
Gebruikt u naast Rhinospray Verstopte Neus nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Uit voorzorgsmaatregel draagt het de voorkeur het gebruik van Rhinospray Verstopte Neus te vermijden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.
 
Borstvoeding
Tijdens de borstvoeding mag Rhinospray Verstopte Neus uitsluitend gebruikt worden op doktersadvies.
 
Vruchtbaarheid
Op basis van de beschikbare preklinische studies is er geen enkele indicatie voor mogelijke effecten van het gebruik van tramazolinehydrochloride op de vruchtbaarheid.
 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met  uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sommige personen kunnen last hebben van bijwerkingen, die gevaarlijk kunnen zijn tijdens het besturen van een voertuig of het gebruiken van een machine (hallucinatie, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid). Als u last hebt van een van deze effecten, mag u geen voertuig besturen of geen machines gebruiken.
 
Rhinospray Verstopte Neus bevat benzalkoniumchloride (een bewaarmiddel), dat het neusslijmvlies kan irriteren.
Rhinospray® Verstopte Neus 1,18 mg/ml 15 ml
€ 8,93
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 8,04
Product niet verkrijgbaar
€ 8,93
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 8,04 Bespaar 10%
Product niet verkrijgbaar
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Bekijk het product hieronder als alternatief!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Sérélys 60 tabletten
Sérélys 60 tabletten
€ 34,95
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 22,72
Sterimar Neusspoeling 100 ml
Sterimar Neusspoeling 100 ml
€ 12,10
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,38
Fenigel 30 g
Fenigel 30 g
€ 8,75
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 6,83

Laatste reviews en ervaringen met Rhinospray® Verstopte Neus 1,18 mg/ml

Schrijf een review
 • Klant Kim gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Doet wat het moet doen

  Wij zijn fan van deze Rhinospray. Zeker sinds de komst van onze baby, hebben we deze winter heel wat verkoudheden mogen doorstaan. Het kwam dus heel vaak van pas, en het zorgt ook voor de nodige verlichting.

 • Klant Veronique gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Perfect

  Rhinospray is perfect als je een verstopte neus hebt door een verkoudheid of griep. Ik haat het om te gaan slapen met een verstopte neus, met rhinospray heb ik een goede nachtrust. Ik raad deze spray aan.

 • Klant Patrick gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  ideaal voor klassieke rhinitis

  zorgt voor voldoende ontlasting van de neus tijdens de acute fase van rhinitis

 • Klant Aurelie gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Effectief

  Deze spray verhelpt perfect een verstopte neus. Ik gebruik hem 's avonds voor het slapen gaan, waardoor ik zonder problemen in slaap val

 • Klant Godfried gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Helpt bij verstopte neus!

  Helpt bij verstopte neus

 • Klant Valérie gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  1 klant vond deze beoordeling nuttig.

  Neusdruppels

  Deze druppels zijn zeer effectief om de neus snel te ontstoppen. Het enige nadeel is dat je niet bij de bodem van het flesje kunt komen omdat het buisje te kort is en je dus product verliest

 • Klant rudi buysse gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  neus direct vrij

  maakt de neus direct vrij goede neusspray

 • Klant Doba gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  De meest effectieve!

  Deze spray is echt effectief. Een kleine hoeveelheid is voldoende om een verstopte neus radicaal te ontstoppen. Het is niet agressief en tast de zintuigen niet aan. Na een paar keer gebruik is de neus goed ontstopt en kunt u de behandeling stoppen. Het is geurloos, zodat u het kunt gebruiken voor een maaltijd of een lekker drankje. Ik raad het 100% aan!

 • Klant Mk gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Perfect

  De enige effectieve medicatie voor de aandoening die ik heb.... in afwachting van een mogelijke operatie, het laat me goed ademen om te slapen.

 • Klant Nathalie gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Ontstopt de neus

  Rhinospray is effectief in het ontstoppen van de neus, maar het moet niet te veel worden gebruikt. Er is geen groot wonder voor mensen met een permanent verstopte neus in kleine doses....

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Rhinospray® Verstopte Neus 1,18 mg/ml 15 ml

Rhinospray® Verstopte Neus 1,18 mg/ml 15 ml
€ 8,93
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 8,04
Product niet verkrijgbaar

Rhinospray® Verstopte Neus 1,18 mg/ml kopen

Je kan Rhinospray® Verstopte Neus 1,18 mg/ml van het merk Rhinathiol - Rhina NaturActiv - Rhinospray, bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:

Geneesmiddelen > Griep > Neusverstopping
Geneesmiddelen > Neus > Spray