Farmaline Logo

Otrivine tegen Neusverstopping Neusspray 1 mg/ml 10 ml

2 klanten gaven dit product gemiddeld 5,00 van de 5 sterren. 2 Reviews

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 48%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 7,65
€ 5,74
Promotie 25% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Otrivine tegen Neusverstopping Neusspray 1 mg/ml 10 ml

Omschrijving

Otrivine maakt deel uit van de groep geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van de symptomen van neusverstopping.

Het is aangewezen bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

Indicatie

Behandeling van korte duur (maximum 3 à 5 dagen) van de symptomen van neusverstopping bij bepaalde aandoeningen zoals:
 • neusverkoudheid (niet-allergische rhinitis (=ontsteking van het neusslijmvlies))
 • hooikoorts en allergische rhinitis door bijvoorbeeld stof en schimmels
 • sinusitis (bevordert de uitscheiding van slijmen)
 • ontstekingen van het middenoor

Gebruik

Nasaal gebruik (neusspray).

Otrivine 1 mg/ml mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 12 jaar.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:
Neusspray: 1 verstuiving in elk neusgat, 3 maal per dag. De tijdsduur tussen 2 toedieningen dient 8 tot 10 uur te bedragen. Gebruik niet meer dan 3 toedieningen per neusgat, per dag. De laatste toediening kan voor het slapen gaan gebeuren.
 1. Knip de tuit van de spray niet. De spray is klaar voor gebruik
 2. Snuit de neus.
 3. Verwijder de beschermdop.
 4. Voor de eerste toepassing, pomp enkele malen totdat er een gelijkmatige verstuiving ontstaat. Bij herhaalde toedieningen zal de spray klaar zijn voor direct gebruik. Zorg ervoor om niet in de ogen of de mond te verstuiven.
 5. Houdt het flesje rechtop en plaats de duim aan de onderkant van het flesje en houdt het neusstuk tussen 2 vingers.
 6. Buig het hoofd lichtjes naar voren en plaats het neusstuk in een neusgat.
 7. Verstuif en adem tegelijkertijd zachtjes in door de neus.
 8. Herhaal in het andere neusgat.
 9. Maak het neusstuk schoon en laat deze drogen alvorens de beschermdop terug te plaatsen.
Om een mogelijke verspreiding van de infectie te voorkomen, mag het flesje slechts door 1 persoon gebruikt worden.

Het wordt aanbevolen om de laatste applicatie kort voor het slapengaan toe te dienen. De toegediende dosis mag niet overschreden worden, vooral niet bij kinderen en oudere personen Otrivine mag niet langer dan 3 tot 5 dagen gebruikt worden.
 
Het is aan te raden een arts te raadplegen als de aandoening waarvoor u Otrivine gebruikt niet duidelijk verbetert na 5 dagen behandeling of wanneer er zich nieuwe symptomen voordoen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Bij kinderen werden enkele zeldzame gevallen van overdosering waargenomen als gevolg van accidenteel gebruik van hoge doses.

In geval van gebruik van te hoge dosis of bij accidentele ingestie kunnen duizeligheid, transpiratie, ernstige daling van de lichaamstemperatuur, hoofdpijn, onregelmatige hartslag, stijging van de bloeddruk, moeilijke ademhaling, bewustzijnsstoornissen, coma en convulsies optreden.

Wanneer u te veel van Otrivine heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Ingrediënten

De werkzame stof in dit middel is: xylometazoline, als 1 mg xylometazoline hydrochloride per ml oplossing (wat overeenkomt met 0,87 mg/ml xylometazoline).

De andere stoffen in dit middel zijn: natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumchloride, natriumedetaat, benzalkoniumchloride, sorbitol (70%), methylhydroxypropylcellulose, gezuiverd water.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

STOP met de toediening van Otrivine en zoek onmiddellijk medische hulp als u één van volgende symptomen krijgt, omdat dit tekenen kunnen zijn van een allergische reactie:
 • moeilijkheden met ademhalen en slikken
 • opzwellen van het gezicht, de lippen, de tong of de keel
 • ernstige jeuk, gepaard gaande met rode huiduitslag en bulten (netelroos)
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)
 • Lokale bijwerkingen : droge neus of nasaal ongemak, branderig gevoel in de neus of keel.
 • Systemische (het hele lichaam betreffende) bijwerkingen : misselijkheid, hoofdpijn
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers).
 • Lokale bijwerkingen: lokale irritatie.
 • Systemische (het hele lichaam betreffende) bijwerkingen: slapeloosheid, bradycardie (= abnormaal vertraagde hartwerking), hypertensie (= verhoogde bloeddruk), braken
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers, inclusief geïsoleerde gevallen):
 • Systemische (het hele lichaam betreffende) bijwerkingen: hartkloppingen, systemische allergie (huiduitslag, jeuk), voorbijgaande gezichtsstoornissen en onregelmatige of versnelde hartslag
Bij overmatig en langdurig gebruik: uitdroging van het neusslijmvlies (de binnenwand van de neus). Let ook op voor mogelijke ontstekingen van het neusslijmvlies.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet vermeld zijn. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Website: www.fagg.be

Luxemburg
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmaciemedicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.

Waarschuwing

Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de originele verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U bent allergisch voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
 • Als u lijdt aan geslotenhoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de oogbol).
 • Als u lijdt aan chronische neussontsteking met droge neusholten (rhinitis sicca)
 • Als u lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).
Als u andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg dan uw huisarts alvorens Otrivine te gebruiken.

Informeer uw arts of apotheker als bovenstaande informatie op u van toepassing is, aangezien Otrivine dan niet geschikt is voor u.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:
 • Als u een hartaandoening hebt.
 • Als u verhoogde bloeddruk hebt (hypertensie).
 • Als u een verhoogde werking van de schildklier hebt (hyperthyroïdie).
 • Als u lijdt aan suikerziekte.
 • Als u feochromocytoom hebt (sterke stijging van de bloeddruk veroorzaakt door een tumor van het bijniermerg die leidt tot de aanmaak van grote hoeveelheden adrenaline en noradrenaline).
 • Als u een vergroting van de prostaat (prostaathypertrofie) hebt.
 • Als u behandeld wordt met bepaalde antidepressiva gekend als monoamineoxidase inhibitoren (MAO-inhibitoren) of als u deze de afgelopen 2 weken hebt gebruikt.
Vraag raad aan uw arts in geval van overmatige reactie op Otrivine (duizeligheid, slapeloosheid, beven). Mogelijk zal hij u aanraden Otrivine niet verder te gebruiken.

De aangegeven dosis niet overschrijden, in het bijzonder bij kinderen en oudere personen.

Als eerstelijnsbehandeling, is het aangeraden om de neus te spoelen met een fysiologisch serum. Otrivine mag gebruikt worden als tweedelijnsbehandeling.

Zoals alle vaatvernauwende middelen met lokale werking mag Otrivine niet langer dan 3 tot 5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden. Langdurig overmatig gebruik kan een verslechtering van de symptomen veroorzaken, met een risico op een chronische rhinitis (chronische ontsteking van het neusslijmvlies).

Otrivine is niet bestemd voor gebruik in de ogen of mond.

Om te voorkomen dat mogelijke infecties overgedragen zouden worden, mag het flesje slechts door één enkele persoon gebruikt worden.

Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen
Gebruik Otrivine 1 mg/ml niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Otrivine nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de  mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien u andere geneesmiddelen neemt, of recent heeft genomen, zoals:
 • geneesmiddelen tegen depressies genaamd monoamineoxidase inhibitoren (MAO-inhibitoren): gebruik Otrivine niet als u MAO-inhibitoren neemt of de afgelopen 14 dagen hebt ingenomen
 • geneesmiddelen tegen depressies genaamd tricyclische of tetracyclische antidepressiva
 • geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathomimetische amines)
 • geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (type β-blokkers).
Waarop moet u letten bij eten, drinken en alcohol?
Tot op heden geen gekende wisselwerkingen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Otrivine mag niet gebruikt worden tijdens de gehele duur van de zwangerschap.

Borstvoeding
Gebruik Otrivine tijdens de borstvoeding enkel op voorschrift. Aangezien men niet weet of de werkzame stof, xylometazoline, in de moedermelk overgaat, is voorzichtigheid geboden tijdens de periode van borstvoeding. Vermijd herhaald gebruik tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Otrivine heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Otrivine bevat benzalkoniumchloride
Dit geneesmiddel bevat als conserveermiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan irriterend werken en  huidreacties veroorzaken.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Otrivine tegen Neusverstopping Neusspray 1 mg/ml 10 ml
€ 7,65
€ 5,74
Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 48%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven
€5
Korting!
Otrivine tegen Neusverstopping Neusspray 1 mg/ml 10 ml
€ 7,65
€ 5,74
Op voorraad

Klanten die dit kochten, kochten ook

Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Otrivine tegen Neusverstopping Neusspray 1 mg/ml

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Christina gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  1 klant vond deze beoordeling nuttig.

  Super

  Zeer goed product bij een verstopte neus en helpt bij mij ook zeer goed tegen de allergie. Vele andere producten heb ik geprobeerd maar niets is zo goed als otrivine, tegen verstopte sinussen is degene met menthol de beste

 • Klant KJ. gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  2 van 2 klanten vonden de beoordeling nuttig.

  Zeer goed bij een hardnekkige neusverstopping.

  Dit product is zeer goed bij de hardnekkigste neusverstoppingen. 1 dosering per neusgat zorgt voor uren vrij ademen. Wel opletten, het kan verslavend werken dus zeker niet langer dan nodig gebruiken!

Toon alle reviews

Otrivine tegen Neusverstopping Neusspray 1 mg/ml kopen

Je kan Otrivine tegen Neusverstopping Neusspray 1 mg/ml van het merk Otrivine , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Otrivine of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Neusverstopping
Geneesmiddelen > Neus > Spray