Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 8,80
€ 8,01
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Lysomucil 4% Siroop 200 ml

Omschrijving

Het actieve bestanddeel van Lysomucil 4% is acetylcysteïne voor het vloeibaar maken van slijmen (lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor het behandelen van chronische bronchitis.

Lysomucil 4% wordt gebruikt voor:
 1. Chronische bronchitis: om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
 2. Het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Indicatie

Maakt de luchtwegen vrij. Slijmhoest.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 
De aanbevolen dosering is:
Voor aandoeningen van de luchtwegen:
 • van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag, in 2 tot 3 innamen.
 • ouder dan 7 jaar: 400 tot 600 mg per dag, in 1 tot 3 innamen, bvb.: 5 ml, 2 tot 3 maal per dag.
Voor mucoviscidose:
 • van 2 tot 6 jaar: 120 tot 600 mg per dag.
 • ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag, bvb.: 5 ml 3 maal per dag.
De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

Manier van toedienen:
De toe te dienen hoeveelheid in het doseerbekertje gieten en onmiddellijk innemen. Het bijgevoegde bekertje heeft een aanduiding van 5 ml en 15 ml. Een lichte zwavelgeur wijst niet op een kwaliteitsvermindering van het product maar is eigen aan het werkzame bestanddeel.

Duur van de behandeling:
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Lysomucil 4% moet gebruiken. De duur van de behandeling kan van enkele weken tot enkele maanden gaan en kan worden onderbroken door perioden zonder behandeling waarvan de duur afhankelijk is van uw algemene toestand.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Lysomucil 4% heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). De toxiciteit van acetylcysteïne is gering. De inname van grote hoeveelheden kan leiden tot maagdarmklachten zoals misselijkheid, braken en diarree. Er bestaat geen specifiek antidoot voor acetylcysteïne. Meestal volstaat een behandeling van de ziektetekens. Als de ziektetekens ernstig zijn, is het beter uw arts te raadplegen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het aanbevolen tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit middel:
Geen bijzonderheden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.

Ingrediënten

De werkzame stof in dit medicijn is acetylcysteïne.
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), dinatriumedetaat, natriumcarboxymethylcellulose, natriumsaccharinaat, grenadine-aroma, aardbei-aroma, sorbitol 70% (E420), natriumhydroxide en gezuiverd water (zie rubriek “Lysomucil 4% siroop bevat sorbitol, natrium, methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216)”).

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of lokaal ziekenhuis indien u de volgende (zeer zeldzame) bijwerkingen heeft:
 • ernstige huidreacties (zogenaamd syndroom van Stevens-Johnson en syndroom van Lyell).
 • ernstige allergische (overgevoeligheids)reactie: deze kenmerkt zich door huiduitslag, jeuk, vochtophoping (oedeem), ademhalingsmoeilijkheden en bewustzijnsverlies.
Verdere bijwerkingen:
Soms (bij minder dan 1 op 100 personen):
 • Hoofdpijn;
 • Oorsuizen;
 • Versneld hartritme (tachycardie);
 • Overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen en neusloop (rhinorree);
 • Braken, diarree, buikpijn, misselijkheid;
 • Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis);
 • Urticaria (netelroos);
 • Koorts;
 • Verlaagde bloeddruk.
Zelden (bij minder dan 1 op 1000 personen):
 • Kortademigheid;
 • Vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme);
 • Gestoorde spijsvertering.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10000 personen):
 • Bloedingen;
 • Duizeligheid.
Niet gekend (kan niet geschat worden op basis van beschikbare gegevens):
 • Vochtophoping in het aangezicht (gezichtsoedeem).
Een daling van de bloedplaatjesaggregatie in aanwezigheid van Lysomucil werd in verschillende studies bevestigd. De klinische betekenis werd nog niet bepaald.

Het melden van bijwerkingen:
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Als u astma heeft; bij vernauwing van de luchtwegen (bronchospasmen) moet het gebruik onmiddelijk stopgezet worden en een aangepaste behandeling opgestart worden.
 • Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de luchtwegen door kinesitherapie (houdingsdrainage) of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden gehouden.
 • Als u aan een hartziekte of verhoogde bloeddruk lijdt of bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg de rubriek “Lysomucil 4% siroop bevat:”.
 • Als u last heeft, of eerder heeft gehad, van maagzweren, of bij risico op maagdarmbloedingen, in het bijzonder wanneer u gelijktijdig ook andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze het maagslijmvlies irriteren; raadpleeg in dit geval uw arts.
 • In geval van braken; acetylcysteïne kan de intensiteit van braken versterken.
 • Als u last krijgt van allergische symptomen met inbegrip van algemene netelroos (urticaria); de inname onderbreken als de symptomen medisch niet onder controle gehouden kunnen worden.
 • Bij kinderen onder de 2 jaar, want dit kan een obstructie van de luchtwegen veroorzaken.
Raadpleeg de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”.
 • Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Een lichte zwavelgeur wijst niet op een kwaliteitsvermindering van het product maar is eigen aan het werkzame bestanddeel.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lysomucil 4% nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Interactiestudies werden alleen bij volwassenen uitgevoerd. Gelijktijdig gebruik van nitroglycerine kan een aanzienlijke bloeddrukdaling veroorzaken en u kunt hierbij last krijgen van hoofdpijn. Gelijktijdig gebruik van hoestremmers best vermijden omdat dit de hoestreflex vermindert en zo zou leiden tot een ophoping van slijmen.
Acetylcysteïne kan de werking van sommige antibiotica (stoffen die bacteriën vernietigen) beïnvloeden of ook hun werking verminderen wanneer deze rechtstreeks worden gemengd. Daarom wordt het oplossen van acetylcysteïne formuleringen samen met andere geneesmiddelen niet aanbevolen. Verder is het raadzaam om, wanneer inname van antibiotica of andere orale geneesmiddelen noodzakelijk is, dit twee uur vóór of na de inname van acetylcysteïne te doen of te kiezen voor een verschillende toedieningsweg (vraag raad aan uw arts).
Gelijktijdig gebruik van acetylcysteïne en carbamazepine zou kunnen leiden tot verminderde werkzaamheid van carbamazepine. Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- of ijzerzouten of calciumzouten kunnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de inname van Lysomucil en van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te kiezen. Actieve kool kan het effect van acetylcysteïne verminderen. Het wordt niet aanbevolen Lysomucil 4% siroop te mengen met andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Geen specifieke gegevens.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
 • Zwangerschap
Er zijn beperkte gegevens rond het gebruik van Lysomucil bij zwangere vrouwen. Dierproeven wijzen niet op schadelijke effecten op het ongeboren kind na gebruik tijdens de zwangerschap. Gebruik Lysomucil niet tenzij uw arts u dit zegt.
 • Borstvoeding
Het is niet gekend of Lysomucil wordt uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor de zuigeling kan niet uitgesloten worden. Geeft u borstvoeding of plant u dit te doen, dan zal uw arts of apotheker aangeven of u hiermee moet stoppen of de behandeling met Lysomucil moet onderbreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Lysomucil heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Lysomucil 4% siroop bevat:
 • sorbitol. Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt (bv. zeldzame erfelijke aandoening van fructose-intolerantie), contacteer dan uw arts vooraleer dit geneesmiddel in te nemen.
 • 97 mg natrium per 5 ml siroop. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet zoals patiënten met een hartziekte of verhoogde bloeddruk.
 • methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216). Parahydroxybenzoaten kunnen allergische reacties (mogelijk vertraagd) veroorzaken.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Lysomucil 4% Siroop 200 ml
€ 8,80
€ 8,01
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 86%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 8,80
€ 8,01
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Klanten die dit kochten, kochten ook

Laatste reviews en ervaringen met Lysomucil 4% Siroop

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Ka gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Lysomucil siroop

  De Lysomucil siroop werkt voortreffelijk om slijmen weg te werken en dus tegelijk keelpijn te verzachten, je moet wel wat geduld hebben

 • Klant Serena gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Vette hoest

  Blij met dit product, helpt kinderen om slijm los te maken

 • Klant Kristel gaf dit product 3 van de 5 sterren.
  3/5

  Helpt goed

  Vieze smaak en nasmaak maar helpt wel voor de hoest

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Lysomucil 4% Siroop 200 ml

Lysomucil 4% Siroop 200 ml
€ 8,80
€ 8,01
Op voorraad

Lysomucil 4% Siroop kopen

Je kan Lysomucil 4% Siroop van het merk Zambon , geproduceerd door ZAMBON , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Acetylcysteïne of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hoest > Diepzittende Hoest > Siroop