Laxido Sinaasappel 50x13.7 g zakjes

0 Reviews
  Schrijf een review
€ 24,78
€ 21,56
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Laxido Sinaasappel 50x13.7 g zakjes

Omschrijving van Laxido Sinaasappel

Macrogol 3350 is een laxeermiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van constipatie, met name als u al langdurig constipatie hebt. Het wordt ook gebruikt om een ophoping van harde feces in uw darm te behandelen, wat het gevolg kan zijn van een langdurige constipatie (dit noemt men fecale impactie). Door macrogol 3350 wordt uw stoelgang zachter en gemakkelijker verwijderbaar, wat tot verlichting van de constipatie leidt. De elektrolyten helpen het normale gehalte van natrium, kalium en water in uw lichaam te handhaven terwijl u voor constipatie behandeld wordt.

Indicatie

  • Chronische constipatie
  • Fecale impactie (refractaire constipatie met fecale lading in het rectum en/of colon)

Gebruik van Laxido Sinaasappel

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Laxido Sinaasappel moet oraal worden ingenomen.

Laxido Sinaasappel is een laxeermiddel voor de behandeling van constipatie en fecale impactie bij volwassenen, kinderen (in de leeftijd van 12 jaar en ouder) en ouderen.

Constipatie
De gebruikelijke dosis voor constipatie is één zakje dat 1 tot 3 maal per dag moet worden ingenomen.

Fecale impactie
De gebruikelijke dosis voor fecale impactie is acht zakjes per dag. Alle acht zakjes moeten binnen een periode van zes uur worden ingenomen. Als u een hartaandoening hebt, neem dan maximaal twee zakjes (in 250ml water) binnen één uur tijd.

Hoe mengen?
Laxido Sinaasappel moet worden klaargemaakt door de inhoud van één zakje op te lossen in een glas water (125ml). Roer goed tot al het poeder is opgelost. Als u voor fecale impactie wordt behandeld, kunt u de inhoud van alle acht zakjes samen in een grotere container (in één liter water) oplossen.

Behandelingsduur
Constipatie
De kuur voor constipatie duurt normaal gesproken niet langer dan 2 weken. Het is mogelijk dat uw behandeling langer dan twee weken duurt als u aanhoudend constipatie hebt of een ziekte hebt die constipatie veroorzaakt (zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose) of als u andere gebruikelijke geneesmiddelen inneemt die constipatie veroorzaken. In dat geval kan uw arts uw dosis verlagen tot één zakje dat u 1 of 2 maal per dag moet innemen.

Fecale impactie
De kuur voor fecale impactie duurt normaal gesproken niet langer dan 3 dagen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
U kunt ernstige pijn en zwelling in uw buik ervaren, of braken of diarree die tot uitdroging kunnen leiden. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Laxido Sinaasappel en drink veel vocht. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u teveel aan Laxido Sinaasappel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem die dan in zodra u eraan denkt en ga door zoals daarvóór. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Om het beste resultaat te hebben met Laxido Sinaasappel moet u de door uw arts of apotheker aanbevolen behandelingskuur voltooien. Dit zorgt ervoor dat uw constipatie verdwijnt, want anders kunnen de symptomen die u hebt aanhouden.

Raadpleeg een arts als uw symptomen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen voor chronische constipatie of na 3 dagen voor fecale impactie.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

Ingrediënten Laxido Sinaasappel

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn macrogol 3350 (13,125 g), natriumchloride (350,7 mg), natriumwaterstofcarbonaat (178,5 mg) en kaliumchloride (46,6 mg). De andere stoffen in dit middel zijn acesulfaamkalium (E950) en sinaasappelsmaakstof (bevat maltodextrine en propyleenglycol (E1520)).

Bijwerkingen van Laxido Sinaasappel

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een van de volgende bijwerkingen hebt, stop dan de inname van Laxido Sinaasappel en raadpleeg meteen uw arts:
- tekenen van een ernstige allergische reactie, zoals ademhalingsproblemen, of zwelling in het gezicht, van de lippen, tong of keel
- tekenen van allergie, zoals uitslag, roodheid van de huid, netelroos, jeuk of kortademigheid
- tekenen van veranderingen in uw vochtgehalte of elektrolytconcentratie, zoals zwelling (vooral van de enkels), zich afgemat voelen, uitdroging of meer dorst in combinatie met hoofdpijn. Deze symptomen kunnen erop wijzen dat de kaliumconcentraties in uw bloed hoger of lager zijn dan normaal.

Ook de volgende bijwerkingen zijn mogelijk:
- buikpijn
- een opgeblazen gevoel
- winderigheid
- indigestie
- pijnlijke anus (achterwerk)
- lichte vorm van diarree
- misselijkheid
- braken
- opgezette buik
- gerommel in de maag

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- als u een perforatie in de wand van uw darm hebt.
- als u een blokkering in uw darm hebt.
- als u een darmverlamming hebt (het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw darmen niet meer functioneren als gevolg van een chirurgische ingreep of ernstige infectie van de darmen).
- als u colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn of toxisch megacolon hebt.

Als een van deze situaties bij u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige voor aanvullend advies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Laxido Sinaasappel gebruikt voor de behandeling van fecale impactie, omdat bevestigd moet worden dat u deze aandoening heeft voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Sommige geneesmiddelen, zoals anti-epileptica, zijn niet altijd even effectief als ze tegelijkertijd met Laxido Sinaasappel worden ingenomen. Neemt u naast Laxido Sinaasappel nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Eén uur vóór en één uur na de inname van Laxido Sinaasappel mag u geen andere geneesmiddelen via de mond innemen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedsel en drank hebben geen invloed op het effect van Laxido Sinaasappel.

Zwangerschap en borstvoeding
Laxido Sinaasappel mag tijdens de zwangerschap en tijdens borstvoeding worden gebruikt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Laxido Sinaasappel heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Laxido Sinaasappel bevat kalium en natrium
Laxido Sinaasappel bevat 0,68mmol (26mg) kalium per zakje. Hiermee moet rekening worden gehouden als u per dag meer dan één zakje inneemt en als u een verminderde nierfunctie hebt, of als u een kaliumarm dieet volgt.

Laxido Sinaasappel bevat 8,13mmol (187mg) natrium per zakje. Hiermee moet rekening worden gehouden als u een natriumarm dieet volgt.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 24,78
€ 21,56

Laxido Sinaasappel kopen

Je kan Laxido Sinaasappel van het merk Laxido , geproduceerd door TRAMEDICO , bestellen in België bij FARMALINE