Farmaline Logo

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 64%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 7,80
€ 5,85
Promotie 25% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Ibuprofen EG 400mg 30 tabletten

Omschrijving

Ibuprofen EG bevat de werkzame stof ibuprofen, een middel tegen pijn, koorts en ontsteking.
Ibuprofen EG 400 mg is aangewezen bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Indicatie

Symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe innemen en wanneer?
Neem de tabletten oraal (via de mond) in met wat water. Kauw niet op de tabletten en maak ze ook niet fijn.
Ibuprofen EG wordt op de nuchtere maag meestal goed verdragen en wordt snel opgenomen. Als u Ibuprofen EG inneemt ter behandeling van de pijn veroorzaakt door ochtendstijfheid, neem dan de eerste dagdosis op een nuchtere maag in bij het ontwaken, samen met wat vloeistof.
Gezien de eerder beperkte werkingsduur van Ibuprofen EG is het beter om de volgende dosissen over de dag te spreiden en bij voorkeur (ongeveer 1 uur) vóór de maaltijden in te nemen.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Startdosis: 1 tablet.
Indien nodig: 1 tablet om de 4 à 6 uur met een maximum van 1 tablet per inname en een maximum van 3 tabletten per dag (3 x 400 mg).

Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden toegediend aan kinderen en jongeren, of indien de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Heeft u te veel van Ibuprofen EG ingenomen?
Wanneer u meer Ibuprofen EG ingenomen heeft dan toegestaan of als een kind per ongeluk dit geneesmiddel ingenomen heeft, moet u onmiddellijk naar uw arts, apotheker of de dichtstbijzijnde spoedafdeling gaan en de verpakking van uw geneesmiddel en deze bijsluiter meenemen. U kan ook contact opnemen met het Antigifcentrum (070/245.245).

De mogelijke verschijnselen zijn misselijkheid, buikpijn, overgeven (kan bloedbraken zijn), diarree, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid en trillende oogbewegingen. Bij hoge doseringen werden slaperigheid, pijn op de borst, hartkloppingen, verminderd bewustzijn, aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies, vooral bij kinderen), zwakte en duizeligheid, bloed in urine, het koud aanvoelen van het lichaam en ademhalingsproblemen gemeld.

Volgende symptomen kunnen ook waargenomen worden:
- Aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel: initieel agitatie, miosis (vernauwing van de pupil), coma
- Nieraandoeningen: vermindering van de renale perfusie en glomerulaire filtratie wat nierinsufficiëntie als gevolg kan hebben.
- Stofwisseling: acidose, hypoprothrombinemie, hyperkaliemie.
- Leverinsufficiëntie
- Respiratoir: tijdelijke onderbreking van de ademhaling (apnoe)

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Informatie voor de arts: maagspoeling of inductie van braken kan aangewezen zijn, gevolgd door toediening van actieve kool.

Bent u vergeten Ibuprofen EG in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen, maar neem de volgende dosis op het voorziene ogenblik.

Als u stopt met het innemen van Ibuprofen EG
U mag de behandeling stoppen zodra de pijn of koorts verdwenen is.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Ingrediënten

- De werkzame stof in Ibuprofen EG is ibuprofen, 400 mg per tablet.
- De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn: Maïszetmeel, magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal silicium, talk, polyethyleenglycol (macrogol 400, macrogol 6000), hypromellose.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende ongewenste effecten kunnen optreden:
Bloedaandoeningen
- Afwijking van het aantal bloedcellen. Indien na het starten van de behandeling klachten zoals keelpijn en/of blauwe plekken op de huid en op de slijmvliezen ontstaan, dient de behandeling met ibuprofen onmiddellijk te worden gestopt en de arts te worden geraadpleegd.
Aandoeningen aan het immuunsysteem
- Anafylactische reactie (ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen).
- Plotse zwelling van het gezicht, de tong en de keel, ademhalingsproblemen en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reacties (Quincke's oedeem of angio-oedeem).
Aandoeningen aan het zenuwstelsel
- Duizeligheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid, depressie, slaperigheid, verwarring, emotionele labiliteit.
- Hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) met koorts en coma. Een hersenvliesontsteking komt waarschijnlijk vaker voor bij personen met systemische lupus erythematosus (een ernstige auto-immuunziekte) of met een andere bindweefselaandoening. Symptomen hiervan zijn zware hoofdpijn, misselijkheid, braken,
koorts, stijve nek, bewustzijnsverlies.
Oogaandoeningen
- Troebel en/of verminderd zicht, blinde vlek in het gezichtsveld en/of kleurveranderingen.
Ooraandoeningen
- Oorsuizingen, verlies van het gehoor.
Hartaandoeningen
- Vochtophoping, hartlijden, verlaagde bloeddruk, verhoogde bloeddruk en hartkloppingen.
- Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte (zie rubriek 2 "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?").
Aandoeningen aan de ademhaling 
- Kortademigheid en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen.
Maagdarmstelselaandoeningen
- Maag- en darmzweren of perforaties en bloedingen van de maag en/of darmen kunnen optreden, soms fataal, vooral bij oudere patiënten (zie ook rubriek 2 "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?").
- Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, constipatie, gestoorde spijsvertering, buikpijn, zwarte stoelgang als gevolg van bloed in de ontlasting, braken van bloed, zweertjes en ontstekingen in de mond, verergeren van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en van de ziekte van Crohn.
- Minder vaak: maagontsteking (gastritis).
Leveraandoeningen
- Leverlijden, afsterven van levercellen, onvoldoende leverwerking, leverontsteking, geelzucht, abnormale levertesten
Huid- en onderhuidaandoeningen
- Roodheid van de huid, jeuk, netelroos
- Ernstige huiduitslag met blaren op de huid, vooral op de benen, armen, handen en voeten, maar soms ook op het gezicht en de lippen (multiform erytheem, Stevens-Johnsonsyndroom). Deze aandoening kan in zeer zeldzame gevallen zelfs nog erger worden, waarbij de blaren groter worden en zich verspreiden, en delen van de huid kunnen loslaten (syndroom van Lyell). Er kan ook een ernstige infectie optreden waarbij de huid, het onderhuids bindweefsel en het spierweefsel afsterven (necrose).
- Pleksgewijze kaalheid (alopecia), reactie van lichtgevoeligheid.
- Een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden. Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).
Nier- en urinewegaandoeningen
- Acuut nierlijden bij patiënten met een reeds bestaande verminderde nierfunctie, vermeerderde urinelozing, blaasontsteking en bloed in de urine.
- Bij chronisch gebruik kan Ibuprofen EG 400 mg uitzonderlijk nierlijden uitlokken
Algemene aandoeningen
- Droge mond en droge ogen, zweren op het tandvlees en ontsteking van het neusslijmvlies.

Waarschuwing

Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U bent allergisch voor andere ontstekingsremmende of pijnstillende middelen met inbegrip van acetylsalicylzuur.
 • Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere collageenaandoeningen).
 • Als u een actieve of een zich herhalende maagzweer of maagbloeding heeft of heeft gehad.
 • Als u lijdt aan of in het verleden heeft geleden aan een maag- of darmbloeding of perforatie, geassocieerd met het gebruik van ontstekingsremmende middelen.
 • Als u lijdt aan een ernstige nier-, lever- en/of hartaandoening.
 • Gedurende het laatste trimester van de zwangerschap.
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar (behalve bij juveniele reumatoïde artritis).
 • Als u een voorgeschiedenis heeft van astma of ademhalingsmoeilijkheden of van plotse vochtophoping in huid en slijmvliezen of huiduitslag na gebruik van pijn- en ontstekingswerende geneesmiddelen met inbegrip van acetylsalicylzuur (aspirine).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen EG inneemt.
 • Als u astma heeft.
 • Als u reeds een maagzweer heeft gehad.
 • Als u bloedstollingsproblemen heeft.
 • Als u nierproblemen heeft, vooral bij bejaarden.
 • Als u leverproblemen heeft.
 • Als u mild of matig hartfalen heeft of een verhoogde bloeddruk.
 • Stop het innemen van Ibuprofen EG onmiddellijk bij het optreden van allergische reacties zoals huiduitslag en raadpleeg een arts.
 • Als u bejaard bent, is de kans op bijwerkingen groter, in het bijzonder bloedingen en perforaties in de maag of darmen, die fataal kunnen zijn.
 • Bloedingen, zweren of perforaties in de maag of darmen kunnen tijdens de behandeling op om het even welk moment optreden en worden niet noodzakelijk voorafgegaan door waarschuwingstekens of beperken zich niet tot patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige maagdarmaandoeningen. Dit risico neemt toe bij gebruik van hogere dosissen, bij patiënten met een voorgeschiedenis van zweren, vooral in geval van complicaties met bloeding of doorboringen, en bij oudere personen.
 • Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen, moet u ongebruikelijke abdominale symptomen onmiddellijk aan uw arts melden (vooral een maagdarmbloeding), voornamelijk bij het begin van de behandeling.
 • Wanneer er bij u een maagdarmbloeding of -zweer optreedt tijdens de behandeling met Ibuprofen EG, moet u de behandeling onmiddellijk stopzetten.
 • Wees voorzichtig met Ibuprofen EG als u een voorgeschiedenis heeft van een ziekte aan de maag en/of darmen (bijvoorbeeld colitis ulcerosa, ziekte van Crohn). De aandoening kan namelijk verergeren als u Ibuprofen EG gebruikt.
 • Het gebruik van Ibuprofen EG kan de vrouwelijke vruchtbaarheid verstoren en is daarom niet aanbevolen bij vrouwen die zwanger proberen te worden. Dit is omkeerbaar na het stoppen van de behandeling.
 • Het gebruik van Ibuprofen EG dient vermeden te worden bij varicella (waterpokken).
 
Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.
Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen EG inneemt als u:
 • hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
 • hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Lees de instructies in rubriek 2 “Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen?”.
Bij gedehydrateerde kinderen en jongeren bestaat een risico op nierinsufficiëntie.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Ibuprofen EG kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld:
 • acetylsalicylzuur (aspirine) of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen
 • waterafdrijvende middelen
 • bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bèta-blokkers zoals atenolol, angiotensine-II receptor-antagonisten, zoals losartan)
 • lithium (gebruikt bij bepaalde geestesziekten)
 • fenytoïne (geneesmiddel gebruikt bij epilepsie)
 • bloedverdunners (dat zijn middelen die bloedstolling voorkomen, bijv. aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine) quinolones (bepaalde antibiotica)
 • middelen tegen diabetes
 • methotrexaat (middel gebruikt bij reuma, psoriasis en kanker)
 • ciclosporine (geneesmiddel tegen afstoting na transplantatie)
 • tacrolimus (middel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen remt)
 • heparine
 • corticosteroïden
 • SSRI’s (middelen tegen depressie)
 
Enkele andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op, of beïnvloed worden door, de behandeling met Ibuprofen EG. Raadpleeg daarom altijd uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen EG in combinatie met andere medicijnen gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Gebruik Ibuprofen EG niet tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap, tenzij uw dokter het absoluut noodzakelijk vindt.
Ibuprofen EG mag niet gebruikt worden tijdens het derde trimester van de zwangerschap, omdat de effecten van Ibuprofen EG op zowel de moeder als kind ernstige gevolgen kunnen hebben.
Borstvoeding
Gebruik Ibuprofen EG niet tijdens de borstvoeding, tenzij uw dokter het absoluut noodzakelijk vindt.
Vruchtbaarheid
Het gebruik van Ibuprofen EG kan de vrouwelijke vruchtbaarheid verstoren en is daarom niet bij vrouwen die zwanger proberen te worden. Dit is omkeerbaar na het stoppen van de behandeling.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan lichte duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Ibuprofen EG 400mg 30 tabletten
€ 7,80
€ 5,85
Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 64%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 64%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 7,80
€ 5,85
Promotie 25% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 29
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven
€5
Korting!

Combineer dit product met

Klanten die dit kochten, kochten ook

RedPoints | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Ibuprofen EG 400mg

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Aurelie gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  1 klant vond deze beoordeling nuttig.

  Basis ontstekingsremmend

  Om in huis te hebben Ideaal bij hevige tandpijn - ik gebruik het ook bij pijnlijke menstruatie Het is een medicijn, wees voorzichtig De prijs hier is onverslaanbaar

 • Klant Anne gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  2 van 2 klanten vonden de beoordeling nuttig.

  Zeer goed

  Mijn partner gebruikt ibuprofen als hij kiespijn heeft en het is het enige medicijn dat hem echt helpt. Geweldig

 • Klant Kristien gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  2 van 3 klanten vonden de beoordeling nuttig.

  werkt hetzelfde als brufen

  Brufen is de gekendere naam. deze werkt even goed.

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven
€5
Korting!

Ibuprofen EG 400mg 30 tabletten

Ibuprofen EG 400mg 30 tabletten
€ 7,80
€ 5,85
Op voorraad

Ibuprofen EG 400mg kopen

Je kan Ibuprofen EG 400mg van het merk EG® , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Koorts - Spierpijn
Geneesmiddelen > Griep > Keelpijn
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend & Ontstekingswerend
Geneesmiddelen > Mond & Tanden > Tandpijn
Geneesmiddelen > Gynaecologische Problemen > Menstruatieklachten