Hibidil 6000 ml flacons

0 Reviews
  Schrijf een review
€ 180,86
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Hibidil 6000 ml flacons

Omschrijving van Hibidil

Hibidil is een steriel rood gekleurd gebruiksklaar ontsmettingsmiddel op basis van chloorhexidine.
Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik, niet voor inspuiting.

Hibidil is aangewezen voor:
- voorbehoedende behandeling en ontsmetting van wonden.
- de lokale behandeling van schimmelaandoeningen op de huid of huidaandoeningen veroorzaakt door bacteriën.
- voorbehoedende behandeling en ontsmetting van brandwonden. Wegens het beperkt beschikbaar volume betreft het uiteraard niet-uitgebreide brandwonden.
- voorbehoedende zorgen en ontsmetting van de bilnaad en uitwendige geslachtsdelen o.a. in geval van operatieve verbreding van de schede-ingang (episiotomie).
- voorbehoedende uitwendige gynaecologische zorgen, spoelingen van de schaamstreek o.a. na een bevalling.

Gebruik van Hibidil

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Hibidil is een waterige, steriele, rood gekleurde, gebruiksklare en ontsmettende oplossing. De oplossing moet onverdund op de te behandelen plaats aangebracht worden.
Uw arts zal U vertellen hoe lang U Hibidil moet gebruiken.

Heeft u te veel van Hibidil gebruikt?
Wanneer U te veel van Hibidil heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of antigifcentrum (070/245 245).

Toevallige inname via de mond
In geval van toevallige inname van Hibidil via de mond, raadpleeg steeds een geneesheer. De behandeling van een ernstige vergiftiging zal in een ziekenhuis plaatsvinden.

Informatie voor de arts:
Het inleiden van braken is niet aangewezen. Chloorhexidine wordt slechts in zeer beperkte mate opgenomen uit het maag-darmkanaal. Bij toevallige inname via de mond kunnen kleine hoeveelheden melk of water toegediend worden ter verdunning, hoewel dit braken in de hand kan werken. Het is weinig waarschijnlijk dat een orale inname van chloorhexidine enig algemeen effect zou veroorzaken, tenzij een zeer grote hoeveelheid werd ingenomen. Hierbij moet men rekening houden met het risico op leverbeschadiging. Prikkeling van de slijmvliezen van het maag-darmkanaal kan eveneens optreden. Enkel indien een zeer grote hoeveelheid werd ingenomen kan een maagspoeling uitgevoerd worden, maar enkel onmiddellijk na de inname.

Toevallige toediening in de bloedvaten
Maatregelen om uiteenvallen van de rode bloedcellen (hemolyse) tegen te gaan, zoals een bloedtransfusie, kunnen noodzakelijk zijn.

Bent u vergeten Hibidil te gebruiken?
Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Hibidil
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Bijwerkingen van Hibidil

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende ongewenste effecten komen slechts zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten en in geïsoleerde gevallen) voor:

- prikkeling van de huid en de slijmvliezen;
- allergische reactie met verschijnselen zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en sterke bloeddrukdaling;
- schade aan het oor bij direct contact met het middenoor;
- er zijn gevallen gemeld van onomkeerbare en ernstige schade aan het oog, meer bepaald na lang contact met het oog van chloorhexidine oplossingen die veel meer geconcentreerd waren dan de concentratie aanbevolen voor gebruik in het oog, of na gebruik van chloorhexidine formules die niet in aanmerking komen voor gebruik in het oog.

Stop in deze gevallen met het gebruik van Hibidil.
Deze ongewenste effecten dienen u niet te verontrusten: de kans is klein dat deze bij u voorkomen.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
 
België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be
Luxemburg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmaciemedicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u Hibidil niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Zoals met de meeste ontsmettingsmiddelen mag Hibidil niet in aanraking komen met de hersenen, het hersenvlies, het ruggenmergkanaal of het middenoor.
- Elk contact met de ogen, oren of mond moet worden vermeden. Bij eventueel contact dient onmiddellijk en grondig te worden gespoeld met water.
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Hibidil?
- Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik.
- Als u een voorgeschiedenis van eczeem heeft, is voorzichtigheid geboden.
- Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel inlichten dat u Hibidil gebruikt.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Hibidil gebruikt.

Kinderen
Voorzichtig bij gebruik bij pasgeboren baby's, vooral bij te vroeg geboren baby’s. Hibidil kan chemische brandwonden op de huid veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Hibidil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing. Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Hibidil mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap. De opname doorheen de huid is immers zeer beperkt of zelfs afwezig.
Hibidil mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Hibidil het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken zou beïnvloeden. Hibidil bevat chloorhexidine. Chloorhexidine is onverenigbaar met anionische bestandddelen (vb. zepen). Linnen dat in contact is geweest met Hibidil moet eerst grondig gespoeld worden, zodat alle sporen
verwijderd zijn. Pas daarna mag het linnen gebleekt worden met chloorhoudende middelen. Indien het linnen niet grondig gespoeld is, kunnen bruine vlekken ontstaan. Daarom is bleken met perboraat (bleekmiddel) te verkiezen. 
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 180,86

Hibidil kopen

Je kan Hibidil van het merk Molnlycke Health Care , geproduceerd door MOLNLYCKE HEALTHCARE , bestellen in België bij FARMALINE