Omschrijving van Gaviscon Anti-Zuur

Gaviscon Antizuur - Antireflux is een combinatie van twee antacida, (calciumcarbonaat en natriumbicarbonaat) en een alginaat, en heeft een dubbele werking:

1. het neutraliseert overmatig maagzuur, waardoor de pijn en het ongemak afneemt;
2. het vormt een beschermend laagje over de maaginhoud, die tot 4 uur lang kan standhouden, om het branderige gevoel in uw borststreek te verzachten.

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van zuurgerelateerde klachten die veroorzaakt worden door reflux van zure maaginhoud naar de slokdarm. Deze klachten kunnen bestaan uit brandend maagzuur, zure oprispingen en indigestie, en kunnen bijvoorbeeld ontstaan na de maaltijd of tijdens de zwangerschap.
 

Gebruik van Gaviscon Anti-Zuur

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor oraal gebruik. Goed kauwen alvorens de tabletten door te slikken.

Gebruik bij volwassenen, inclusief ouderen, en kinderen vanaf 12 jaar: neem bij het optreden van klachten twee tot vier tabletten in na de maaltijd en voor het slapengaan, maximaal viermaal daags.

Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar: enkel te gebruiken op medisch advies.

Heeft u te veel van Gaviscon ingenomen?
Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, zal dat waarschijnlijk geen kwaad kunnen. Wel kunt u last krijgen van een opgeblazen gevoel. Neem dan contact op met uw arts indien dit blijft duren.

Wanneer u teveel Gaviscon Antizuur - Antireflux heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Gaviscon in te nemen?
Als u een dosis vergeet, hoeft u de volgende keer geen dubbele dosis in te nemen. U blijft gewoon de normale dosis van het middel innemen.

Ingrediënten Gaviscon Anti-Zuur

Welke stoffen zitten er in Gaviscon Antizuur - Antireflux?
De werkzame stoffen in elke kauwtablet zijn 250 mg natriumalginaat, 106,5 mg natriumbicarbonaat en 187,5 mg calciumcarbonaat. De andere stoffen in dit middel zijn xylitol, carmellosenatrium, magnesiumstearaat, macrogol 20.000, mannitol (E421), copovidone, acesulfaam K, aspartaam (E951), muntsmaakstof en karmozijn (E122). Dit middel bevat geen suiker en gluten.

Bijwerkingen van Gaviscon Anti-Zuur

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u last krijgt van een bijwerking, moet u het gebruik van dit middel stoppen en direct contact opnemen met uw arts. In zeer zeldzame gevallen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) kan er een allergische reactie op een van de stoffen in dit middel ontstaan.

Mogelijke klachten kunnen zijn buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, huiduitslag, jeuk, ademhalingsproblemen, duizeligheid, zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel en moeilijk ademhalen.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem.

België: Website: www.fagg.be, e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg: Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmaciemedicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u Gaviscon niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gaviscon?
- Als u ernstige nierproblemen heeft.
- Als u een elektrolytenstoornis heeft waardoor het fosfaatgehalte in het bloed te laag is (hypofosfatemie).
- Als u een nier- of hartaandoening heeft of gehad heeft. Bepaalde zouten kunnen deze aandoeningen beïnvloeden.
- Als u een verminderde hoeveelheid maagzuur in de maag heeft, omdat dit product dan minder doeltreffend kan zijn.

Zoals bij het gebruik van andere middelen die het maagzuur neutraliseren, kan het gebruik van dit middel ervoor zorgen dat symptomen van andere, ernstigere, onderliggende medische aandoeningen niet worden opgemerkt.

Heeft u na 7 dagen nog steeds klachten? Neem dan contact op met uw arts.

Kinderen
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 12 jaar tenzij op medisch advies.

Bij kinderen met nierproblemen of met ontstoken maag of darmen (gastro-enteritis), is er een risico voor een verhoogd natriumgehalte in het bloed (hypernatremie).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Wacht na het innemen van andere geneesmiddelen (via de mond) minimaal twee uur voordat u dit middel inneemt. Het kan de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Gebruikt u naast Gaviscon Antizuur - Antireflux nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
U mag dit middel gebruiken als u zwanger bent, borstvoeding of gepland heeft om zwanger te worden. Zoals voor alle geneesmiddelen geldt, moet de behandelingsduur zo kort mogelijk gehouden worden.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 19,97
€ 17,37

Gaviscon Anti-Zuur kopen

Je kan Gaviscon Anti-Zuur van het merk Gaviscon, geproduceerd door RECKITT BENCKISER HEALTHCARE , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Maagstoornissen > Maagzuur / Oprispingen