€ 9,20
€ 5,89
Bespaar 36% (€ 3,31)
Promotie -36% korting geldig t.e.m. 31/01/2019

Omschrijving van Folavit 0.4mg Foliumzuur

Folavit 4 is een vitamine B. Het wordt gebruikt bij:

Ernstige verhoging van het gehalte aan homocysteïne (een aminozuur) in het bloed
Een te hoog gehalte aan homocysteïne in het bloed verhoogt de kans op de vorming van een bloedstolsel in de slagaders. Dialysepatiënten hebben vaak een verhoogd gehalte van homocysteïne als gevolg van een langdurige onvoldoende werking van de nieren. Ook patiënten die worden behandeld met geneesmiddelen tegen epilepsie (vallende ziekte) zijn risicopatiënten. Foliumzuur kan het gehalte aan homocysteïne in het bloed doen dalen. Het nut van foliumzuur bij de behandeling van een matige verhoging van homocysteïne is niet bewezen.

Zwangerschap
Voorkomen van afwijkingen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van het kind zoals anencefalie (afwezigheid van hersengedeelten en schedeldak) en spina bifida (open rug). Het wordt enkel gebruikt bij vrouwen met een verhoogd risico:

 • in geval van familiale voorgeschiedenis van de hierboven vermelde afwijkingen;
 • bij vrouwen die vroeger al zwanger geweest zijn van een kind met dergelijke afwijkingen.

Behandeling van megaloblastische bloedarmoede door foliumzuurtekort
Megaloblastische bloedarmoede is een bloedarmoede te wijten aan een afwijking in de ontwikkeling van de rode bloedcellen. Foliumzuur wordt gebruikt bij de behandeling van megaloblastische bloedarmoede door foliumzuurtekort:

 • als gevolg van alcoholisme en ongezonde voeding, vooral bij bejaarden;
 • als gevolg van de inname van bepaalde geneesmiddelen nl. bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie (vallende ziekte), orale voorbehoedsmiddelen, sulfasalazine (geneesmiddel gebruikt bij darmontsteking) en geneesmiddelen voor de behandeling van tuberculose;
 • als gevolg van een slechte opname van foliumzuur door het lichaam, door een aandoening van de ingewanden;
 • bij zwangerschap.

Behandeling telkens tot wanneer normale bloedwaarden bereikt zijn. 

Indicatie

Folavit 4 wordt gebruikt bij:
 • Ernstige verhoging van het gehalte aan homocysteïne (een aminozuur) in het bloed
 • Zwangerschap
 • Behandeling van megaloblastische bloedarmoede door foliumzuurtekort

Gebruik van Folavit 0.4mg Foliumzuur

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Behandeling van een verhoogd gehalte aan homocysteïne in het bloed
1 tablet per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water.

Voorkoming van afwijkingen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van de foetus
1 tablet per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water. De moeder moet voor de bevruchting starten met de inname en Folavit 4 doornemen tot de twaalfde week van de zwangerschap.

Behandeling van megaloblastische bloedarmoede met foliumzuurtekort bij zwangerschap
1 tablet per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water, nadat het tekort aan foliumzuur werd bevestigd en tot wanneer normale bloedwaarden bereikt zijn. Vervolgens wordt dagelijks 400 µg foliumzuur toegediend om een nieuw tekort te vermijden.

Behandeling van megaloblastische bloedarmoede met foliumzuurtekort als gevolg van alcoholisme en onvoldoende opname uit de voeding (vooral bij ouderen, darmstoornissen en onevenwichtig dieet)
1 tablet per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water, nadat het tekort aanfoliumzuur werd bevestigd. De behandeling wordt verder gezet tot wanneer normale bloedwaarden bereikt zijn. Vervolgens wordt dagelijks 200 µg foliumzuur toegediend om een nieuw tekort te vermijden.

Behandeling van megaloblastische bloedarmoede met foliumzuurtekort als gevolg van de inname van bepaalde geneesmiddelen
1 tablet per dag oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water, nadat het tekort aan foliumzuur werd bevestigd en tot wanneer normale bloedwaarden bereikt zijn. Vervolgens wordt dagelijks 200 µg foliumzuur toegediend om een nieuw tekort te vermijden. De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken. De dagelijkse behoefte bedraagt ongeveer 200 µg voor de man en 180 µg voor de vrouw. In geval van zwangerschap bedraagt dit 400 µg en bij borstvoeding 280 µg. Bij een gevarieerde en uitgebalanceerde voeding, bestaande uit verse groenten en fruit, worden deze waarden normaal verkregen.

Uw arts zal u vertellen hoelang u Folavit 4 moet gebruiken.

Heeft u te veel van Folavit 4 ingenomen?
Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd. In geval van een accidentele overdosering kunnen maagdarmklachten en eventueel een allergische reactie op een van de bestanddelen van de tablet optreden. De overmaat aan foliumzuur wordt niet opgeslagen in het lichaam, maar uitgescheiden via de urine of de stoelgang.

Wanneer u te veel van Folavit 4 heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Folavit 4 in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Folavit 0.4mg Foliumzuur

De werkzame stof in dit middel is foliumzuur 4 mg.

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose - gepregelatineerd zetmeel – lactose - anhydrisch colloïdaal silicium - magnesiumstearaat.

Bijwerkingen van Folavit 0.4mg Foliumzuur

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt volgens afnemende ernst: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000, <1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden:
Allergie. Dit kan optreden bij gevoelige patiënten als gevolg van één van de bestanddelen van de tablet. Allergie kan zich uiten als erytheem (rode huidvlekken), jeuk, netelroos (jeukende bultjes op de huid), vochtophoping of braken.

Niet bekend:
ernstige allergische reactie (anafylactische reactie)

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer zelden (te wijten aan het gebruik van hoge doses):
 • buikpijn, misselijkheid, winderigheid
 • bittere smaak.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein 40/ 40, B-1060 Brussel, website: www.fagg.be, email: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Hoe bewaart u Folavit 4?
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C).
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/blister na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de tabletten zijn verkleurd.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Wanneer mag u Folavit 4 niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u lijdt aan megaloblastische bloedarmoede veroorzaakt door een tekort aan vitamine B12. Er bestaat in dat geval een risico op een afbraak van het ruggenmerg bij toediening van hoge doses foliumzuur (5 mg of meer), voornamelijk bij oudere personen. Daarom is het noodzakelijk de concentratie aan vitamine B12 in het bloed en de rode bloedcellen te bepalen alvorens een therapie te starten.
 • Als u lijdt aan een pernicieuze bloedarmoede (tekort aan rode bloedcellen of hemoglobine door een slechte opname van vitamine B12). Vanaf een toediening van 1 mg foliumzuur per dag, kan het tekort aan vitamine B12 niet tijdig worden opgemerkt. Hierdoor kan de aantasting van het zenuwstelsel verder evolueren. Elk tekort aan vitamine B12 samen met een tekort aan foliumzuur moet worden behandeld.
 • Als u lijdt aan bloedarmoede veroorzaakt door geneesmiddelen zoals methotrexaat (gebruikt bij kanker en in lage dosis bij psoriasis en gewrichtsontsteking), trimetoprim (een antibioticum), pyrimetamin (parasietenbestrijdend middel) en triamterene (urineafdrijvend middel). Deze geneesmiddelen behoren tot de antifolaten (producten die de stofwisseling waarbij foliumzuur betrokken is verstoren).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Folavit 4?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
 • Als u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek ”Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
 • In het geval van een levensbedreigende megaloblastische bloedarmoede is het noodzakelijk om de concentratie aan vitamine B12 in het bloed en rode bloedcellen te bepalen alvorens een therapie te starten. Dit om een tekort aan vitamine B12 uit te sluiten, vermits dit onomkeerbare gevolgen ter hoogte van het zenuwstelsel kan hebben. Zie eveneens de rubriek “Wanneer mag u Folavit 4 niet gebruiken?”.
 • Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
 • Tijdens de behandeling van bloedarmoede met foliumzuur kunnen ijzersupplementen nodig zijn.
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie (vallende ziekte) kunnen de concentratie van foliumzuur in het bloed sterk doen afnemen. De interactie met fenytoïne is zeer specifiek. Als gevolg van het regelmatige gebruik van fenytoïne ontstaat een sterke daling van het foliumzuurgehalte in het bloed. Bovendien moet men bij toevoeging van foliumzuur aan het dieet de bloedspiegels van fenytoïne laten bepalen. Dit omdat foliumzuur kan leiden tot een verhoogde stofwisseling van fenytoïne. Bij sommige patiënten kan de bloedspiegel van fenytoïne zo snel dalen dat de aanvallen niet meer kunnen worden gecontroleerd.
 • Foliumzuur kan de werking van fluoxetine versterken. Fluoxetine is een geneesmiddel tegen depressie.
 • Orale voorbehoedsmiddelen kunnen aanleiding geven tot een daling van het foliumzuurgehalte in het bloed waarbij soms wijzigingen in het bloedbeeld kunnen optreden.
 • Sulfasalazine (geneesmiddel gebruikt bij darmontsteking) kan aanleiding geven tot een slechte opname van foliumzuur in het lichaam.
 • Bij de behandeling met geneesmiddelen tegen tuberculose kan foliumzuurtekort optreden.
Gebruikt u naast Folavit 4 nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangere vrouwen hebben dikwijls een supplement aan foliumzuur nodig. Meestal is een dagelijkse dosis van 0,4 mg foliumzuur toereikend.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Folavit 4 heeft in therapeutische doses geen enkele invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Folavit 4 bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
€ 9,20
€ 5,89

Laatste reviews en ervaringen met Folavit 0.4mg foliumzuur

Schrijf een review
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Nu we voor een tweede kindje gaan, neemt mijn vrouw dit product om voldoende foliumzuur op te nemen voor (en hopelijk ook tijdens) de zwangerschap. Goede prijs-kwaliteitsverhouding.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Kleine tabletten die zeer gemakkelijk door te slikken zijn. Na 3 weken gebruik had ik al een goede gemiddelde foliumzuurspiegel (zichtbaar na een bloedtest). Ik raad dit artikel aan!
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  B9-foliumzuur is een van de belangrijkste vitamines die ons lichaam dagelijks nodig heeft. Toekomstige moeders moeten echt foliumzuur gebruiken, omdat een tekort aan deze vitamine het risico op miskraam en voortijdige geboorte, pathologieën bij de foetus en postpartumdepressie bij de moeder verhoogt. Tijdens het dragen van een kind neemt de behoefte aan foliumzuur toe, maar deze vitamine is voor bijna iedereen noodzakelijk.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Het foliumzuur werkt prima bij mij. Ben er tevreden over daarom ook de score van 5. Het heeft mijn waarden in mijn bloed naar omhoog geholpen. En das uiteindelijk de bedoeling
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Ik zou graag zwanger worden dus neem hier elke dag een tabletje van. Met een doosje kom je 3 maanden toe, dus dat is handig. Handige no-nonsense verpakking.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Product bestelt voor mijn zus. Ideale product voor zwangere vrouwen. zij is er tevreden over. Leuk ook dat het product goedkoper is dan bij de apotheek.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Foliumzuur is goed voor een normale werking van het immuunsysteem en normale psychologische functies zoals concentratie, geheugen en stressbestendigheid.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Bij al mijn zwangerschappen genomen, tevreden over. Ik ben nooit van merk veranderd. De pilletjes zijn erg klein en dus gemakkelijk in te nemen. Prima product!
 • 4/5
  Beoordeeld door
   
  Kleine gemakkelijke pilletjes om te nemen. Ook een hele goede prijs betaald, bij de apotheker betaalde ik een stuk meer. Bij een volgende zwangerschap zou ik deze opnieuw nemen.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Mijn dagelijkse levering van goedkope babyvoeding....... Geen bijwerkingen voor mij........
 • 4/5
  Beoordeeld door
   
  Dit product wordt aanbevolen in het eerste trimester van de zwangerschap tegen open ruggetje bij de foetus. Het zijn kleine pilletjes die gemakkelijk door te slikken zijn.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  À toutes les femmes qui souhaitent tomber enceinte afin d'assurer l'apport en acide folique et ainsi réduire le risque de malformation chez le nouveau né.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Zelfde geneesmiddel als in apotheek maar goedkoper. Moeilijk zicht op de werking gezien nog maar pas gestart met inname. Extra gebruiksvoorschriften werden meegestuurd met de bestelling
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Eerst stonden wij wat weigerachtig om te bestellen via een online apotheek, maar achteraf bleek de bezorgdheid onterecht. Wel iets latere levering dan voorzien.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Goedkoper dan in de apotheek dus zeker tevreden! Snelle levering en de juiste foliumzuur aanvulling voor een zwangere vrouw. Ik bestel steeds online bij Farmaline.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Op aanraden van mijn huisarts voor mijn dochter die flauwtes kreeg,helpt haar heel goed,want ik heb moeten bijbestellen omdat als ze dit niet inneemt het terug merkt dat ze weer flauwer word.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Deze foliumzuurtabletten neem ik preventief in voor een toekomstige zwangerschap. Uiteraard op advies van mijn huisarts. Geen nevenwerkingen te melden.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Snel geleverd en met een betere prijs dan ik tot nu betaalde in de apotheek, bovendien nog voordeel via Viking , gratis belkrediet opbouwen. Product zelf doet wat het moet doen
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Ik heb dit doosje gekocht, niet omdat ik zwanger wil worden...dan wordt het meestal aangeraden. Maar omdat ik had gelezen dat het erg moeilijk is om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid foliumzuur binnen te krijgen via voeding...
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Perfecte geneesmiddelen neem ik al 30 jaar folium is goed voor alles en zeker voor iemand dat rookt al weet ik ook dat roken niet gezond is maar dat was op aanraden van mijn dokter vroeger
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Bon service clientèle, livraison rapide. Je ne peux pas donner mon avis sur le produit car ça ne fait même pas encore un mois que je le test. Donc voilà.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Het is een voedingssupplement van hoge kwaliteit. Aangezien het bedoeld is om voor lange tijd te worden genomen, wordt het gewaardeerd dat het beschikbaar is in een economisch formaat.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  deze medicijnen werden me voorgeschreven door mijn oncoloog, dit na mijn borstbesparende operatie met chemo en bestralingen als gevolg. Ik heb deze medicijnen nodig voor mijn herstel en om terug krachten op te bouwen.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  ik neem dit product al vele maanden in, het is een zeer goed product, geen bijwerkingen. ik voel me geweldig. dit product is om misvorming te voorkomen.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Goede service met een uitstekend product dankzij alle arbeiders: mervilleurs bravooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Dank je weliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  prima product, voorgeschreven door de specialist maar bij jullie duidelijk goedkoper dan bij mijn gewone apotheek, geen last van nevenwerkingen, voldoende hoeveelheid per verpakking.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Makkelijke inname doordat het kleine pilletjes zijn. Een perfecte aanvulling op een evenwichtige voeding, daar foliumzuur niet in veel voedingsstoffen aanwezig is.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Heel goed als je zwanger wilt worden of je bent al zwanger, persoonlijk neem ik het 's ochtends bij het ontbijt voor een paar maanden, het is een vriend die het me aanraadde en ik raad het ook aan.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Ik heb geen negatieve opmerkingen over deze aanvulling: geen overlast. Ik denk dat het positief is dat het verkrijgbaar is in dozen van 90, omdat het meestal een remedie is. Betaalbare prijs.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Snelle levering en correcte omschrijving van het product. Ik ben zeer tevreden over de servixe die farmaline bracht. Tevens duidelijke bijsluiter voorzien.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  prijskwaliteit is super ...in de apotheek hier betaal je veel meer ..dus was ik even gestopt ermee ..nu ik dat gevonden heb ben ik super blij ..alle beetjes vitamins helpen .
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Foliumzuur te combineren met PRIORIN capsules die intramusculaire of intraveneuze injecties van BEPANTENE en FOLIC ACID vervangen om haaruitval tegen te gaan!
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Product aanbevolen door artsen als onderdeel van de zwangerschapsplanning. Helpt foetale misvormingen en nesten van het ei te voorkomen.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Ik kan het me veroorloven om het aan alle toekomstige moeders aan te bevelen. De levering was zeer snel en in goede staat. Hartelijk dank voor uw service,
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Het innemen van deze vitamine is erg belangrijk voor mij VOORDAT ik zwanger ben. Het is een zeer gemakkelijk in te nemen tablet en heeft geen specifieke smaak. Ik raad het aan alle toekomstige moeders aan.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Had sterk tekort aan foliumzuur in mijn bloedwaarden, door folavit 1 keer per dag te nemen gedurende 1 maand, terug perfect binnen de referentiewaarden.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Goed product! Voor mijn eerste zwangerschap de pilletjes minstens drie maanden genomen, en vanaf mijn zwangerschap ben ik overgeschakeld naar Omnibionta Pronatal + DHA.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Aangezien we binnenkort aan een tweede kindje beginnen heb ik foliumzuur gekocht. Ik ben er heel tevreden van. Alles voor een gezonde baby en afwijkingen te voorkomen.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Goed product! Wanneer u stopt met anticonceptie en zwanger wil worden, dan wordt aangeraden om dagelijks een tabletje foliumzuur te nemen. Deze pilletjes neem ik vooraf, vanaf zwangerschap schakel ik over naar Omnibionta Pronatal + DHA.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Foliumzuur, geadviseerd door mijn gynaecoloog zodra de anticonceptiemethode wordt stopgezet met het oog op een toekomstige zwangerschap. Kleine tabletten, gemakkelijk in te nemen
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Zeer tevreden en bovendien is de site zeer duidelijk om een bestelling te plaatsen. :-) Dank u voor uw levering was zeer snel en in goede staat. Het is een genot
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Super goed ! Goed produkt, en een heel vlugge levering en een verzorgd en netjes pakketje ! Ik bevel dit product en Farmaline zeker bij iedereen aan !
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  de foliumzuur 90 tabeletten die zijn er voor in te nemen als je zwanger wilt worden. Je moet ze beginnen in te nemen een maand op voorhand voor als je zwanger wilt worden en dan als je zwanger bent moet je ze nog 3 maand blijven in nemen voor de ontwikkeling van je baby.
 • 4/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  zeer goede producten, ik voel me veel beter sinds ik het nam..... Bovendien, de bestelde producten van u ontvangen wij ze altijd op tijd.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Dit is een zeer goed product. hier is niets op aan te merken. Er zijn geen bijwerkingen wanneer je dit product inneemt. Ik heb dit genomen tijdens mijn 1ste zwangerschap en probeer nu opnieuw zwanger te worden.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Wij hebben een kinderwens. op aanraden van huisarts neem ik folavit. sindsdien groeien mijn haren en nagels heel snel en nagels zijn ook sterker geworden. neem dagelijks 1 pil ervaar geen bijwerkingen.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  kleine pillen om dagelijks in te nemen ideaal en aanbevolen in het kader van een toekomstige zwangerschap foliumzuur voorkomt misvormingen. juist product
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Hallo, Zeer goed product, mijn man moet het nemen na een pass. Dank u voor uw lagere prijzen dan in de apotheek. Met vriendelijke groeten! Christine
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Ik ben dit product beginnen te gebruiken op doktersadvies toen ik zwanger was. Wat mij opviel was het effect op mijn haar en nagels, nooit eerder had ik zulke sterke nagels. Toen ik stopte met het te gebruiken werden mijn nagels terug brozer met scheuren en breken tot gevolg. Een voordeel is dat dit supplement ongehinderd ingenomen mag worden zonder kans op overdosis. Ik doen regelmatig spontaan een kuur als ik merk dat mijn nagels het moeilijk krijgen.
 • 5/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  Een essentieel voedingssupplement om de kans op zwangerschap te vergroten! Het vergemakkelijkt de nidatie van het ei en draagt bij tot de juiste neurologische ontwikkeling van de foetus
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Dit product levert nodige dosis aan foliumzuur. Het is klein genoeg om makkelijk in te slikken en is verder ook smaakloos en geurloos. Een aanrader dus.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Perfecte aanvulling voor mogelijke zwangerschap en effectieve zwangerschap. Eenvoudig in te nemen, geeft geen last bij inname. Discrete verpakking en kleine tablet.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Dit product kan je vanuit thuis online bestellen, is goedkoper dan in de winkel én wordt gratis aan huis geleverd. Alleen maar voordelen dus. Ik twijfel niet langer.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Foliumzuur of vitamine M is een veel gebruikt middel om tekorten aan foliumzuur op te vangen. Deze tekorten treden meestal op bij het ouder worden. Ik gebruik fovalit dagelijks met gunstig resultaat.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Goed product. Je voelt je over het algemeen beter in je vel. Ook aan mensen aan te raden die niet zwanger zijn/willen worden. Dus hier als dagelijkse aanvulling bij gevarieerd eten.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Ik wist in het begin niet goed welk product het beste is. Ik heb dan raad gevraagd bij mijn arts en heb dan voor Folavit gekozen. Ik denk dat ieder dit voor zich moet beslissen maar ik bestel liever in een online apotheek omdat ik de producten bij een drogist niet zo vertrouw.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  de perfecte aanvulling tijdens zwangerschap of als er een tijdlang medicatie die de lever belast moet genomen worden, niet te duur en heel efficient, aanrader
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Deze bestelling werd zoals altijd correct uitgevoerd door Farmaline. Het product voldoet aan de vereisten en ik ben dus tevreden met mijn bestelling.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Ik kocht dit product omdat ik zwanger wil worden. Heb Folavit meegenomen naar de gynaecoloog en hij zei dat dit zeer goed was. Snelle levering, correcte levering. Zeer tevreden!
 • 4/5
  Beoordeeld door
   
  Handige kleine pilletjes om door te slikken, en ook handig dat de verpakking voldoende groot is voor een kuur van 3 maanden. De prijs valt ook heel goed mee t.o.v. meer complexe vitaminecocktails voor zwangere vrouwen.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Een vriendin raadde me Foliumzuur aan als voedingssupplement. Ik ben een slechte slaper en het helpt echt. Ik ben in een diepere slaap en voel me 's morgens fitter.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Prima product, de pilletjes zijn klein en handig om door te slikken, het is een goede dosering, de verpakking en de bijsluiter zijn in perfecte staat.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Supplement van vitaminen dat aanbevolen is voor vrouwen die proberen zwanger te geraken. Niet echt goedkoop maar toch goedkoper dan in de apotheek zelf.
 • 5/5
  Beoordeeld door
   
  Supplement vitaminen aangeraden voor vrouwen met een zwangerschapswens. Niet echt goedkoop maar toch net een beetje goedkoper dan in de apotheek zelf.

Folavit 0.4mg Foliumzuur kopen

Je kan Folavit 0.4mg Foliumzuur van het merk Kela, geproduceerd door KELA PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling 30% korting en meer of via de volgende categorie:
Vitamines & Voedingssupplementen > Foliumzuur
Zwangerschap & Baby > Voedingssupplementen > Foliumzuur