Farmaline Logo

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 36,95
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 31,78
Verkrijgbaar in de volgende formaten
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Enterol 50 capsules

Omschrijving

Wordt uw klacht na 30 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Enterol 250 mg harde capsules: elke harde capsule bevat 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii CNCM I-745 (minstens 6 miljard levensvatbare cellen). Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie: elk zakje bevat 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii CNCM I-745 (minstens 6 miljard levensvatbare cellen).

Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules is aangewezen om diarree door inname van antibiotica te voorkomen bij personen die voorbestemd zijn om diarree door Clostridium difficile te ontwikkelen, of een recidief (een nieuwe episode) van diarree te krijgen veroorzaakt door Clostridium difficile.

Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules is aangewezen voor de behandeling van acute diarree bij kinderen tot 12 jaar, ter aanvulling van orale rehydratie.

Indicatie

 • Preventie van diarree bij behandeling met breedspectrumantibiotica van patiënten voorbeschikt tot het ontwikkelen van diarree of hervallen in een diarree veroorzaakt door Clostridium difficile
 • Adjuverende behandeling naast orale rehydratie van acute diarree bij kinderen tot 12 jaar

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Indien er geen beterschap optreedt na 2 dagen, raadpleeg dan opnieuw uw arts.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen: 2 tot 4 harde capsules of 2 tot 4 zakjes per dag, in 2 innames.
Kinderen: 2 harde capsules of 2 zakjes per dag, in 2 innames.
 • Harde capsules: de harde capsules met wat water inslikken.
 • Zakjes: het poeder mengen in een glas water.
Behandelingsduur:
Volwassenen: preventie van een nieuwe episode of recidief van diarree door Clostridium difficile: 4 weken.
Kinderen: behandeling van diarree als aanvulling op orale rehydratie: 1 week.
Stop de behandeling niet voortijdig omdat de diarree in dat geval terug zou kunnen keren.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Er werden echter nog nooit gevallen van overdosering met Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules beschreven.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
In dat geval kunt u de overgeslagen dosis de volgende keer innemen en de behandeling voortzetten zoals uw arts heeft voorgeschreven of zoals hierboven wordt beschreven.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stopzetting van een behandeling met Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules veroorzaakt geen neveneffecten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Ingrediënten

 • De werkzame stof in dit middel is: 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii CNCM I745 (minstens 6 miljard levensvatbare cellen).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, magnesiumstearaat, gelatine en titaandioxide (E171).

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Infecties en parasitaire aandoeningen (ziektes veroorzaakt door een parasiet)
Zeer zelden (< 1/10.000): fungemie (aanwezigheid van gist in het bloed) met Saccharomyces boulardii, mycose (ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel/zwam) door Saccharomyces boulardii.

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): anafylactische shock (ernstige systemische allergische reactie waarbij de vaten zo ver open gaan staan, dat de bloeddruk te laag wordt en er een tekort aan circulerend bloedvolume ontstaat).

Bloedvataandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): anafylactische shock.
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Zeer zelden (< 1/10.000): dyspneu (bemoeilijkte ademhaling).

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): jeuk, exantheem (huiduitslag), Quincke-oedeem (zwelling van het strottenhoofd met sterke ademhalingsmoeilijkheden). In dat geval meteen een arts roepen.

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): verstopping, maagpijn, lucht in de buik (maagpijn en lucht in de buik werden waargenomen in klinische studies). Die effecten vereisen geen stopzetting van de behandeling.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer zelden (< 1/10.000): dorst.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem :

België
Website:www.fagg-afmps.be

Luxembourg/Luxemburg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.  

Waarschuwing

Lees aandachtig de bijsluiter die u kan downloaden voor een volledig overzicht van waarschuwingen!

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • als u allergisch bent voor andere gisten;
 • als u een centrale veneuze katheter draagt.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 30 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
 
 • Patiënten met gestoorde immuniteit (immuungecompromitteerde patiënten) of patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis (vanwege kritieke toestand of gewijzigd/verzwakt immuunsysteem).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.
 • Aangezien diarree een aanzienlijk verlies van water en zouten tot gevolg kan hebben, is het belangrijk om voldoende vocht in te nemen.
 • Als u Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules mengt met een ijskoude vloeistof of ijskoud gerecht of met een vloeistof of gerecht dat tot meer dan 50°C wordt opgewarmd, vermits de activiteit van het geneesmiddel in dit geval kan verminderen.
 • Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen” te lezen.
In de volgende omstandigheden:
 • Een lichaamstemperatuur hoger dan 38°C;
 • Hevige buikpijn;
 • Aanwezigheid van bloed in de stoelgang;
 • Indien de diarree gepaard gaat met braken;
 • Indien uw diarree langer dan 3 dagen blijft aanhouden.
 • Het zou kunnen dat Saccharomyces boulardii CNCM I-745 fout positieve uitkomsten geeft bij microbiologisch onderzoek van de stoelgang.
 • Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules kan best niet worden gebruikt bij patiënten met een zwakke immunologische verdediging (bv. hiv-infectie, orgaantransplantatie, leukemie, maligne tumor, radiotherapie, chemotherapie, langdurige behandeling met cortisone in hoge dosering).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De inname van geneesmiddelen tegen schimmelinfecties doet het effect van Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules teniet.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules bevat levende gistcellen. Het mag dus niet worden gebruikt met:
 • een ijskoude vloeistof of ijskoud gerecht
 • een vloeistof of gerecht dat tot meer dan 50°C wordt opgewarmd.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Het effect van het geneesmiddel werd niet onderzocht bij zwangere vrouwen of dieren. Het gebruik van het geneesmiddel wordt dan ook ontraden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Het effect van het geneesmiddel werd niet onderzocht bij vrouwen die borstvoeding geven of zogende dieren. Het gebruik van het geneesmiddel wordt dan ook ontraden tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Enterol 50 capsules
€ 36,95
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 31,78
Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

Op voorraad
Premium avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.

Avondlevering

In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.

Wordt vandaag verzonden

Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.

Verzending binnen 1 werkdag

Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.

Verzending binnen 2 werkdagen

Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.

Tijdelijk niet beschikbaar

Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.

Uit handel

Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.

€ 36,95
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 31,78
Verkrijgbaar in de volgende formaten
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Bekijk het product hieronder als alternatief!

Enterol 10 capsules
Enterol 10 capsules
€ 9,60
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,58

Klanten die dit kochten, kochten ook

MetaRelax 180 tabletten
MetaRelax 180 tabletten
€ 47,50
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 30,88
Tasectan 15 capsules
Tasectan 15 capsules
€ 15,80
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 11,53
Antimetil 36 tabletten
Antimetil 36 tabletten
€ 11,90
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 7,14
Redcare Neusspray | Farmaline.be

Laatste reviews en ervaringen met Enterol

Schrijf een review
Toon alle reviews
 • Klant Rudi gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  eten zonder problemen

  heb je u een beetje overgeten,met enkele enterol capsules wordt je maag ontlast en verbeterd je evnetuele diarree.

 • Klant Katrien gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5
  1 klant vond deze beoordeling nuttig.

  Enterol

  neem ik een gedurende een 10-tal dagen vooraleer ik in buitenland (Afrika) op vakantie ga en dat werkt perfect. Dan heb ik geen darmklachten meer!

 • Klant CD gaf dit product 5 van de 5 sterren.
  5/5

  Handig

  Enterol gebruiken we al jaren¸ bij diarree zijn deze pilletjes zeer effectief. Je merkt meteen het verschil. Het formaat van het potje is ook handig om mee te nemen je handtas (dagelijks of op reis). Als je iets zoekt tegen een verstoorde darmflora, ook preventief is dit het beste om te gebruiken.

Toon alle reviews

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Enterol 50 capsules

Enterol 50 capsules
€ 36,95
De vermelde verkoopprijzen die betrekking hebben op producten zonder wettelijk gereguleerde marges, zijn niet-bindende adviesprijzen.

€ 31,78
Op voorraad

Enterol kopen

Je kan Enterol van het merk Biocodex , geproduceerd door BIOCODEX BENELUX , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Enterol of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Darmstoornissen > Diarree
Geneesmiddelen > Darmstoornissen > Verstoorde Darmflora
Geneesmiddelen > Griep > Diarree