Daflon Impexeco 500mg 60 tabletten

0 Reviews
  Schrijf een review
€ 22,75
€ 19,57
Product niet verkrijgbaar
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Daflon Impexeco 500mg 60 tabletten

Omschrijving van Daflon Impexeco 500mg

Dit geneesmiddel is een flebotroop middel: het verhoogt de tonus van de aders en de weerstand van de
kleine bloedvaten.

Het is geïndiceerd bij:
• de behandeling van stoornissen van de veneuze bloedsomloop zoals zware benen, pijn, rusteloosheid (onbedwingbare drang om de benen te bewegen), nachtelijke krampen, oedeem, trofische stoornissen (letsels van de huid als gevolg van een slechte doorbloeding),
• de behandeling van een hemorroïdale crisis.

Het wordt voorgesteld als basisbehandeling bij aambeien (pijn, bloeding, krabben ….).
Wordt uw klacht na 3 maanden niet minder, of word hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw arts

Indicatie

Symptomatische behandeling van:

- verschijnselen van functionele of organische chronische veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen:
  • zwaartegevoel,
  • pijn,
  • nachtelijke krampen,
  • oedeem,
  • trofische stoornissen.
- de hemorroïdale ziekte, voorgesteld als onderhoudsbehandeling van functionele en objectieve verschijnselen van hemorroïdaal lijden.

Gebruik van Daflon Impexeco 500mg

De tabletten moeten bij de maaltijd worden ingenomen.

Behandeling van hemorroïdale crisis: 
• 6 tabletten per dag gedurende 4 dagen
• daarna 4 tabletten per dag de volgende 3 dagen

Behandeling van stoornissen van de veneuze bloedsomloop en basisbehandeling van aambeien:
• 2 tabletten per dag

Neem dit geneesmiddel niet langer dan 3 maanden in zonder uw arts te raadplegen.

Ingrediënten Daflon Impexeco 500mg

• De werkzame stof in dit middel is een gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie (500 mg) bestaande uit 450 mg diosmine en 50 mg flavonoïden uitgedrukt in hesperidine; 

• De andere stoffen in dit middel zijn: natriumcarboxymethylzetmeel, microkristallijne cellulose, gelatine, magnesiumstearaat, talk, titaandioxide (E 171), glycerol, hypromellose, natriumlaurylsulfaat, macrogol 6000, geel ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172).

Bijwerkingen van Daflon Impexeco 500mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd en worden geklasseerd volgens de volgende
frequentie: zeer vaak (meer dan één persoon op de 10), vaak (minder dan één persoon op de 10, maar
meer dan één persoon op de 100), soms (minder dan één persoon op de 100, maar meer dan één persoon op de 1.000), zelden (minder dan één persoon op de 1.000, maar meer dan één persoon op de 10.000), zeer zelden (minder dan één persoon op de 10.000), frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
• Bijwerkingen die vaak optreden: diarree, dyspepsie (moeilijke vertering), nausea, braken.
• Bijwerkingen die soms optreden: colitis (ontsteking van de dikke darm).
• Bijwerkingen die zelden optreden: duizeligheid, hoofdpijn, malaise, jeuk (huidreacties zoals jeuk), huiduitslag (plotselinge roodheid met vlekken) en netelroos (allergische reactie in de vorm van rode puntjes).
• Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is: geïsoleerd oedeem (zwelling) van het gezicht, de lippen, de oogleden. Uitzonderlijk : een quincke-oedeem (zwelling van het gezicht, de lippen, de mond, de tong of de keel, wat ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Daflon niet gebruiken?
• U bent allergisch voor diosmine of een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Daflon?
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Wordt uw klacht na 3 maanden niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken.

• Een gezonde levenswijze is de basis van de behandeling van stoornissen van de veneuze bloedsomloop.
• Neem dit geneesmiddel niet langer dan 3 maanden in zonder uw arts te raadplegen.
• In geval van hemorroïdale crisis mag u Daflon slechts gedurende een korte periode innemen.
Spreek met uw arts als de symptomen aanhouden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Daflon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
• De tabletten moeten worden ingenomen bij de maaltijd.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
• Zwangerschap
o Informeer uw arts als u zwanger bent of als u een kind wil krijgen.
Voorzichtigheidshalve wordt ontraden om Daflon te gebruiken tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.
• Borstvoeding
o Bij gebrek aan gegevens bij vrouwen die borstvoeding geven, moet de inname van
Daflon worden vermeden tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen effect gerapporteerd met Daflon. Toch is voorzichtigheid geboden bij het rijden of het gebruik van machines omdat er een kans is op draaierigheid.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 22,75
€ 19,57
Product niet verkrijgbaar

Daflon Impexeco 500mg kopen

Je kan Daflon Impexeco 500mg van het merk Impexeco , geproduceerd door IMPEXECO , bestellen in België bij FARMALINE