Canestene Gyn Clotrimazole 500 mg 1 tablet

Omschrijving van Canestene Gyn Clotrimazole 500 mg

Canestene Gyn tablet bevat clotrimazol. Clotrimazol behoort tot een bepaalde groep middelen: de zogenaamde imidazolen. Het is een geneesmiddel tegen schimmelaandoeningen. Daarnaast werkt het ook tegen bepaalde bacteriën.

Canestene Gyn tablet wordt gebruikt voor de behandeling van:
 • Ontsteking van het vaginaslijmvlies (vaginitis) veroorzaakt door schimmels (meestal Candida)
 • Trichomonas (een geslachtsziekte)
 • Infecties veroorzaakt door bacteriën gevoelig voor clotrimazol.
Om zeker te zijn van het uitroeien van Trichomonas-infecties kan naast eentrichomonacidum aanvullend Canestene Gyn crème voor vaginaal gebruik toegediend worden.

Voor patiënten met een tamelijk droge vagina, en waar een optimale verdeling van de werkzame substantie in de vagina onzeker of problematisch zou kunnen zijn, is het aanbevolen dat u gebruik maakt van Canestene Gyn crème voor vaginaal gebruik. Ook voor de behandeling van ontstekingen van de uitwendige vrouwelijke en / of mannelijke geslachtsorganen wordt het gebruik van CanesteneGyn crème voor vaginaal gebruik aanbevolen.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik van Canestene Gyn Clotrimazole 500 mg

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts ofapotheker.

Canestene Gyn tablet is enkel bestemd voor vaginaal gebruik. 
De aanbevolen dosering is1 behandeling gedurende 1 dag. Dit is meestal voldoende.

Hoe te gebruiken
 • De Canestene tablet heeft vaginaal vocht nodig om volledig op te lossen. Bij een gebrek aan dit vocht is het mogelijk dat onopgeloste stukjes van de tablet uit de vagina komen. Om dit te vermijden is het belangrijk om de medicatie, voor het naar bed gaan, zo diep als mogelijk in de vagina in te brengen. De tablet wordt het beste ’s avonds, voor het naar bed gaan, ingebracht. De tablet wordt het beste ingebracht in rugligging, de benen lichtjes opgetrokken en gespreid (aldan niet met behulp van de applicator, zie ook gebruiksaanwijzing applicator). 
 • De arts kan zelf, na het onderzoek, de tablet inbrengen. 
 • Indien de tablet niet volledig oplost tijdens de nacht, kan het gebruik van de crème voor vaginaal gebruik overwogen worden.
 • De applicator van de tablet kan meermaals gebruikt worden. Wel dient deze na gebruik goed gespoeld en afgedroogd te worden. 
Algemeen
 • Indien de symptomen langer dan 7 dagen aanhouden, heeft u mogelijk een medische conditie  die behandeling door een arts vereist.
 • Verwittig uw arts als de symptomen binnen de 2 maanden terugkomen.
 • Wanneer de vagina en de vulva (geslachtsopening) meestal allebei geïnfecteerd zijn, is een gecombineerde behandeling van beide zones aangeraden.
 • Behandeling gedurende de menstruatieperiode wordt afgeraden.
 • Gebruik geen tampons, intravaginale douches, spermicide (zaaddodende) middelen of andere vaginale producten tijdens het gebruik van dit product.
Vaginale geslachtsgemeenschap dient vermeden te worden tijdens het gebruik van dit product. De infectie kan namelijk worden overgedragen naar uw partner. De efficiëntie en veiligheid van latex producten zoals condooms en pessariums (baarmoederringen) kunnen ook verminderd zijn.

Heeft u te veel van Canestene Gyn tablet gebruikt?
Wanneer u te veel van Canestene Gyn heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,apotheker of Antigifcentrum (070/245.245). Neem de verpakking indien mogelijk mee, wanneer u advies gaat vragen.
Overdosering na lokale toediening is praktisch niet mogelijk.

Bent u vergeten Canestene Gyn tablet te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Wanneer u een keer het geneesmiddel vergeet aan te brengen, moet u gewoon op het volgende tijdstip de behandeling hervatten.

Als u stopt met het gebruik van Canestene Gyn tablet
Beëindig de behandeling niet voortijdig. Als u de behandeling voortijdig stopzet, zullen de ziekteverschijnselen heroptreden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Canestene Gyn Clotrimazole 500 mg

 • De werkzame stof in dit middel is: clotrimazol 500 mg / tablet van 1,5 g. 
 • De andere stoffen in dit middel  zijn: lactose, microcristallijne cellulose, melkzuur, maïszetmeel, crospovidone, calciumlactaat, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumoxide, hypromellose voldoende voor 1 tablet voor vaginaal gebruik. 

Bijwerkingen van Canestene Gyn Clotrimazole 500 mg

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen omvatten:
 • Immuunsysteemaandoeningen: allergische reacties (flauwvallen (syncope), (te) lage bloeddruk (hypotensie), ademhalingsmoeilijkheden, netelroos)
 • Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: schilfervorming ter hoogte van de genitaliën, jeuk, huiduitslag , zwelling (oedeem), ongemak, branderig  gevoel, irritatie, pijn ter hoogte van het bekken
 • Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter. Tijdens uw menstruatieperiode.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voor u dit middel gebruikt, als één van de volgende situaties op u van toepassing is:
 • koorts (38°C of meer),
 • lage abdominale buikpijn (lage abdominale pijn),
 • rugpijn,
 • onaangenaam ruikende vaginale afscheiding,
 • misselijkheid,
 • vaginale bloedingen,
 • en/of schouderpijn.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Canestene Gyn nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst ander geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Verwittig uw arts zeker, als u oraal tacrolimus (een middel dat het immuunsysteem onderdrukt) gebruikt. Wanneer u dit middel en Canestene Gyn gelijktijdig gebruikt, dan kan de hoeveelheid tacrolimus in uw bloed toenemen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
U mag Canestene Gyn niet gebruiken tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap dient enkel de tablet voor vaginaal gebruik gebruikt te worden omdat die zonder applicator in de schede gebracht kan worden.

Borstvoeding
Geef geen borstvoeding tijdens een behandeling met Canestene Gyn.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 10,06
€ 8,55

Canestene Gyn Clotrimazole 500 mg kopen

Je kan Canestene Gyn Clotrimazole 500 mg van het merk Canestene, geproduceerd door BAYER CONSUMER HEALTH , bestellen in België bij FARMALINE