Braun NaCl 0.9% flap 100 ml

0 Reviews
  Schrijf een review
€ 2,52
€ 2,22
Toevoegen aan favorieten

Dit is een geneesmiddel

Bijsluiter van Braun NaCl 0.9% flap 100 ml

Omschrijving van Braun NaCl 0.9% flap

Dit geneesmiddel is een oplossing van natriumchloride die wordt toegediend via injectie.
Het bevat natriumchloride in een concentratie die overeenkomt met de concentratie van zouten in het bloed.
Het wordt gebruikt om andere elektrolyten of geneesmiddelen toe te dienen 

Indicatie

 • Isotonische vervangingsvloeistof.
 • Hypochloremische alkalose.
 • Transportvloeistof voor parenteraal toe te dienen geneesmiddelen

Gebruik van Braun NaCl 0.9% flap

Het geneesmiddel wordt gebruikt voor het voorbereiden van injecties (preparaten toegediend door een spuit). Het wordt toegediend in een ader (intraveneus gebruik) of onder de huid (subcutaan gebruik).

Dosering
De hoeveelheid van het geneesmiddel die u krijgt is afhankelijk van de gegeven instructies voor het op te lossen of te verdunnen geneesmiddel.

Heeft u te veel van NaCl 0,9 % B. Braun gebruikt?
Wanneer u te veel NaCl B. Braun 0,9 % heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Een overdosering kan leiden tot abnormaal hoge vocht-, natrium- en chloridegehalten in het bloed en hoge gehalten aan zure substanties in het bloed (het bloed wordt zuur).

In dat geval zal de infusie onmiddellijk worden stopgezet. Daarnaast krijgt u watertabletten om de urinevloei te verhogen. De elektrolytgehalten in het bloed worden continu opgevolgd. Uw arts zal beslissen over verdere medicatie of andere maatregelen die moeten worden genomen om uw elektrolytgehalten, waterevenwicht en zuur-base-evenwicht te normaliseren.

Ingrediënten Braun NaCl 0.9% flap

Welke stoffen zitten er in NaCl 0,9% B. Braun?
 • De werkzame stof in NaCl 0,9% B. Braun is natriumchloride.
  Elke ml van de oplossing bevat 9,0 mg natriumchloride
 • De andere stof in NaCl 0,9% B. Braun is water voor injectie.

Bijwerkingen van Braun NaCl 0.9% flap

Zoals elk geneesmiddel kan NaCl 0,9 % B. Braun bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - website: www.fagg.be -
 
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u NaCl 0,9 % B. Braun niet gebruiken?
Omstandigheden die het gebruik van NaCl 0,9% B. Braun ten stelligste uitsluiten, zijn niet bekend.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met NaCl 0,9 % B. Braun?
Als u lijdt aan:
 • een abnormaal hoog natriumgehalte in het bloed (hypernatriëmie)
 • een abnormaal hoog chloridegehalte in het bloed (hyperchloremie)

Neem contact met uw arts of apotheker voordat u NaCl 0,9% B. Braun gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast NaCl 0,9% B. Braun nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Krijgt u veel last van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Wordt u klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vruchtbaarheid
Er zijn geen gegevens beschikbaar. Echter, is er voor deze fysiologische zoutoplossing niets te melden m.b.t. veiligheid.

Zwangerschap
Dit geneesmiddel mag indien nodig gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Dit geneesmiddel mag indien nodig gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
NaCl B. Braun 0,9 % heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 2,52
€ 2,22

Braun NaCl 0.9% flap kopen

Je kan Braun NaCl 0.9% flap van het merk B. Braun , geproduceerd door B.BRAUN MEDICAL , bestellen in België bij FARMALINE