Kies uw taal
Customer Friendliness Award 2023

Of gebruik ons contactformulier voor persoonlijk advies.

Levering in België

 • Levering via een afhaalpunt - Gratis vanaf € 39
  Gratis levering vanaf € 39 in meer dan 4.450 afhaalpunten.

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site (AGV)

De dienst die U bezoekt en/of in het algemeen de dienst van de informatiemaatschappij waarop deze tekst is geïntegreerd (hierna de “Dienst”), toegankelijk op de volgende internetsite: www.farmaline.be (hierna de “Site”) wordt beheerst door algemene gebruiksvoorwaarden. Deze tekst geeft de algemene gebruiksvoorwaarden weer, die U aanvaard wanneer U van de Dienst gebruik maakt.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”), het Privacybeleid en de Algemene Verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomsten tussen U en ons betreffende de toegang en het gebruik van de Dienst en annuleren en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke communicatie, offertes, voorstellen of correspondentie tussen U en ons.

Wij verwijzen naar het Privacybeleid voor wat betreft de behandeling van Uw persoonsgegevens.

Artikel 1 – Wettelijke vermeldingen van de Dienst

Identiteit van het bedrijf: de Site farmaline.be wordt beheerd door de vennootschap Shop-Apotheke B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met een maatschappelijk kapitaal van 18.000 €, met maatschappelijke zetel gevestigd te Erik de Rodeweg 11-13, 5975 WD Sevenum, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister te Venlo onder het nummer 63956004.

Wettelijke vertegenwoordiger en publicatiedirecteur: Olaf Heinrich, Theresa Holler, Marc Fischer, Stephan Weber, Jasper Eenhorst.

Intracommunautair btw-nummer: NL-8554.67.903.B01.

Verantwoordelijke apotheker: Theresa Holler (Officiële professionele titel: apotheker; geregistreerd in het register van Nederlandse apotheken onder het nummer 99054129717).

Titel behaald in Duitsland bij het bestuur belast met sociale zaken, gezondheid en jeugd van het Land Rijnland-Palts.

Toezichthoudende instantie: Staatstoezicht op de Volksgezondheid - Inspectie voor de Gezondheidszorg, Regio Zuidoost Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

De officiële internetsite van de in Nederland geregistreerde apotheken, raadpleegt U hier.

Contact : onze klantendienst kunt U bereiken per e-mail op het adres [email protected] of telefonisch op 042 680 777 van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 16u30 (prijs van een lokale oproep vanuit België).

Artikel 2 – Voorwerp van de algemene voorwaarden

Deze AGV hebben tot doel de bepalingen te definiëren die van toepassing zijn op elk gebruik van de Dienst, met name de toegang tot de Dienst en het gebruik ervan door de gebruiker (hierna “U”, “Uw”, etc.).

Het gebruik van de Dienst houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de AGV. Indien U deze AGV niet aanvaardt, kunt U de Dienst niet gebruiken en beschikt U over de mogelijkheid om de Dienst onmiddellijk te verlaten.

Artikel 3 – Voorwaarden en toegangsmodaliteiten van de Dienst

3.1 Toegankelijkheid

Wij doen er alles aan om de toegang tot de Dienst 7 dagen op 7, 24u op 24 te verzekeren. Wij trachten de veiligheid en de operationele integriteit van de Dienst met de nodige redelijkheid en zorgvuldigheid te handhaven, door middel van veiligheidsmaatregelen aangepast aan de aard van de gegevens en de risico's die de Dienst met zich meebrengt.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Dienst zonder voorafgaande kennisgeving volledig of gedeeltelijk te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen, met het oog op het onderhoud, de update of om andere, met name technische redenen, zonder dat deze interventies recht geven op enige aanspraak of vergoeding.

3.2 Gebruikersaccount

Het aanmaken van een account impliceert Uw identificatie.

U krijgt toegang tot Uw account door middel van identificatie met behulp van Uw gebruikersnaam en wachtwoord die U zelf heeft gekozen.

Bij het aanmaken van Uw account en in de loop van Uw inschrijving verbindt U zich ertoe juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken.

U staat als enige in voor de informatie opgeslagen op Uw account. U kunt te allen tijde informatie toevoegen, wijzigen of verwijderen.

U erkent dat Uw gebruikersnaam en Uw wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord op het internet gebeurt op eigen risico. Het is Uw verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te nemen om Uw eigen gegevens te beschermen tegen eventuele inbreuken. In die zin kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor een frauduleuze toegang tot Uw account of voor eventuele wijzigingen die op Uw account worden aangebracht.

3.3 Uw verplichtingen

Door de Dienst te openen, te bezoeken of te gebruiken garandeert U en verklaart U dat U:

 

 • De wettelijke bevoegdheid heeft om deze contractuele relatie aan te gaan;
 • De AGV en het Privacybeleid heeft gelezen en goedgekeurd;
 • Verantwoordelijk bent voor elk gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt, door uzelf of door enige andere persoon die Uw gebruikersnaam gebruikt en U verklaart dat U de Dienst niet zult gebruiken voor onwettige of illegale doeleinden. Afhankelijk van het land waarin U woont, kunt U onderworpen zijn aan bijzondere regelgeving. U verbindt zich ertoe hiervan kennis te nemen en deze na te leven.

 

 

Artikel 4 – Onze garanties en verantwoordelijkheden

4.1 Kwaliteit van de informatie en de inhoud

Betreffende de informatie en inhoud die wij verstrekken op de Site, zijn wij enkel gehouden aan een middelenverbintenis; wij zijn niet gehouden aan enige resultaatsverbintenis van welke aard ook.

Alle informatie op deze Site is zorgvuldig verzameld, gecontroleerd en bijgewerkt. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle vermeldingen en illustraties altijd volledig, juist en geactualiseerd zijn. Dit geldt met name voor de informatie over de producten van de fabrikanten op de weergegeven verpakkingen. Over het algemeen wijzen wij alle verantwoordelijkheid af en staan wij niet in voor de legitimiteit, actualisering, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud van de informatie en de diensten voorgesteld door de Dienst.

Wij wijzen in principe elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot materiële of immateriële schade voortvloeiend uit het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, of het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie, voor zover ons geen enkele opzettelijke fout, of fout door ernstige nalatigheid kan worden aangerekend. Alle aanbiedingen op de Site zijn niet-bindend en worden gegeven ter indicatie. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om delen van de Site of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of de publicatie ervan tijdelijk of definitief op te schorten.

Over het algemeen wijzen wij U erop dat de vermeldingen op deze Site inzake medische indicaties, geneesmiddelen en behandelingswijzen geen vervanging kunnen vormen voor het advies van een arts of apotheker.

Indien U vragen heeft over onze Dienst (anders dan farmaceutisch advies of advies over de producten), kunt U ook contact met ons opnemen via instant messaging. De informatie die U verkrijgt via deze instant messaging-diensten wordt ter informatie gegeven en kan in geen geval een farmaceutisch advies vormen of een vervanging zijn voor de raadpleging van een medische deskundige. Indien U een vraag wilt voorleggen aan onze farmaceutische adviseurs, verzoeken wij U gebruik te maken van het e-mailadres of het telefoonnummer vermeld in artikel 1 van deze voorwaarden.

4.2 Inhoud geleverd door derden

Wij kunnen in geen geval enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor eender welk gevolg dat zou voortvloeien uit het gebruik van de Dienst door de gebruikers van de Site of voortvloeiend uit de informatie verstrekt door de gebruikers van de Site via deze Dienst. Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van elke gebruiker van de Site die deze informatie levert, de parameters bepaalt, de informatie wijzigt en beheert.

Wij zijn niet gehouden de wettelijkheid te controleren van door derden doorgegeven en geregistreerde informatie, noch de omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit.

Wij zijn echter gehouden informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren overeenkomstig de geldende wetgeving, vanaf het moment dat wij kennis hebben genomen van een schending van de wetgeving door de door derden geleverde informatie.

4.3 Veiligheid en toegang

Talrijke factoren die buiten onze controle liggen kunnen de werking van de Dienst verstoren. Wij garanderen bijgevolg geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot deze diensten.

Hiermee samenhangend kunnen wij in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een onderbreking van de toegang tot de Dienst en de eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien. Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade of tijdelijk of permanent incident met betrekking tot Uw gegevens of informaticamateriaal tijdens Uw toegang tot de Dienst of het bezoek aan Uw account of in het algemeen tijdens de overdracht van bestanden en software die deel uitmaken van de Dienst op Uw apparaat. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele overdracht van een virus via onze Dienst.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van onze verspreidingsmedia en wijzen elke verantwoordelijkheid af in het geval van inbraak in onze informaticasystemen en diefstal van gegevens, waarbij wij natuurlijk de geschikte middelen inzetten om dergelijke onwettige inbraken te voorkomen.

4.4 Schade

Binnen de vastgestelde wettelijke grenzen kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die U zou lijden, die verband houdt met een geval van overmacht of commerciële schade, verlies van cliënteel, verlies van merkimago, zakelijke problemen of alle andere, bijzondere, toevallige of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit of verband houdend met de Dienst of deze AGV.

Artikel 5 – Uw verantwoordelijkheid ten aanzien van ons

5.1 Uw inhouden

Door informatie en inhouden te publiceren zoals foto's, documenten, commentaren of reacties op de Dienst, levert elkeen zijn bijdrage aan de dialoog en de werking van onze Dienst.

Om deze dialoog op een goede manier te laten verlopen en met het oog op de efficiëntie van de Dienst, verbindt U zich ertoe om alle onderhavige AGV en toepasselijke wettelijke reglementering te respecteren.

5.2 Verantwoordelijkheid betreffende de inhoud

U erkent als enige verantwoordelijke te zijn voor de inhoud die door U of via Uw account online wordt gepost, voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit Uw bijdragen, voor elke niet-nakoming van Uw verplichtingen krachtens bepalingen of wettelijke vermeldingen die gelden ten aanzien van de Dienst, alsook voor alle gevolgen van deze niet-nakoming.

5.3 Verstrekte informatie

De informatie die U levert mag, en deze lijst is niet limitatief:

 

 • Niet vals, onjuist of bedrieglijk zijn (zij moet, in de mate van het mogelijke, waar zijn en gecontroleerd zijn);
 • Niet beledigend, illegaal bedreigend of intimiderend zijn;
 • Niet obsceen zijn (pornografie, pedofilie), in strijd met de openbare orde of goede zeden;
 • Geen aanvallen of insinuaties bevatten op grond van ras, geloofsovertuiging of afwezigheid hiervan, etnische afkomst, geslacht of seksuele geaardheid;
 • Geen virussen, Trojaanse paarden, of andere informaticaprogramma's bevatten die tot doel hebben schade toe te brengen aan het systeem, gegevens of persoonsgegevens te onderscheppen of te ontvreemden;
 • Geen inbreuk maken op de rechten van derden, zoals intellectuele rechten, het recht op bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens, etc.

 

U moet zich er dus van verzekeren dat alle informatie en/of documenten afkomstig van derden, die vervat is in de informatie die U ons levert, wordt gebruikt met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betreffende derden.

Wanneer U inhoud online plaatst die beschermd worden door het intellectuele eigendom (foto, tekst, tekening, etc.), verbindt U zich ertoe om vooraf te controleren of de houder van de rechten hiermee instemt. Bovendien verbindt U zich ertoe, wanneer de online geplaatste inhoud een foto is van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, vooraf te controleren of deze persoon hiermee instemt, zelfs indien U zelf de auteur bent van genoemde foto.

5.4 Schadevergoeding

U vrijwaart ons en vergoedt ons voor elke vordering en/of procedure ingesteld door derden, ongeacht de vorm en de aard hiervan, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de geleverde informatie en andere inhoud door U op de Site geplaatst of die voortvloeit uit een gedraging van Uw kant die in strijd is met deze AGV.

Uit dien hoofde neemt U alle schadevergoedingen waartoe wij zouden kunnen worden veroordeeld alsook de gerechtskosten en de door ons betaalde honoraria te uwen laste. Wij verbinden ons ertoe U zo snel mogelijk in kennis te stellen van een dergelijke rechtsvordering.

Wij behouden ons het recht toe om, vrij en op onze kosten, deel te nemen aan de verdediging en/of de minnelijke schikking van een vordering of alleen in te staan voor onze verdediging en het beheer van de procedure, zonder U daarbij echter te ontslaan van Uw verplichtingen tot schadevergoeding.

U kunt in geen geval een minnelijke schikking aanvaarden die onze verantwoordelijkheid in het geding brengt of ons eender welke verplichting oplegt, zonder onze voorafgaande instemming.

5.5 Terugtrekking/wijziging

Wij behouden ons het recht voor om door U geleverde informatie die schadelijk, onjuist, bedrieglijk, ongeschikt of niet-conform de bepalingen van de AGV of het Privacybeleid of de geldende wetgeving wordt geacht, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande ingebrekestelling te verwijderen.

Artikel 6 - De berichten gepubliceerd op het forum

Wij beheren op de Site een forum gewijd aan de beoordeling van de producten. Dit forum geeft gebruikers van de Site (waaronder U), deels anoniem, de mogelijkheid informatie te plaatsen op de Site door een persoonlijke evaluatie van de producten. Zij kunnen op dit forum desgevallend hun gebruikersnamen gebruiken.

Het beoordelingsforum voor producten dient enkel voor de uitwisseling van ervaringen en meningen van de gebruikers, en dit enkel ter informatie.

De op het forum geplaatste berichten kunnen in geen geval het professionele en persoonlijke advies van een arts of apotheker vervangen. De inhouden van het forum beogen niet de waarde te hebben van advies of aanbevelingen van medische aard of instructies die men moet volgen bij het gebruik van geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten of betreffende bepaalde aandoeningen. De op het forum geplaatste berichten kunnen en mogen niet dienen voor het maken van diagnoses noch als basis dienen voor de keuze of het gebruik van behandelingsmethoden.

In geval van gezondheidsproblemen verbindt U zich ertoe altijd advies in te winnen van een arts of apotheker. De op het forum geplaatste berichten weerspiegelen enkel de mening van de gebruikers van de Site. Wij hebben geen enkele invloed op de vorm en de grond van de beoordelingen voor de publicatie op het forum.

De op het forum geplaatste berichten weerspiegelen in geen enkel geval onze mening. Wij zijn ook niet gebonden door de inhoud van de berichten. Wij wijzen daarom elke verantwoordelijkheid af ten aanzien van de vorm en de inhoud van de op het forum geplaatste berichten.

Wij herinneren eraan dat op het forum geplaatste berichten met een zichtbaar of verborgen publicitair oogmerk strikt verboden zijn en in bepaalde gevallen aanleiding kunnen geven tot sancties.

Wij zullen berichten die in strijd zijn met de wettelijke reglementering of onze richtlijnen inzake de beoordeling van de producten onmiddellijk na hun vaststelling definitief van het forum verwijderen.

Artikel 7 – Verwijzingen en hypertextlinks

De Dienst kan verwijzen naar andere diensten van derden waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Het bestaan van een hypertextlink naar de dienst van een derde vormt geen goedkeuring van deze Dienst of haar inhoud.

Wij kunnen dus geen enkele garantie bieden betreffende de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze diensten van derden, noch betreffende de beschikbaarheid ervan.

Over het algemeen kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die aanwezig is op andere Internetsites waarnaar de Site verwijst. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit de raadpleging of het gebruik van webdiensten waarnaar de Dienst verwijst of informatie die op deze diensten wordt geplaatst. Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft de behandeling van de persoonsgegevens op deze diensten.

Wij verzoeken U kennis te nemen van de AGV en het Privacybeleid van deze webdiensten van derden waarnaar wordt verwezen.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

8.1 Ons intellectueel eigendom

Wij staan U enkel een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar toegangs- en gebruiksrecht toe van de Dienst, op voorwaarde van de naleving van deze AGV.

U bent op deze wijze bevoegd om de inhoud van de Dienst te gebruiken voor Uw persoonlijke informatie, als informatiebron of voor de verzameling van gegevens.

De Dienst (beschouwd als een onscheidbaar geheel) en de verschillende elementen die op de Dienst voorkomen (zoals met name teksten, foto's, catalogussen, lay-out, merken, logo's, illustraties, specifieke software, video's) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons of onze licentiegevers. Desgevallend is hiervoor een toestemming tot publicatie, verspreiding of gebruiksrecht verkregen van de betreffende derden.

Het logo, de naam van de producten, de diensten of de naam van de bedrijven vermeld op deze Dienst kunnen merken, handelsnamen, maatschappelijke benaming van hun respectievelijke titularissen zijn. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Onder voorbehoud van de uitzonderingen voorzien door de wet, onthoudt U zich ervan, en deze lijst is niet limitatief: alle of een deel van de informatie, de software, het product of de dienst die U verkrijgt via deze Dienst, te wijzigen, kopiëren, verdelen, door te geven, te verspreiden, publiceren, toe te kennen onder licentie, over te dragen, te verkopen, reproduceren of laten reproduceren, tijdelijk of definitief, op welke wijze ook, al dan niet bekend, op eender welke drager, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de overtreder burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Hypertextlinks naar de Dienst zijn toegestaan op voorwaarde dat zij leiden naar de homepage (behoudens andere aanwijzingen onzerzijds) en geen denigrerende of beledigende woorden bevatten ten aanzien van onze Dienst.

8.2 Uw intellectuele eigendom

Voor de inhouden die U op de Site plaats, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten waarvan U houder bent, staat U ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare licentie toe, kosteloos en wereldwijd, voor gebruik, reproductie, wijziging, vertaling, verdeling, aanpassing en communicatie van deze op de Dienst geplaatste of via elektronische mail verstuurde inhouden. Deze licentie is van toepassing tijdens de gehele wettelijke duur van de auteursrechten.

In geval van een bijdrage (getuigenis, advies, aanbeveling), staat deze licentie ons toe de getuigenis of het advies dat U ons heeft geleverd te publiceren op de hele Dienst of bekend te maken aan bepaalde gebruikers van de Site die hiervoor belangstelling kunnen hebben. De licentie laat ons tevens toe deze te wijzigen of te verwijderen wanneer dit nodig is in het kader van het beheer van de Dienst. Deze licentie omvat de morele rechten die U zou kunnen bezitten en waarvan U afziet tenzij U kunt aantonen dat de betreffende wijziging schade toebrengt aan Uw eer of Uw reputatie.

Artikel 9 – Verwijdering van Uw account

Wij kunnen een account op eigen initiatief verwijderen. Deze verwijdering op eigen initiatief kan het resultaat zijn van het niet gebruiken van het account gedurende een bepaalde periode, en/of een tijdelijke maatregel die wij nemen ten aanzien van een verdacht account, bijvoorbeeld wanneer wij redenen hebben om aan te nemen dat U deze AGV niet respecteert, en/of het resultaat van een verzoek dat uitgaat van een derde die zich beroept op de schending van zijn rechten, of van een bevoegde instantie. U kunt geen enkele vergoeding eisen op grond van deze verwijdering, zelfs indien deze onterecht was.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 Wijzingen van de AGV

Wij behouden ons het recht voor deze AGV te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in functie van de aan de Dienst aangebrachte wijzigingen, de evolutie van de wetgeving of voor elke andere legitieme reden.

In het bijzondere geval dat de Dienst moet worden aangepast in verband met wetswijzigingen, doen wij er alles aan om deze aanpassingen zo snel mogelijk aan te brengen. Gedurende deze periode erkent U dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor tijdelijke conformiteitsgebreken.

De nieuwe AGV worden online geplaatst met vermelding van de datum van bijwerking en zijn onmiddellijk op U van toepassing.

De versie van de AGV die U tegenwerpelijk is, is permanent beschikbaar op de Dienst.

U verbindt zich ertoe U op de hoogte te houden van deze wijzigingen door de pagina van de Dienst met de AGV regelmatig te raadplegen.

10.2 Deelbaarheid

Indien één of meerdere clausules van deze AGV, geheel of deels, nietig, ongeldig, onwettig of niet-toepasselijk zou(den) worden verklaard krachtens het toepasselijke recht, doet deze situatie geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-toepasselijke clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en toepasselijke clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke clausule ligt.

10.3 Bewijsovereenkomst

De contractpartijen (U en wij) komen overeen dat zij kunnen overgaan tot de uitwisseling van de informatie die nodig is voor de Dienst via elektronische weg. Alle elektronische communicatie tussen de contractpartijen wordt geacht dezelfde bewijskracht te hebben als een schrijven op papier. Wanneer Uw gebruiksnaam/wachtwoord wordt gebruikt gaan wij ervan uit dat U zelf de Dienst gebruikt.

Een geprinte versie van de AGV en alle waarschuwingsmeldingen in elektronische vorm worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die verband houdt met deze contractuele relatie, net zoals en onder dezelfde voorwaarden als andere, in geprinte vorm opgemaakte en bewaarde documenten.

10.4 Overmacht

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, wordt geen enkele partij verantwoordelijk gehouden voor vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen ten gevolge van overmacht (zoals staking, oorlog, aardbeving, ramp van welke aard ook, rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van een explosie, brand, vrijkomende warmte, overstroming of enige andere vorm van overmacht).

10.5 Relaties

De relatie die wij met U onderhouden is die van een onafhankelijke contractant.

In geval van een geschil tussen U en andere gebruikers van de Dienst of tussen U en een derde, hebben wij geen enkele verplichting om ons hierin te mengen. U vrijwaart ons, onze beheerders, werknemers en andere leden van elke rechtsvordering, schadevergoedingen van welke aard ook, al dan niet bekend, met betrekking tot dergelijke conflicten waarbij U betrokken zou zijn.

10.6 Communicatie en kennisgeving

Elke communicatie of kennisgeving van ons aan U wordt geldig geacht wanneer zij wordt gericht aan het e-mailadres dat U ons heeft verstrekt, zelfs indien dit niet meer geldig is.

10.7 Klachten

U kunt contact met ons opnemen voor alle informatie, vragen of klachten betreffende de Site of de AGV via onze klantendienst, te bereiken via de rubriek “Contact”.

In geval van een geschil richt U zich in eerste instantie tot ons bedrijf met het oog op een minnelijke schikking. Indien deze niet mogelijk is, zijn enkel de Nederlandse overheden bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde wijze van betaling, overeenkomstig artikel 10.8 van deze AGV.

10.8 Geschillenregeling

Elke contractuele relatie op basis van deze AGV tussen U en ons is onderworpen aan het Nederlandse recht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking of ontbinding van deze AGV wordt exclusief beheerst door het Nederlandse recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken en dit voor elk type procedure.

De keuze van de toepasselijke wetgeving kan echter niet tot gevolg hebben dat de consument de bescherming wordt ontzegd die hem wordt verzekerd door de bepalingen waarvan enkel kan worden afgeweken op grond van de wet welke van toepassing zou zijn bij afwezigheid van keuze. De keuze van het toepasselijke recht staat niet toe af te wijken van de verplichte regels van het internationale recht ten overstaan van het recht van de geadieerde rechtbank.

Laatste bijwerking 03/11/2020