€ 19,42
€ 16,90
Bijsluiter van Zineryt 30 ml lotion

Omschrijving van Zineryt

Zineryt bevat het antibioticum erythromycine in de vorm van een complex met zink in een vloeistof bestaande uit alcohol en een stof met verzachtende werking op de huid.
Aangewezen bij lokale behandeling van acne, meer bepaald de courante vorm van ontstoken puistknobbeltjes.

Gebruik van Zineryt

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 
Zineryt 2 x per dag aanbrengen op de huid van het gehele gezicht of op andere aangedane delen (ook op de omgeving van de aangedane plaatsen), bij voorkeur na het wassen.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Zineryt moet gebruiken. De gebruikelijke behandelingsduur is 10 à 12 weken. In de meeste gevallen wordt dan een bevredigende verbetering waargenomen.
Stop de behandeling niet voortijdig.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Zineryt heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Een langdurig gebruik van te grote hoeveelheden Zineryt zal vermoedelijk roodheid en uitdroging van de huid tot gevolg hebben.

Bij orale inname van de gehele inhoud van één verpakking Zineryt zullen voornamelijk de toxische verschijnselen na alcohol-inname optreden.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Zineryt

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn erythromycine en zinkacetaat dihydraat
- De andere stoffen in dit middel zijn diisopropylsebacaat en ethanol
 

Bijwerkingen van Zineryt

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms kan, door de alcoholbasis in Zineryt, een branderig of prikkelend gevoel, afschilfering of een lichte roodheid op de huid worden waargenomen. Dit is van tijdelijke aard.

Overgevoeligheid en allergische reactie op een bestanddeel van Zineryt zijn mogelijk.
Zineryt met de applicator aangebracht op de huid en opgedroogd veroorzaakt geen vlekken op huid of op kleding die met deze behandelde huid in contact is gekomen.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een ernstige huidreactie krijgt: een uitslag met blaasjes gevuld met pus met een rode omringende huid (exanthemateuze pustulose). De frequentie van deze bijwerking is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan .
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem.

België
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie, Eurostation II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
website : www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxemburg
Direction de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxemburg
website : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- u bent allergisch voor erythromycine of andere antibiotica van dezelfde groep of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Zineryt niet in aanraking brengen met de ogen of de slijmvliezen. Indien dit toch gebeurt, dan direct met koud of lauw water gedurende enkele minuten spoelen.
- de inhoud van de fles Zineryt kan bij morsen vlekken veroorzaken op textiel of meubilair.
- als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden geweest is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Zineryt nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Zineryt mag op de huid niet in aanraking komen met zuren of alkali.

Zineryt kan wel in combinatie met een lokale toepassing van Vitamine A-zuur, benzoylperoxide of orale toediening van tetracycline worden aangebracht.

Bij gelijktijdige toepassing van andere lokale anti-acneproducten, moet men voorzichtig zijn, aangezien de irritatie kan verergeren, in het bijzonder bij producten die afschilfering bevorderen.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Zineryt kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 19,42
€ 16,90

Zineryt kopen

Je kan Zineryt van het merk Astellas Pharma, geproduceerd door LEO PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Acne