Omschrijving van Xylocaïne 10%

Xylocaine 10% is een lokaal verdovingsmiddel (anestheticum van de amide-groep). Xylocaine 10% is bij volwassenen en kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar aangewezen:
- bij alle gevallen waar een snelle en doeltreffende verdoving van de slijmvliezen vereist is, vooral in de anesthesie (bijvoorbeeld voor een intubatie),
- in de keel-neus-oor heelkunde,
- in de verloskunde,
- in de mondchirurgie en
- in de traumatologie.

Indicatie

Xylocaine 10 %, spray wordt gebruikt in alle gevallen waar een snelle en doeltreffende anesthesie van de slijmvliezen vereist is, vooral in de anesthesie (bvb. voor een intubatie), in de KNO, in de verloskunde, in de mondchirurgie en in de traumatologie.

Gebruik van Xylocaïne 10%

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Na het verwijderen van de plastic beschermdop en het bevestigen van de tuit op het ventiel is Xylocaine 10% klaar voor gebruik. Bij elke druk op het ventiel wordt een identieke, nauwkeurig gedoseerde hoeveelheid oplossing verstoven die 10 mg lidocaïnebase bevat. Het aantal verstuivingen is afhankelijk van de grootte van de te verdoven oppervlakte (zie rubriek " De aanbevolen dosering is:"). Elke flacon bevat voldoende oplossing voor ongeveer 500 verstuivingen. De aanbevolen dosering is: Xylocaine 10% biedt een snelle en diepe verdoving van de slijmvliezen die circa 10 tot 15 minuten duurt. De verdoving treedt in na 1 tot 3 minuten, afhankelijk van de toedieningsoppervlakte. Zoals met elk ander lokaal verdovingsmiddel zijn de veiligheid en de doeltreffendheid afhankelijk van de juistheid van de dosis, de toedieningstechniek, adequate voorzorgen en voorzieningen voor noodgevallen. Xylocaine 10% mag niet worden aangebracht op de ballonnetjes waarmee de luchtpijp wordt gedicht (manchetten van endotracheale tubes) die van plastic zijn gemaakt. De hiernavolgende doseringsaanbevelingen dienen als handleiding. De ervaring van de arts en kennis van de fysieke toestand van de patiënt zijn belangrijk bij het berekenen van de vereiste dosering

Gebruik bij kinderen 
De dosis moet worden aangepast bij kinderen die ouder dan 12 jaar zijn en minder dan 25 kg wegen. De dosis wordt aangepast aan hun gewicht en toestand. Bij kinderen jonger dan 12 jaar is de maximale dosis 3 mg per kilogram lichaamsgewicht (soms 4-5 mg voor de streek van de neus, de mond en de keelholte). Bij pasgeborenen en zuigelingen moeten minder geconcentreerde oplossingen worden gebruikt. Opmerking: Deze doses dienen te worden berekend volgens de leeftijd, de algemene toestand en het lichaamsgewicht van de patiënt. Zij moeten worden verminderd bij kinderen en bij bejaarde of zwaar zieke patiënten.

Heeft u te veel van Xylocaine 10% gebruikt?
 Wanneer u te veel van Xylocaine 10% heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). De eerste tekenen dat men teveel Xylocaine 10% heeft gekregen zijn een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid en soms een vertroebeld zicht. Indien u veel teveel Xylocaine 10% heeft gekregen, kunt ude volgende verschijnselen krijgen: beven, aanvallen, bewusteloosheid. Als men met de behandeling stopt zodra deze verschijnselen zich voordoen zal de kans op bijwerkingen erg verkleinen.

Bent u vergeten Xylocaine 10% te gebruiken? Niet van toepassing. Als u stopt met het gebruik van Xylocaine 10% Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Xylocaïne 10%

50ml spray bevat 5g lidocaïne.

Bijwerkingen van Xylocaïne 10%

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.Bijwerkingen van Xylocaine 10% zijn zeldzaam en zijn in de meeste gevallen het gevolg van een overmatige dosis of een te snelle absorptie:

- Centraal zenuwstelsel: stimulatie en/of depressie, gekenmerkt door: nervositeit, duizeligheid,gezichtsstoornissen en beven, gevolgd door slaperigheid, stuipen, bewustzijnsverlies en in bepaalde gevallen ademhalingsstilstand.
- Cardiovasculair systeem: lage bloeddruk, onderdrukking van de hartspier, vertraagde hartslag en in bepaalde gevallen hartstilstand. De belangrijkste risicogroepen zijn zeer gevoelige individuen, patiënten met een verminderde leverfunctie, met een verzuring van het bloed (acidose) en met epilepsie.
- In zeldzame gevallen kunnen reacties worden gezien tengevolge van overgevoeligheid, aangeboren overgevoeligheid of een verminderde tolerantie bij de patiënt.
- In zeldzame gevallen (< 0,1%) leidt het gebruik van lokale verdovingsmiddelen tot allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos en vochtophoping (oedeem) (in de meest ernstige gevallen gaande tot een ernstige allergische reactie (anafylactische shock)).
- Bij intubatie werd melding gemaakt van gevallen van omkeerbare irritatie van de keel, heesheid en stemverlies.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem (zie onderstaande details). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie
Website: www.fagg.be

Waarschuwing

Wanneer mag u Xylocaine 10% niet gebruiken?
- U bent allergisch voor lokale verdovingsmiddelen van dezelfde groep (anesthetica van de amide-groep) of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij shock of bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot hartritmestoornissen (hartblok).
- In de ogen. Indien dit ongewild toch gebeurt, spoel dan onmiddellijk uw ogen overvloedig met water of contacteer uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Xylocaine 10%?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- De dosis moet worden aangepast bij kinderen die ouder dan 12 jaar zijn en minder dan 25 kg wegen. De doses worden aangepast aan hun gewicht en toestand.
- Lidocaïne spray oplossing moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met wonden of beschadigde slijmvliezen in het gebied waar de spray oplossing wordt toegepast.
- Tijdens een algemene verdoving bij verlamde patiënten ziet men hogere concentraties van Xylocaine in het bloed dan bij spontaan ademende patiënten. Niet verlamde patiënten hebben een grotere mogelijkheid om het grootste gedeelte van de dosis door te slikken, zodat het sneller door het lichaam wordt verwerkt.
- Vermijd contact van Xylocaine 10% met uw ogen.
- Als de keel verdoofd werd met Xylocaine 10% kunt u beter niet eten of drinken voordat de verdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op uw tong bijten zolang de mondholte nog verdoofd is.
- Bepaalde patiënten dienen van dichtbij opgevolgd te worden:
- patiënten die cardiovasculaire aandoeningen of hartinsufficiëntie hebben.
- patiënten die een bepaalde vorm van een hartritmestoornis hebben (volledig of partieel cardiaal blok).
- patiënten die bejaard of in een slechte algemene toestand zijn.
- patiënten die een ernstige nieraandoening (nierinsufficiëntie) hebben.
- patiënten die een gevorderd leverlijden hebben.
- patiënten die behandeld worden met medicijnen tegen een onregelmatig hartritme (antiaritmica van klasse III (bv. amiodarone)).
- patiënten die een ziekte hebben die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (acute porfyrie).
- Tijdens de beademing via een beademingsbuis mag Xylocaine 10% niet worden aangebracht op de ballonnetjes waarmee de luchtpijp wordt gedicht (manchetten van endotracheale tubes). Deze zijn van plastic en lidocaïnebase kan deze beschadigen.
- Voorzichtigheid is geboden bij gebruik van Xylocaine 10% op zwaar getraumatiseerde of geïnfecteerde zones.
- Uiterste voorzichtigheid is geboden bij toediening van Xylocaine 10% aan patiënten met hart- en vaataandoeningen, epilepsie of leverstoornissen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Xylocaine 10% nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
- Voorzichtigheid is geboden als u dit middel met andere lokale verdovingsmiddelen of met substanties met een aan lokale anesthetica verwante structuur gebruikt; er bestaat gevaar op vergiftiging bij gebruik van hoge doses Xylocaine 10%.
- Wees voorzichtig als u bepaalde lokale verdovingsmiddelen (lidocaïne) en middelen tegen hartritmestoornissen (anti-aritmica van klasse III (bijvoorbeeld amiodarone)) gebruikt.
- Bepaalde geneesmiddelen tegen maagzuur of een hoge bloeddruk (bijvoorbeeld cimetidine, propranolol en nadolol) mogen gebruikt worden mits de behandeling met lidocaïne van korte duur is en u zich aan de aanbevolen dosissen houdt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Als de keel verdoofd werd met Xylocaine 10% kunt u beter niet eten of drinken voordat de verdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op uw tong bijten zolang de mondholte nog verdoofd is.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
-Zwangerschap: Xylocaine mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap indien de arts dit klinisch gezien nodig acht.
-Borstvoeding: Xylocaïne mag worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Lokale verdovingsmiddelen kunnen de mentale functies licht beïnvloeden en de beweging en coördinatie tijdelijk wijzigen. Dit effect hangt af van de dosis. Houd daar rekening mee als u een voertuig wilt besturen of machines wilt bedienen.
 
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 24,39
€ 21,22

Xylocaïne 10% kopen

Je kan Xylocaïne 10% van het merk AstraZeneca, geproduceerd door ASPEN PHARMA TRADING LTD , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Xylocaïne of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid