Omschrijving van Vidisic Ooggel

Vidisic bevat een aktief bestanddeel: carbomeer. Dit geneesmiddel is een gel voor de ogen die wordt gebruikt om droge ogen te behandelen, veroorzaakt door een verminderde traanproduktie, of wanneer de oogleden niet volledig kunnen gesloten worden. Dit geneesmiddel wordt ook een ‘kunsttraan’ genoemd.

Gebruik van Vidisic Ooggel

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Toedieningswijze
Instructies bij het toedienen:
1. was grondig de handen.
2. kijk naar boven, en trek lichtjes het onderste ooglid naar beneden.
3. laat een druppel gel vallen in de ruimte die zo wordt gevormd.
4. raak het oog niet aan met het uiteinde van de tube.
5. sluit de tube terug na gebruik.

Kinderen en adolescenten tot 18 jaar
De veiligheid en werkzaamheid van Vidisic bij kinderen en adolescenten in de dosering aanbevolen bij volwassenen isvastgesteld op basis van klinische ervaring. Er zijn echter geen data uit klinische studies beschikbaar.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Vidisic heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum ( 070/245.245).

Schadelijke effecten na een lokale toediening werden niet waargenomen. Zelfs een accidentele inname van de volledige inhoud van een tube geeft geen aanleiding tot toxicologische gevolgen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Dien de vergeten dosis zo snel mogelijk toe.
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Vidisic Ooggel

Welke stoffen zitten er in dit middel?
  • De werkzame stof is carbomeer 980: 2 mg per g gel.
  • De andere stoffen zijn cetrimide, sorbitol, natiumhydroxide, water voor injectie.

Bijwerkingen van Vidisic Ooggel

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Oogaandoeningen:
  • een tijdelijke gezichtsstoornis na het indruppelen (tengevolge van de consistentie van de gel).
  • branderig gevoel en lokale irritatie na het indruppelen.
  • allergische reactie.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
Website: www.fagg.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten, zoals het bewaarmiddel cetrimide. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Stop de behandeling en raadpleeg een oogarts als de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert.
 
Als u contactlenzen draagt
Draag tijdens de behandeling enkel contactlenzen na overleg met uw oogarts. Verwijder uw contactlenzen voor het toedienen van Vidisic en wacht tenminste 15 minuten voor het terugplaatsen.

Kinderen en adolescenten tot 18 jaar
De veiligheid en werkzaamheid van Vidisic bij kinderen en adolescenten in de dosering aanbevolen bij volwassenen is vastgesteld op basis van klinische ervaring. Er zijn echter geen data uit klinische studies beschikbaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Vidisic nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Er zijn geen interacties bekend. Maar indien u gelijktijdig met Vidisic andere oogdruppels gebruikt, moet u 15 minuten wachten tussen elke indruppeling. Gebruik Vidisic bij voorkeur als laatste om zo een verminderde werking van het eerst toegediende geneesmiddel te vermijden, en om ervoor te zorgen dat Vidisic lang in het oog aanwezig blijft.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Vidisic mag in overeenstemming met het voorschrift gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het aanbrengen van deze gel last hebt aan de ogen of als uw zicht troebel is, mag u niet rijden of een machine bedienen tot het einde van de symptomen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,69
€ 6,69

Vidisic Ooggel kopen

Je kan Vidisic Ooggel van het merk Bausch & Lomb, geproduceerd door BAUSCH & LOMB PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Ogen & Oren > Ogen > Kunsttranen