Omschrijving van Venoruton Forte

Venoruton is een geneesmiddel voor de behandeling van vochtophopingen (oedeem) in de benen te wijten aan een slechte bloedsomloop en voor de behandeling van de symptomen van aanhoudende verminderde doorstroming, zoals zware en pijnlijke benen en een gezwollen gevoel.

Venoruton is aangewezen voor de kortdurende behandeling van inwendige aambeien in combinatie met andere geneesmiddelen. 

Gebruik van Venoruton Forte

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Venoruton Forte 500 mg tabletten zijn vooral bedoeld als aanvangsbehandeling van de symptomen geassocieerd met aanhoudende verminderde doorstroming (chronische veneuze insufficiëntie (CVI)).
 
De behandeling moet voortgezet worden tot de ongemakken verdwijnen.
Neem 2 tabletten per dag, bij voorkeur bij de maaltijden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel Venoruton heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 / 245.245).
Tot op heden is er nog geen enkel geval van overdosering gemeld.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Niet van toepassing.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Venoruton Forte

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is O-(-hydroxyaethyl)-rutosidea (HR) 500 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn: polyethyleenglycol en magnesiumstearaat.

Bijwerkingen van Venoruton Forte

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Occasioneel werd melding gemaakt van lichte spijsverteringsproblemen (gas in de darmen, diarree, maagpijn en -irritatie), lichte allergieën (huidreacties), hoofdpijn, flush (rode wangen), duizeligheid, vermoeidheid en jeuk. Deze bijwerkingen verdwijnen snel na het stopzetten van de behandeling.
 
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Een goede levensstijl is de basis van de behandeling van bloedsomloopstoornissen.
- Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 3 maanden zonder uw arts te raadplegen.
- Als u vochtophopingen (oedeem) van de onderste ledematen als gevolg van hartaandoeningen, aandoeningen van de nieren of de lever heeft, kunt u best geen Venoruton gebruiken omdat het effect van Venoruton bij deze aandoeningen niet bewezen is.
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Venoruton nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap:
Zoals voor bijna alle geneesmiddelen, geldt ook voor Venoruton dat u het niet tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap mag innemen zonder uw behandelende arts daarvan op de hoogte te brengen.

Borstvoeding :
U mag Venoruton gedurende de borstvoeding innemen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 27,80
€ 20,85

Venoruton Forte kopen

Je kan Venoruton Forte van het merk Novartis Consumer Health, geproduceerd door GLAXOSMITHKLINE CONS. HEALTHCARE , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Aambeien > Oraal
Geneesmiddelen > Hart & Bloedvaten > Zware Benen
Geneesmiddelen > Zware Benen