Omschrijving van Veinofytol 50mg

Wat is Veinofytol harde capsules en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Veinofytol is een geneesmiddel op basis van planten dat bij volwassenen wordt gebruikt bij de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie, die gekenmerkt wordt door gezwollen benen, spataders, een gevoel van zwaarte, pijn, vermoeidheid, jeuk, spanning en krampen in de kuiten.
 
Het gebruik van dit geneesmiddel sluit de noodzaak van een medisch onderzoek niet uit. Het gebruik
bij jongeren moet onder medisch toezicht gebeuren.

Gebruik van Veinofytol 50mg

Hoe neemt u dit middel in?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering bij volwassenen is 1 capsule 2 maal per dag tijdens de maaltijden. De capsules mogen tijdens het ontbijt, de middag of avondmaaltijd worden ingenomen.
Overschrijdt de maximale dosis van 3 capsules per dag niet.
De capsule moet worden ingeslikt met een groot glas water.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij overdosering moet een symptomatische behandeling worden ingesteld.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
De oorspronkelijke symptomen kunnen opnieuw verschijnen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Veinofytol 50mg

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is paardekastanje droogextract. Iedere capsule bevat 227 – 313 mg droogextract van Aesculus hippocastanum L., semen (paardekastanje) wat overeenkomt met een hoeveelheid van 50 mg totale saponosiden, uitgedrukt in anhydrisch aescine.
Oplosmiddel: Ethanol 50 % V/V.

De andere stoffen in dit middel zijn:
Capsule-inhoud: microkristallijne cellulose, colloïdaal anhydrisch silicium, tricalciumfosfaat, magnesiumstearaat, talk.
Capsulewand: gelatine, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), allura AC rood (E129).
Hulpstoffen in het extract: maltodextrine, colloïdaal anhydrisch silicium.

Bijwerkingen van Veinofytol 50mg

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Er werden gevallen van gastro-intestinale stoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, jeuk en allergische reacties gemeld.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
  • Geen toediening aan adolescenten zonder medisch advies.
  • Er zijn minstens 4 weken behandeling nodig voordat u enig gunstig effect waarneemt.
  • Bij langdurig gebruik moet de behandeling periodiek worden geëvalueerd door een arts.
  • De behandeling van veneuze insufficiëntie sluit de klassieke maatregelen niet uit - zoals lichamelijke activiteit en controle van het gewicht.
  • U moet een arts raadplegen bij ontsteking van de huid, tromboflebitis, onderhuidse verharding, acute pijn, zweren, plotse zwelling van één of beide ledematen, hart- of nierinsufficiëntie.
  • Nuchtere inname veroorzaakt een misselijk gevoel. Het is bijgevolg belangrijk om de capsules bij de maaltijd in te nemen.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit geneesmiddel is voorbehouden aan volwassenen.
Het gebruik bij jongeren moet onder medisch toezicht gebeuren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Neemt u naast Veinofytol nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
 
Er zijn onvoldoende gegevens bekend om mogelijke nadelige effecten tijdens de zwangerschap of borstvoeding uit te sluiten. Het gebruik van Veinofytol wordt tijdens deze periodes niet aanbevolen.
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 11,94
€ 10,03

Veinofytol 50mg kopen

Je kan Veinofytol 50mg van het merk Tilman, geproduceerd door TILMAN , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hart & Bloedvaten