Omschrijving van Vasocedine

Vasocedine naphazoline is een geneesmiddel voor ontzwelling van het neusslijmvlies.
Vasocedine naphazoline is aangewezen als lokale behandeling van de symptomen van een verstopte neus bij ontstekingen van het neusslijmvlies of van de sinusholten, hooikoorts.

Als eerstelijnsbehandeling wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Dit geneesmiddel kan als tweedelijnsbehandeling worden gebruikt.

Wordt uw klacht na 4 à 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik van Vasocedine

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is bedoeld voor gebruik in de neus en mag niet via een andere weg toegediend worden.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen:
Neusdruppels: 3 tot 4 druppels in elk neusgat, 3 keer per dag.
Neusspray: 1 tot 2 verstuivingen in elk neusgat, 3 keer per dag.

Gebruik bij kinderen
Kinderen van 10 jaar tot 15 jaar: 
Neusdruppels: 2 druppels in elk neusgat, 3 keer per dag.
Neusspray: 1 verstuiving in elk neusgat, 3 keer per dag.

Kinderen van 7 tot 10 jaar:
Neusdruppels: 1 druppel in elk neusgat, 3 keer per dag.
Neusspray: 1 verstuiving in elk neusgat, 2 keer per dag.

Volg de aangegeven hoeveelheden nauwkeurig op, zeker bij jonge kinderen.
Maximum 5 toedieningen per 24 uur. Het is aan te raden minstens 3 uur te wachten tussen twee toedieningen. U mag Vasocedine naphazoline maximaal 5 dagen na elkaar gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Als eerstelijnsbehandeling wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Dit geneesmiddel kan als tweedelijnsbehandeling worden gebruikt.

Heeft u te veel van Vasocedine naphazoline gebruikt?
Bij goed gebruik gedurende korte tijd is de kans op inname van een te grote hoeveelheid zeer klein. Wanneer u teveel van Vasocedine naphazoline heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Vasocedine naphazoline te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Vasocedine naphazoline
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Vasocedine

Welke stoffen zitten er in Vasocedine naphazoline?
- De werkzame stof in Vasocedine naphazoline is nafazoline nitraat 0,1 %. - De andere stoffen in Vasocedine naphazoline zijn boorzuur - glycerol - methylparahydroxybenzoaat (E218) - borax - fenylethanol - gezuiverd water.

Bijwerkingen van Vasocedine

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Gevoel van droogheid ter hoogte van de neus.
- Verlengd of te veelvuldig gebruik of gebruik van hoge dosissen kan vooral bij jongere kinderen en bejaarden aanleiding geven tot hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen en misselijkheid.
- Bij verlengd gebruik kunnen ontstekingen van het neusslijmvlies ontstaan, veroorzaakt door het geneesmiddel zelf.
- Allergische reacties zijn mogelijk.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie – Website: www.fagg.be – Email: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u Vasocedine naphazoline niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij kinderen jonger dan 7 jaar
- Als u lijdt aan groene staar (gesloten hoek glaucoom) of risico heeft op deze aandoening.
- Als u een goedaardig gezwel van de prostaat (prostaatadenoma) heeft.
- Als u geneesmiddelen voor depressie (MAO-remmers) gebruikt.
- Bij neusontsteking met verschrompeling van het neusslijmvlies (atrofische rhinitis).
- Bij chronische ontstekingen van het neusslijmvlies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Vasocedine naphazoline?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Vasocedine naphazoline gebruikt.
- Als u bejaard of suikerziek bent.
- Bij overmatige werking van de schildklier of bij hart- en vaatziekten zoals ritmestoornissen, versnelde hartslag of hoge bloeddruk.
- Bij langdurig gebruik bestaat er een kans op neusontstekingen, veroorzaakt door het geneesmiddel zelf.
- De aangegeven hoeveelheden moeten nauwkeurig opgevolgd worden, zeker bij jonge kinderen.
- Dit geneesmiddel is bedoeld voor gebruik in de neus en mag niet via een andere weg toegediend worden.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Kinderen
Bij kinderen jonger dan 7 jaar mag u Vasocedine naphazoline niet gebruiken

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Vasocedine naphazoline nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. 

Gebruik Vasocedine naphazoline niet samen met geneesmiddelen voor depressie (MAO-remmers), wegens het risico op verhoging van de bloeddruk. Dit risico blijft bestaan tot 14 dagen na stopzetten van het gebruik van MAOremmers.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Het gebruik van Vasocedine naphazoline gedurende de zwangerschap wordt afgeraden.

Borstvoeding
Het gebruik van Vasocedine naphazoline bij borstvoeding wordt afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzondere voorzorgen nodig.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,49
€ 6,22

Vasocedine kopen

Je kan Vasocedine van het merk Qualiphar, geproduceerd door QUALIPHAR , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Neus > Druppels