€ 6,71
€ 5,90
Bijsluiter van Terramycine Huidzalf 14 g

Omschrijving van Terramycine Huidzalf

Terramycine is een zalf die op de huid wordt aangebracht.
• Terramycine is een combinatie van oxytetracycline, een antibioticum dat behoort tot de groep van de tetracyclines, en polymyxine B-sulfaat, een polypeptide-antibioticum uit de groep van de polymyxinen.
• Terramycine is aangewezen:
- ter voorkoming en ter behandeling van gelokaliseerde huidinfecties (met name infecties waarbij etter aanwezig is);
- ter verzorging van kleine wonden of besmette brandwonden.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Indicatie

Locale antibiotica-behandeling aangewezen bij :

oppervlakkige huidinfecties, veroorzaakt door gevoelige kiemen...

Gebruik van Terramycine Huidzalf

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Reinig de te behandelen huid zorgvuldig.
- Breng de zalf minstens twee- tot driemaal per dag aan op een stukje steriel gaas of rechtstreeks op de huid.
- Zorg ervoor dat de zalf permanent in contact blijft met de te behandelen huid. Duur van de behandeling: enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk van de aard en de ernst van de infectie. Zet de behandeling voort tot de infectie volledig genezen is. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Terramycine moet gebruiken. Als er geen verbetering optreedt, neem dan opnieuw contact op met uw arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Er bestaat geen specifiek antidotum in geval van overdosering. Wanneer u te veel Terramycine heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u bent vergeten een dosis aan te brengen, breng de vergeten dosis dan zo snel mogelijk alsnog aan, tenzij u erachter komt op het ogenblik dat u de volgende dosis al moet aanbrengen. Breng nooit meer dan één dosis per keer aan.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
De behandeling moet worden voortgezet tot er voldoende verbetering is bereikt. Neem altijd contact op met uw arts als u van plan bent eerder met de behandeling te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Ingrediënten Terramycine Huidzalf

Oxytetracycline 30mg, hydrocortison 10mg (=1%)/g zalf

Bijwerkingen van Terramycine Huidzalf

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Allergische reacties zoals roodheid, zwelling, jeuk, blaasjes enz., in verband met een individuele overgevoeligheid, zijn mogelijk. Als dergelijke reacties zich voordoen, moet de behandeling met Terramycine worden gestaakt.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (website: www.fagg.be; e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be).
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- Stop met de behandeling als deze niet goed wordt verdragen, bijvoorbeeld in geval van een secundaire infectie (zie “Mogelijke bijwerkingen”).
- Als voldoende verbetering uitblijft of indien de infectie verergert, neem dan contact op met uw arts.

Kinderen
Terramycine moet bij kinderen met voorzichtigheid worden gebruikt tijdens de vorming van het gebit (tweede helft van de zwangerschap en kinderleeftijd tot 8 jaar) om een nadelige invloed op de gebitsontwikkeling te voorkomen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Er zijn tot op heden geen interacties met andere geneesmiddelen vastgesteld. Gebruikt u naast Terramycine nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Terramycine moet met voorzichtigheid worden gebruikt als u zwanger bent of borstvoeding geeft, vanwege het mogelijke risico op bijwerkingen voor de baby. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines. Wat betreft het gebruik van Terramycine zalf zijn er tot op heden geen effecten gemeld op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 6,71
€ 5,90

Terramycine Huidzalf kopen

Je kan Terramycine Huidzalf van het merk Pfizer, geproduceerd door PFIZER PFE BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Wondverzorging > Ontsmetting