Rhinospray Eucalyptus Volwassenen 10 ml spray

Omschrijving van Rhinospray Eucalyptus Volwassenen

Rhinospray + Eucalyptus bevat tramazoline als werkzame stof, een vaatvernauwer met een ontzwellend effect op het neusslijmvlies.

In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de verstopping na het spoelen aanhouden, dan kan Rhinospray + Eucalyptus worden gebruikt.

Indicatie

Dit product wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van neusverstopping, bijvoorbeeld bij neusontsteking en neuskeelontsteking.

Rhinospray + Eucalyptus is geïndiceerd bij volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.

Gebruik van Rhinospray Eucalyptus Volwassenen

Via de neus: verstuiving in de neus.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar: eerst de neus snuiten en daarna in elk neusgat 1 verstuiving toepassen, 3 à 4 maal per dag, naargelang de behoefte. De maximale dosis bedraagt 200 mcg (= 2 verstuivingen) tot 4 keer per 24 uur.

Gebruik bij kinderen en jongeren
Kinderen onder 7 jaar mogen dit geneesmiddel in geen geval gebruiken.

Gebruiksaanwijzing
 1. Het flesje goed schudden voor elk gebruik.
 2. Trek de beschermdop van het neusstuk.
 3. Activeer de pomp bij het eerste gebruik of als de pomp langer dan 24 uur niet is gebruikt: hou het flesje vast met de duim op de onderkant en de wijs- en middenvinger op de ring rond het neusstuk. Hou het flesje recht en ver van de ogen. Druk de pomp 7x met uw duim, stevig en snel. De pomp is nu gebruiksklaar. Wanneer een lichte nevel verstoven wordt, is de microdoseur op gang gebracht.
 4. Snuit uw neus om de neusgaten schoon te maken, indien nodig.
 5. Druk een neusgat dicht met de vinger en steek het neusstuk in het andere neusgat. Buig het hoofd lichtjes naar voor terwijl u het flesje recht houdt.
 6. Adem langzaam in door het open neusgat terwijl u met de duim stevig en snel de bodem van het flesje opdrukt. Verstuif de oplossing altijd zijwaarts.
 7. Herhaal stappen 5 en 6 voor het andere neusgat.
 8. Snuit uw neus niet onmiddellijk na gebruik van de spray.
 9. Zet de dop terug op het flesje.
 10. Reinig het neusstuk regelmatig met warm water.
Duur van de behandeling
Rhinospray + Eucalyptus mag gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u Rhinospray + Eucalyptus heeft ingeslikt of te veel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

De klinische symptomen van een overdosering met Rhinospray + Eucalyptus kunnen aanleiding geven tot verwarring omdat fasen van stimulatie en onderdrukking van het centraal zenuwstelsel (CZS) en het hart- en bloedvatenstelsel elkaar kunnen afwisselen.

Vooral bij kinderen kan een overdosering aanleiding geven tot effecten op het CZS, zoals epilepsieaanvallen, coma, een vertraging van het hartritme of een ademhalingsdepressie. De symptomen van stimulatie van het CZS zijn angst, opwinding, hallucinaties en epilepsieaanvallen. De symptomen van onderdrukking van het CZS zijn een daling van de lichaamstemperatuur, lethargie, slaperigheid en coma.
 
De versnelling van het hartritme en de verhoging van de bloeddruk die het gevolg zijn van een overdosering kunnen, in het bijzonder bij kinderen, gevolgd worden door een bloeddrukdaling, subnormale temperaturen, een ernstige allergische reactie en een reflexdaling van het hartritme.

Bovendien kunnen de volgende symptomen ook optreden: vernauwen of verwijden van de pupillen, zweten, koorts, bleekheid, blauwe lippen, cardiovasculaire stoornissen (inclusief een hartstilstand), ademhalingsstoornissen (zoals ademnood of ademstilstand) en psychologische stoornissen.

Behandeling: in geval van overdosering via de neus, de neus spoelen en zorgvuldig reinigen. Een symptomatische behandeling kan noodzakelijk zijn.
Soms kan oxygenotherapie vereist zijn. In geval van een ernstige allergische reactie worden volemische plasmavervangmiddelen gebruikt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Rhinospray Eucalyptus Volwassenen

De werkzame stof in dit middel is: Tramazolinehydrochloride 1,18 mg (= 1,25 mg tramazolinehydrochloride monohydraat) per 1 ml oplossing.

De andere stoffen in dit middel zijn: Benzalkoniumchloride – Cineol – Levomenthol – Racemisch kamfer – Glycerol – Citroenzuur – Natriumhydroxide – Hypromellose – Povidon – Magnesiumsulfaat – Magnesiumchloride – Calciumchloride – Natriumwaterstofcarbonaat – Natriumchloride – Gezuiverd water.

Bijwerkingen van Rhinospray Eucalyptus Volwassenen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Gebruik Rhinospray + Eucalyptus niet langer en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last hebt van een van de volgende effecten:
 • hallucinatie
 • onregelmatige hartslag (aritmie)
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • hartkloppingen
 • allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos of jeuk
 • ernstige allergische reacties zoals een oedeem van het gezicht, de lippen, de mond of de tong.
De frequentie van deze effecten is niet bekend. Enkel de “hartkloppingen” worden ingedeeld als bijwerkingen die soms optreden.

Andere eventuele bijwerkingen zijn:
Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten):
 • neusklachten
Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten):
 • zenuwachtigheid
 • hoofdpijn
 • nasaal oedeem, droge neus
 • rinorree
 • niezen
 • misselijkheid
Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)
 • duizeligheid
 • dysgeusie
 • epistaxis
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
 • overgevoeligheid
 • slapeloosheid, slaperigheid
 • sedatie
 • oedeem van de huid*, oedeem van het slijmvlies*
 • vermoeidheid
 • verhoging van de bloeddruk
* symptoom van overgevoeligheid

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet vermeld zijn. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

België
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxemburg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor benzalkonium of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Als u lijdt aan: nauwe-hoek-glaucoom (aandoening van het oog te wijten aan een verhoogde oogdruk), neusontsteking zonder neusloop (droge neusontsteking).
 • Na een schedeloperatie via de neus.
 • Bij kinderen jonger dan 7 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
 • Als u aan porfyrie, prostaathypertrofie, arteriële hypertensie, hartziekte, hyperthyroïdie of feochromocytoom lijdt.
 • Bij een chronische neusontsteking is het langdurig gebruik van vasoconstrictors via de neus niet geïndiceerd; het kan leiden tot een chronische ontsteking en atrofie van het slijmvlies. Wanneer het effect van de Rhinospray + Eucalyptus afneemt, treedt als reactie soms een zwelling van het neusslijmvlies op.
 • Het te frequent en te overvloedig gebruik van vasoconstrictors kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk.
 • Let erop dat Rhinospray + Eucalyptus niet in de ogen terechtkomt om irritatie te vermijden.
 • Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
 • Het gebruik van Rhinospray + Eucalyptus is geïndiceerd vanaf 16 jaar.
In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de
neusverstopping aanhouden, dan kan Rhinospray + Eucalyptus gedurende maximaal 5 opeenvolgende
dagen worden gebruikt.

Kinderen en jongeren
Gebruiken bij kinderen vanaf 16 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gelijktijdig gebruik van Rhinospray + Eucalyptus met de volgende geneesmiddelen kan een invloed hebben op de arteriële druk of de werking van het hart:
 • bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (MAO-remmers, tricyclische antidepressiva), ook nog tijdens de twee weken die volgen op het einde van een behandeling met MAO-remmers
 • geneesmiddelen tegen een hoge of lage arteriële druk.
Gebruikt u naast Rhinospray + Eucalyptus nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Uit voorzorgsmaatregel draagt het de voorkeur het gebruik van Rhinospray + Eucalyptus te vermijden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Borstvoeding
Tijdens de borstvoeding mag Rhinospray + Eucalyptus uitsluitend gebruikt worden op doktersadvies.

Vruchtbaarheid
Op basis van de beschikbare preklinische studies is er geen enkele indicatie voor mogelijke effecten van het gebruik van tramazolinehydrochloride op de vruchtbaarheid.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sommige personen kunnen last hebben van bijwerkingen, die gevaarlijk kunnen zijn tijdens het besturen van een voertuig of het gebruiken van een machine (hallucinatie, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid). Als u last hebt van een van deze effecten, mag u geen voertuig besturen of geen machines gebruiken.

Rhinospray + Eucalyptus bevat benzalkoniumchloride (een bewaarmiddel), dat het neusslijmvlies kan irriteren.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,28
€ 6,04

Rhinospray Eucalyptus Volwassenen kopen

Je kan Rhinospray Eucalyptus Volwassenen van het merk SCS Boehringer Ingelheim, geproduceerd door SANOFI CHC , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Rhinospray of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Neusverstopping
Geneesmiddelen > Neus > Spray