Rhinospray Eucalyptus Volwassenen 10 ml spray

Omschrijving van Rhinospray Eucalyptus Volwassenen

Rhinospray + Eucalyptus bevat tramazoline als werkzame stof, een vaatvernauwer met een ontzwellend effect op het neusslijmvlies.

Dit product wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van neusverstopping, bijvoorbeeld bij neusontsteking en neuskeelontsteking. Rhinospray + Eucalyptus is geïndiceerd bij volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.

In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de verstopping na het spoelen aanhouden, dan kan Rhinospray + Eucalyptus worden gebruikt.

Gebruik van Rhinospray Eucalyptus Volwassenen

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Via de neus: verstuiving in de neus.

De aanbevolen dosering is:
 • Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar: eerst de neus snuiten en daarna in elk neusgat 1 verstuiving toepassen, 3 à 4 maal per dag, naargelang de behoefte. De maximale dosis bedraagt 200 mcg (= 2 verstuivingen) tot 4 keer per 24 uur.

Gebruik bij kinderen en jongeren
 • Kinderen onder 7 jaar mogen dit geneesmiddel in geen geval gebruiken.

Duur van de behandeling
Rhinospray + Eucalyptus mag gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u Rhinospray + Eucalyptus heeft ingeslikt of te veel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bijwerkingen van Rhinospray Eucalyptus Volwassenen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Gebruik Rhinospray + Eucalyptus niet langer en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last hebt van een van de volgende effecten:
 • hallucinatie
 • onregelmatige hartslag (aritmie)
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • hartkloppingen
 • allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos of jeuk
 • ernstige allergische reacties zoals een oedeem van het gezicht, de lippen, de mond of de tong.

De frequentie van deze effecten is niet bekend. Enkel de “hartkloppingen” worden ingedeeld als bijwerkingen die soms optreden.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

België
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxemburg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor benzalkonium of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u lijdt aan
  - nauwe-hoek-glaucoom (aandoening van het oog te wijten aan een verhoogde oogdruk)
  - neusontsteking zonder neusloop (droge neusontsteking).
 • Na een schedeloperatie via de neus.
 • Bij kinderen jonger dan 7 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
 • Als u aan porfyrie, prostaathypertrofie, arteriële hypertensie, hartziekte, hyperthyroïdie of feochromocytoom lijdt.
 • Bij een chronische neusontsteking is het langdurig gebruik van vasoconstrictors via de neus niet geïndiceerd; het kan leiden tot een chronische ontsteking en atrofie van het slijmvlies. Wanneer het effect van de Rhinospray + Eucalyptus afneemt, treedt als reactie soms een zwelling van het neusslijmvlies op.
 • Het te frequent en te overvloedig gebruik van vasoconstrictors kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk.
 • Let erop dat Rhinospray + Eucalyptus niet in de ogen terechtkomt om irritatie te vermijden.
 • Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
 • Het gebruik van Rhinospray + Eucalyptus is geïndiceerd vanaf 16 jaar.

In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de neusverstopping aanhouden, dan kan Rhinospray + Eucalyptus gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt.

Kinderen en jongeren
Gebruiken bij kinderen vanaf 16 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gelijktijdig gebruik van Rhinospray + Eucalyptus met de volgende geneesmiddelen kan een invloed hebben op de arteriële druk of de werking van het hart:
 • bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (MAO-remmers, tricyclische antidepressiva), ook nog tijdens de twee weken die volgen op het einde van een behandeling met MAO-remmers
 • geneesmiddelen tegen een hoge of lage arteriële druk.

Gebruikt u naast Rhinospray + Eucalyptus nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Uit voorzorgsmaatregel draagt het de voorkeur het gebruik van Rhinospray + Eucalyptus te vermijden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Borstvoeding
Tijdens de borstvoeding mag Rhinospray + Eucalyptus uitsluitend gebruikt worden op doktersadvies.

Vruchtbaarheid
Op basis van de beschikbare preklinische studies is er geen enkele indicatie voor mogelijke effecten van het gebruik van tramazolinehydrochloride op de vruchtbaarheid.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sommige personen kunnen last hebben van bijwerkingen, die gevaarlijk kunnen zijn tijdens het besturen van een voertuig of het gebruiken van een machine (hallucinatie, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid). Als u last hebt van een van deze effecten, mag u geen voertuig besturen of geen machines gebruiken.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,28
€ 4,00

Rhinospray Eucalyptus Volwassenen kopen

Je kan Rhinospray Eucalyptus Volwassenen van het merk SCS Boehringer Ingelheim, geproduceerd door SANOFI CHC , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Rhinospray of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Neusverstopping
Geneesmiddelen > Neus > Spray