Omschrijving van Rhinofebryl

Het is een geneesmiddel met een combinatie van een antihistaminicum (middel tegen allergie) en een analgeticum-antipyreticum (middel tegen pijn en koorts).
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van de verschijnselen van verkoudheden van allergische oorsprong, gepaard gaande met koorts en/of hoofdpijn.
 

Gebruik van Rhinofebryl

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
• Volwassenen:
- De aanbevolen dosering is 3 tot 6 harde capsules per dag te verdelen over 3 innamen: 's morgens, 's middags en ’s avonds.
- Een volwassen persoon mag niet meer dan 6 harde capsules per 24 uur innemen en niet meer dan 2 capsules per keer. 

De behandeling moet kort zijn (enkele dagen). 
De capsules inslikken met een groot glas water, bij voorkeur een half uur voor de maaltijd.

• Kinderen:
- 5 tot 10 jaar: 1 tot 2 capsules per dag (afhankelijk van de leeftijd), niet meer dan 2 capsules per 24 uur laten innemen.
- 10 tot 15 jaar: 2 tot 3 capsules per dag (afhankelijk van de leeftijd), niet meer dan 3 capsules per 24 uur laten innemen.
- Aan een kind mag men slechts 1 capsule per keer geven.

Heeft u te veel van Rhinofebryl gebruikt?
Wanneer u teveel van Rhinofebryl heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Rhinofebryl te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Rhinofebryl
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Rhinofebryl

Welke stoffen zitten er in Rhinofebryl?
- De werkzame stoffen in Rhinofebryl zijn: paracetamol 240 mg en chloorfenaminemaleaat 3,2 mg.
- De andere stoffen in Rhinofebryl zijn: magnesiumstearaat, talk, colloïdaal silicium.

Bestanddelen van de capsule:
Lijfje: gepatenteerd blauw (E131), erythrosine (E127), titaandioxide (E171), gelatine.
Kapje: gepatenteerd blauw (E131), titaandioxide (E171), gelatine.
 

Bijwerkingen van Rhinofebryl

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
 
• In verband met het aanwezige paracetamol:
- In de aanbevolen dosering zal het paracetamol weinig ongewenste effecten veroorzaken.
- Een langdurig gebruik van dit geneesmiddel kan, in zeldzame gevallen, bepaalde bloedafwijkingen teweegbrengen.
- Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd.

• In verband met het aanwezige chloorfenamine:
- Zoals elk antihistaminicum kan dit geneesmiddel de volgende ongewenste effecten veroorzaken: slaperigheid, droogtegevoel in de mond, gezichtsstoornissen, constipatie,  moeilijkheden bij het urineren, verteringsstoornissen.
- Bij bejaarde personen kan verwardheid of excitatie optreden.
- Bij bepaalde kinderen kan ook, in zeldzame gevallen, excitatie voorkomen.

Het optreden van overgevoeligheidsreacties te wijten aan paracetamol is uitzonderlijk. Dergelijke reacties te wijten aan chloorfenamine zijn zeldzaam (huiduitslag, astma, ademhalingsmoeilijkheden): stop in dergelijk geval de behandeling. Indien de symptomen ernstig zijn, raadpleeg dan een arts.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan .U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u Rhinofebryl niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij kinderen jonger dan 5 jaar.
- Bij ernstige leverziekten omwille van de aanwezigheid van paracetamol.
- Bij glaucoom (oogziekte) door hoeksluiting en bij bepaalde prostaatziekten omwille van de aanwezigheid van chloorfenamine.
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Rhinofebryl
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden, noch gedurende een lange tijd gebruikt worden. Als de ziekteverschijnselen aanhouden, raadpleeg uw behandelende arts.
Bij personen met een ernstige nieraandoening moet dit geneesmiddel voorzichtig worden gebruikt. Wanneer dergelijke patiënten dit geneesmiddel een langere tijd moeten innemen, zal men principieel hun nierfunctie regelmatig controleren.
- Gedurende de behandeling is de inname van alcoholhoudende dranken of kalmerende geneesmiddelen af te raden. Dit zou namelijk een verhoogde slaperigheid kunnen teweegbrengen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Rhinofebryl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
 
- Dit geneesmiddel kan het effect van kalmeermiddelen verhogen.
- De ongewenste effecten te wijten aan het aanwezige chloorfenamine kunnen meer uitgesproken zijn door een gelijktijdige inname van andere anticholinergica (middel om luchtwegen te verwijden en slijmvorming te remmen).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Dit geneesmiddel kan het effect van alcohol verhogen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Voorzichtigheidshalve is het beter dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap.
Het gebruik van dit geneesmiddel is af te raden tijdens de borstvoedingsperiode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vooral de bestuurders van voertuigen en de gebruikers van de machines dienen zich ervan bewust te zijn dat de aanwezigheid van chloorfenamine in dit geneesmiddel een zekere slaperigheid kan veroorzaken.
Inname van alcoholhoudende dranken of kalmeermiddelen kan deze slaperige toestand verhogen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,78
€ 6,77

Rhinofebryl kopen

Je kan Rhinofebryl van het merk Melisana, geproduceerd door MELISANA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Koorts - Spierpijn
Geneesmiddelen > Griep > Neusverstopping
Geneesmiddelen > Neus > Tabletten / Capsules