Nesivine Sine Cons. Baby 0,01% 5 ml druppels

Omschrijving van Nesivine Sine Cons. Baby 0,01%

Oxymetazoline ontzwelt de slijmvliezen.
Nesivine 0,01% baby sine conservans wordt gebruikt bij de behandeling van de symptomen van een verstopte neus, bijvoorbeeld bij neusverkoudheid of bij ontsteking van de sinussen. De werking houdt tot 12 uur aan.

Glycerol heeft een hydraterende werking.
Nesivine 0,01% baby sine conservans is bestemd voor baby’s van 0 tot 2 jaar.

Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Wanneer de neusverstopping aanhoudt kan Nesivine 0,01% baby sine conservans gebruikt worden.

Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik van Nesivine Sine Cons. Baby 0,01%

 Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Nesivine 0,01 % baby sine conservans voor baby's van 0 tot 2 jaar.
Nesivine 0,01 % baby sine conservans bevat geen conserveermiddel.

Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing.
Wanneer de neusverstopping aanhoudt kan Nesivine gebruikt worden gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen.

Tussen elk gebruik van Nesivine moet telkens 5 tot 6 uur verstrijken.
Indien u Nesivine vaker en/of langer wilt gebruiken dan de voorgeschreven dosering, moet u een arts raadplegen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Nesivine heeft gebruikt of wanneer u per ongeluk Nesivine heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Symptomen die bij een overdosering of het per ongeluk inslikken kunnen ontstaan, zijn o.a.:
hoge bloeddruk, versnelde hartslag, hartkloppingen, afwijkend hartritme, hartstilstand, transpireren, rusteloosheid, stuiptrekkingen, verwijde pupillen, misselijkheid, braken, blauwe verkleuring van huid, koorts, spasmen, shock, vocht in de longen (longoedeem), ademhalingsstoornissen, psychische stoornissen, sufheid, bleekheid, vernauwing van de pupil, daling van de lichaamstemperatuur, trage hartslag, shockachtige hypotensie (lage bloeddruk), apneu en coma.

Kinderen zijn gevoeliger voor deze effecten na overdosering.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik dit middel
Nesivine is alleen te gebruiken bij klachten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Nesivine Sine Cons. Baby 0,01%

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is oxymetazoline hydrochloride: 0,1 mg/ml.
De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuur monohydraat, natriumcitraat, glycerol en gezuiverd water.

Bijwerkingen van Nesivine Sine Cons. Baby 0,01%

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Aangezien de meeste bijwerkingen gebaseerd zijn op spontane meldingen na het in de handel brengen is een precieze schatting van de frequentie niet mogelijk (frequentie onbekend).

- Nasaal ongemak (branderige neusslijmvliezen), droge neus, niezen (vooral bij gevoelige patiënten), verhoogde zwelling (reactieve hyperemie) van het neusslijmvlies, neusbloeding,
- Slaperigheid, sufheid (sedatie), hoofdpijn,
- Hartkloppingen, verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk,
- Overgevoeligheidsreacties (zwelling van gelaat en keel (angio-oedeem), uitslag, jeuk),
- Slapeloosheid, rusteloosheid, vermoeidheid,
- Apneu (ademstilstand) bij pasgeborenen en jonge zuigelingen (vooral bij overdosering),
- Hallucinaties, stuipen (convulsies).

Als er zich bijwerkingen voordoen, moet u stoppen met het gebruik van Nesivine.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • U bent allergisch voor sympathicomimetische amines (middel gebruikt tegen hypertensie).
  • Bij een ontsteking in de neus zonder opgezwollen slijmvlies (rhinitis sicca).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
  • als u behandeld wordt met bepaalde geneesmiddelen tegen depressies (MAO-remmers, tricyclische antidepressiva) en andere geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verhogen,
  • bij een verhoogde oogdruk, vooral bij zogenaamd nauwehoekglaucoom
  • bij ernstige aandoeningen aan het hart of de bloedvaten (zoals aandoeningen aan de kransslagaders en hoge bloeddruk),
  • bij een bepaald gezwel in het bijniermerg (feochromocytoom),
  • bij aandoeningen van de stofwisseling (zoals een verhoogde hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed, suikerziekte en porfyrie (aangeboren stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof)),
  • bij een vergroting van de prostaat,
  • bij gebruik bij bejaarden.
Vermijd langdurig gebruik en overdosering, want daardoor kan de werkzaamheid van deze neusoplossing afnemen.

Misbruik van deze neusoplossing tegen verstopping veroorzaakt:
- Verhoogde zwelling (reactieve hyperemie) van het neusslijmvlies,
- Chronische (langdurige) zwelling van het neusslijmvlies (rhinitis medicamentosa),
- Verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies,
- Chronische ontsteking van het neusslijmvlies (rhinitis sicca).

Medisch toezicht is aangewezen bij vroeg geboren kinderen of ondergewicht pasgeboren baby’s om het risico van overdosering te vermijden.

Medisch toezicht is aangewezen bij patiënten met chronische rhinitis.
Doseringen hoger dan aanbevolen mogen alleen gebruikt worden onder medisch toezicht.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nesivine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Combinatie van de volgende geneesmiddelen met Nesivine kan een ongewenste wisselwerking veroorzaken. Overleg in al deze gevallen met uw arts alvorens Nesivine te gebruiken.

Het gebruik van Nesivine samen met geneesmiddelen die de bloeddruk verhogen (bv. MAO-remmers en tricyclische antidepressiva) kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk, ook al is het gebruik minder dan 14 dagen geleden.

Bij patiënten die bepaalde middelen tegen hypertensie gebruiken, zoals sympaticomimetische amines of niet-selectieve bètablokkers, kan het gebruik van Nesivine de bloeddruk ontregelen (voornamelijk in geval van overdosering of langdurig gebruik).

Deze interacties zijn vrij onwaarschijnlijk bij een normale dosis van Nesivine aangezien er weinig van het werkzaam bestanddeel in het lichaam komt.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Tijdens de zwangerschap en borstvoeding is het gebruik van Nesivine af te raden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij gebruik volgens de aanbevelingen, heeft Nesivine geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. Echter, bij langdurig gebruik van te hoge doses kan een dergelijke invloed wel voorkomen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,57
€ 6,59

Nesivine Sine Cons. Baby 0,01% kopen

Je kan Nesivine Sine Cons. Baby 0,01% van het merk Nesivine, geproduceerd door MERCK CONSUMER HEALTHCARE , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Nesivine of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Neusverstopping
Geneesmiddelen > Neus > Druppels