Omschrijving van Lamisil Once 1%

Lamisil Once is ontwikkeld voor de behandeling in één enkele toepassing van tinea pedis (atleetvoet of voetschimmel).

Lamisil Once doodt de schimmel die tinea pedis (atleetvoet) veroorzaakt. Wanneer het product op de voeten wordt aangebracht, laat het op de huid een kleurloze film achter, die de actieve stof aan de huid afgeeft.
 

Gebruik van Lamisil Once 1%

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe lang en hoe vaak moet u Lamisil Once gebruiken?
Breng slechts eenmaal aan. Geen tweede maal gebruiken.
Lamisil Once begint de schimmel meteen te doden. De film die gevormd wordt, wijst erop dat het actieve bestanddeel in uw huid doordringt waar het een aantal dagen werkzaam blijft.

Na een paar dagen zou uw huid er al veel beter moeten uit zien, maar het kan tot 4 weken duren vóór uw huid weer helemaal genezen is.

Hebt u na 1 week nadat u Lamisil Once hebt aangebracht nog geen tekenen van verbetering vastgesteld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik het product nooit een tweede keer voor één en dezelfde periode van atleetvoet of zwemmerseczeem, ook al heeft het geneesmiddel geen resultaat opgeleverd na de eerste toepassing.

U dient Lamisil Once op beide voeten aan te brengen, ook al zijn de symptomen slechts op één voet zichtbaar. Dit is noodzakelijk om volledig van de schimmelinfectie verlost te geraken. Deze kan immers op andere zones van de voeten aanwezig zijn zonder dat daar zichtbare tekenen van zijn.
 
Wanneer het geneesmiddel op de voeten is aangebracht, droogt het snel op en wordt er een kleurloze film gevormd.
In de tube zit voldoende medicatie om beide voeten te kunnen behandelen.

Lamisil Once geeft het actieve bestanddeel af aan de huid, waar het een paar dagen aanwezig blijft om zo de schimmel te doden die atleetvoet veroorzaakt. Om een prima resultaat te bekomen, mag u uw voeten binnen de eerste 24 uur na het aanbrengen van het geneesmiddel niet wassen of nat maken.

Wat te doen indien u per ongeluk wat van het product zou inslikken?
Meld dit meteen aan uw arts. Hij zal u zeggen wat u precies moet doen. Ook met de hoeveelheid alcohol in het product moet rekening gehouden worden.

Wanneer u teveel van Lamisil Once heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Wat te doen als u het product per ongeluk in uw gezicht of in uw ogen krijgt?
Spoel uw gezicht of ogen overvloedig met lopend water. Raadpleeg uw arts als u daar last van blijft hebben.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Lamisil Once 1%

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is terbinafine (als hydrochloride). Elke gram oplossing voor cutaan gebruik bevat 10 mg terbinafine (als hydrochloride).

De andere stoffen in dit middel zijn: acrylaat /octylacrylamide copolymeer, hydroxypropylcellulose, medium ketenlengte triglyceriden en ethanol.
 

Bijwerkingen van Lamisil Once 1%

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Mensen kunnen allergisch zijn aan Lamisil Once. Dit uit zich als opzwellen en pijn, huiduitslag of netelroos. Dit werd zeer zelden gerapporteerd (kan voorkomen bij 1 op 10 000 gebruikers).

Als er bij u een allergische reactie of eender welke van de bovengenoemde verschijnselen zou optreden na het gebruik van dit product, dient u de film te verwijderen met behulp van gedenatureerde alcohol (die je in de apotheek kunt krijgen) en vervolgens uw voeten te wassen met warm water en zeep, ze af te spoelen en af te drogen, en uw arts of apotheker te raadplegen.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Voor België Voor Luxemburg
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet:
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmaciemedicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  • U bent allergisch voor terbinafine of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Vertel uw arts of apotheker als dit voor u van toepassing is en gebruik geen Lamisil Once.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
  • Als u al een hele tijd last hebt van een schimmelinfectie op de voetzolen of de hielen, waarbij de huid harder en/of duidelijk afgeschilferd is, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken. Raadpleeg uw arts als u denkt dat u aan deze aandoening lijdt, omdat het zou kunnen dat u dan een ander geneesmiddel nodig heeft.
  • Lamisil Once is enkel voor uitwendig gebruik. Gebruik het niet in de mond en slik het niet in.
  • Vermijd contact van de oplossing met uw gezicht, ogen of beschadigde huid, want de alcohol in het product kan irritatie veroorzaken (na blootstelling aan de zon of ernstige afschilfering van de huid).

Als de oplossing per ongeluk in uw ogen terechtkomt, spoel die dan overvloedig met lopend water. Raadpleeg uw arts als u daar last van blijft ondervinden.
  • Lamisil Once bevat alcohol. Houd het product uit de buurt van een open vuur.
  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Kinderen en jongeren onder 18 jaar mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lamisil Once nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Breng nooit andere geneesmiddelen of behandelingen gelijktijdig met Lamisil Once aan op uw voeten. Ook niet indien het producten betreft die u zonder voorschrift hebt gekocht.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
  • Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
  • Lamisil Once mag enkel tijdens de zwangerschap gebruikt worden indien strikt noodzakelijk.
  • Gebruik Lamisil Once niet wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van Lamisil Once heeft geen impact op uw rijvaardigheid en evenmin op het bedienen van machines.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 14,05
€ 9,84

Lamisil Once 1% kopen

Je kan Lamisil Once 1% van het merk Lamisil, geproduceerd door GLAXOSMITHKLINE CONS. HEALTHCARE , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Schimmels - Wratten