Omschrijving van Inhalo Rhinatiol

Inhalo Rhinathiol is een nasaal preparaat op basis van levomenthol en eucalyptol.

Het wordt toegevoegd aan warm water waarna het verdampt. Als u de dampen inademt komen deze in de bovenste luchtwegen terecht, waarbij Inhalo Rhinathiol de slijmvliezen van de neus, de bovenste luchtwegen en de luchtpijptakken (bronchi) ontsmet en de zwelling vermindert.

U kunt Inhalo Rhinathiol gebruiken als symptomatische ondersteunende behandeling van aandoeningen van de bovenste luchtwegen en de luchtpijptakken (bronchi) zoals:
- Sinusitis (ontsteking van de bijholte van de neus)
- Tracheïtis (acute ontsteking van de binnenkant van de luchtpijp)
- Bronchitis (ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm)
- Banale verkoudheden

Gebruik van Inhalo Rhinatiol

Uitwendig gebruik.
Volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar.
2 à 3 druppels Inhalo Rhinathiol in 300 ml warm, maar niet kokend water gieten.
Het product nooit in water gieten dat aan het opwarmen is (zie rubriek "Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik").
De dampen gedurende 3 minuten inhaleren via de mond en de neus. Een zakdoek gebruiken om irritatie van de ogen te vermijden. Het gebruik van een inhalator is aanbevolen.
Deze behandeling onmiddellijk herhalen met 2 - 3 druppels Inhalo Rhinathiol tot het vereiste aantal druppels per beurt gebruikt is (20 voor volwassenen, 10 voor kinderen).
Deze behandeling 5 à 6 maal per dag herhalen.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar.

Ingrediënten Inhalo Rhinatiol

Levomenthol 9,9 g - Eucalyptol. 1,6 g ad 100 g.

Bijwerkingen van Inhalo Rhinatiol

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen
Levomenthol kan leiden tot overgevoeligheidsreacties.

Zenuwstelselaandoeningen
Eucalyptol heeft een zowel onderdrukkende als stimulerende werking op het centraal zenuwstelsel.

Deze kan zich uiten in
- een depressie met sufheid en ademhalingsstilstand
- een prikkeling van een zenuwcel met stuiptrekkingen.

Oogaandoeningen
Er kan oogirritatie optreden als u geen voorzorgen neemt bij de inhalatie (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inhalo Rhinathiol?” onder punt 2).

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
De eucalyptus oliën remmen de trilhaarbewegingen van de luchtwegen en kunnen leiden tot pneumonie (longontsteking).

Maagdarmstelselaandoeningen
Eucalyptol kan gastro-intestinale symptomen veroorzaken zoals epigastrische pijn (pijn in de bovenbuik), misselijkheid en braken.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u Inhalo Rhinathiol niet gebruiken?
- U bent of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inhalo Rhinathiol?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Inhalo Rhinathiol gebruikt.
- Bij kleine kinderen omdat zij zeer gevoelig zijn voor levomenthol.
- Inhalo Rhinathiol kan oogirritatie veroorzaken. Bescherm daarom altijd zo goed mogelijk de ogen en gebruik bij voorkeur een inhalator.
- Om het risico op brandwonden te voorkomen, mag u dit product nooit gebruiken in de buurt van een vlam of in een microgolfoven. U mag het product ook nooit in water gieten dat aan het opwarmen is. Als u nog andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” aandachtig.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u of uw kind van toepassing is, of in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u of uw kind naast Inhalo Rhinathiol nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de wisselwerking van Inhalo Rhinathiol met andere geneesmiddelen of met voeding.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap: Aangezien er concrete gegevens ontbreken, is het gebruik van Inhalo Rhinathiol tijdens de
zwangerschap afgeraden.
Borstvoeding: Aangezien er concrete gegevens ontbreken, is het gebruik van Inhalo Rhinathiol tijdens de
borstvoeding afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de invloed van Inhalo Rhinathiol op het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 5,21
€ 4,12

Inhalo Rhinatiol kopen

Je kan Inhalo Rhinatiol van het merk Rhinathiol, geproduceerd door SANOFI CHC , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Neusverstopping
Geneesmiddelen > Neus > Inhalatie