Omschrijving van Ibuprofen Teva 5%

Geneesmiddelengroep
Ibuprofen Teva 5% gel maakt deel uit van de pijnstillende en ontstekingswerende geneesmiddelen, van het niet-steroïde type. Therapeutische indicaties

Aangewezen bij:
 tendinitis van de onderste en bovenste ledematen.
 goedaardige kwetsuren, ontstaan bij sport of door ongeval, verrekking, kneuzingen van de spieren en de pezen.
 de behandeling is symptomatisch en/of ondersteunend.
 

Indicatie

Symptomatische behandeling van pijn en ontsteking van :

- de weke delen : slijmbeursontsteking, peesontsteking, verstuiking...
- arthrose van de oppervlakkige gewrichten, zoals de vingers en de knieën...

Gebruik van Ibuprofen Teva 5%

Dosering en wijze van gebruik
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw apotheker.
Voor lokale toediening 3 à 4 maal per dag 4 tot 10 cm gel (afhankelijk van de grootte van het gewricht)aanbrengen op de huid en lichtjes masseren. Gel voor uitwendig gebruik. De gel mag onder een afsluitend verband aangebracht worden. Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg uw arts dan opnieuw.

Heeft u te veel van Ibuprofen Teva gebruikt?
Wanneer u te veel van Ibuprofen Teva 5% gel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Wanneer de voorgeschreven hoeveelheid goed nagevolgd wordt, is een vergiftiging weinig waarschijnlijk wegens de geringe lokale percutane resorptie in vergelijking met de systemische toediening.

Bent u vergeten Ibuprofen Teva te gebruiken?
Indien u per vergissing een dosis bent vergeten toe te passen, doe dat dan van zodra u eraan denkt, maar breng geen dubbele dosis aan.

Als u stopt met het gebruik van Ibuprofen Teva
Niet van toepassing.

Ingrediënten Ibuprofen Teva 5%

Ibuprofen bevat Ibuprofène 50mg/g gel

Bijwerkingen van Ibuprofen Teva 5%

Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In zeldzame gevallen werden huidreacties, meestal plaatselijke roodheid, jeuk of een branderig gevoel vastgesteld.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie -EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 Niet gebruiken op slijmvliezen of in de ogen.
 Niet gebruiken op huidletsels waaruit vocht vrijkomt, op eczeem of op wonden.
 Bij zuigelingen en kleine kinderen mag Ibuprofen Teva 5% gel niet gebruikt worden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
 Behandeling stoppen wanneer er huiduitslag optreedt.
 Voorzichtigheid is geboden indien u allergisch bent voor ontstekingsremmende middelen die niet afgeleid zijn van cortisone.
 Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek ″Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?″ te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Wisselwerkingen van Ibuprofen Teva 5% gel met andere geneesmiddelen zijn tot op heden nog niet voorgekomen. Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine), bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor blokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten) en zelfs bepaalde andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt. Gebruikt u naast Ibuprofen Teva 5% gel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Wisselwerkingen van Ibuprofen Teva 5% gel met voeding zijn tot op heden nog niet voorgekomen.
Onverenigbaarheden: Bij normaal gebruik zijn onverenigbaarheden weinig waarschijnlijk.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Ibuprofen Teva 5% gel wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap. Ook bij zuigelingen en kleine kinderen mag Ibuprofen Teva 5% gel niet gebruikt worden.
Borstvoeding
Ibuprofen Teva 5% gel wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding. Ook bij zuigelingen en kleine kinderen mag Ibuprofen Teva 5% gel niet gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibuprofen Teva 5% gel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen en het gebruik van machines.
Ibuprofen Teva bevat benzylalcohol. Dit middel bevat 10 mg/g benzylalcohol in elke doseringseenheid. Benzylalcohol kan lichte plaatselijke irritatie veroorzaken.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,07
€ 6,15

Ibuprofen Teva 5% kopen

Je kan Ibuprofen Teva 5% van het merk Teva, geproduceerd door TEVA PHARMA BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Ibuprofen of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Spieren & Gewrichten & Kneuzingen
Geneesmiddelen > Spieren & Gewrichten & Kneuzingen > Lokale Applicatie