€ 6,97
€ 6,13
Product niet verkrijgbaar

Omschrijving van Ibuprofen Sandoz 40 mg/ml

Ibuprofen Sandoz is een geneesmiddel dat pijn verlicht en koorts weert (niet-steroïdaal ontstekingsremmend middel, NSAID).

Ibuprofen Sandoz wordt gebruikt voor een korte symptomatische behandeling van:
- lichte tot matige pijn
- koorts.

Ibuprofen Sandoz is voor gebruik bij kinderen met een lichaamsgewicht van 10 kg of meer (1 jaar),
adolescenten en volwassenen.

Indicatie

Symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Gebruik van Ibuprofen Sandoz 40 mg/ml

Lichaamsgewicht (leeftijd van het kind):
5-6 kg (6-8 maanden:) 1x50 mg/2.5ml (het spuitje 1x gebruiken).  3x per dag (150mg)
7-9 kg (9-11 maanden): 1x50 mg/2.5ml (het spuitje 1x gebruiken).  3 tot 4 x per dag (150-200mg)
10-15 kg (1-3 jaar): 1x100 mg/5ml (het spuitje 1x gebruiken).  3 x per dag (300mg)
16 - 19 kg (4 - 5 jaar): 1x150 mg/7,5ml (het spuitje 2x gebruiken: 5ml + 2.5 ml).  3 x per dag (450mg)
20 - 29 kg (6-9 jaar): 1x200 mg/10ml (het spuitje 2x gebruiken: 2x 5ml).  3 x per dag (600mg)
30 - 39 kg (10-11 jaar): 1x300 mg/15ml (het spuitje 3x gebruiken: 3x 5ml).  3 x per dag (900mg)
Bij kinderen wordt de dosering van Ibuprofen Sandoz bepaald volgens het lichaamsgewicht (LG), doorgaans 7 tot 10 mg/kg LG als één enkele dosis, tot een maximum van 30 mg/kg LG als een totale dagdosering.
Na inname van één enkele dosis moet u minstens 6 uur wachten voor inname van de volgende. Overschrijd de aanbevolen dosering of behandelingsduur niet (hoogstens 3 dagen).
Ibuprofen Sandoz 100mg/5ml is niet bestemd voor gebruik bij kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 5 kg of jonger dan 6 maanden.
Voor gebruik door de mond. De fles goed schudden voor gebruik. De verpakking bevat een spuitje van 5 ml (met gradaties om de 0,25 ml tot 5 ml) voor oraal gebruik. 5 ml suspensie voor oraal gebruik stemt overeen met 100 mg ibuprofen. De suspensie voor oraal gebruik kan worden ingenomen zonder rekening te houden met de maaltijden. Mensen met een gevoelige maag krijgen de raad om Ibuprofen Sandoz in te nemen tijdens maaltijden.

Bijwerkingen van Ibuprofen Sandoz 40 mg/ml

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. ZET DE INNAME van dit geneesmiddel STOP en zoek onmiddellijk medische hulp als u of uw kind: · tekenen ontwikkelt van een darmbloeding zoals: vrij hevige pijn in de buik, zwarte, teerachtige stoelgang, braken van bloed of donkere partikels die eruitzien als koffiegruis. · tekenen ontwikkelt van een zeldzame, maar ernstige allergische reactie zoals verergering van astma, onverklaarde piepende ademhaling of kortademigheid, zwelling van het gezicht, de tong of de keel, ademhalingsmoeilijkheden, snelle hartslag, daling van de bloeddruk leidende tot shock. Dat kan gebeuren zelfs bij het eerste gebruik van dit geneesmiddel. Als dergelijke symptomen optreden, moet u meteen een arts roepen. · ernstige huidreacties ontwikkelt zoals huiduitslag over het hele lichaam, vervelling blaarvorming of afschilfering van de huid. De onderstaande lijst van bijwerkingen omvat alle bijwerkingen die werden gerapporteerd tijdens behandeling met ibuprofen met inbegrip van bijwerkingen die werden gerapporteerd tijdens een langdurige behandeling met hoge doseringen bij patiënten met reumatische aandoeningen. Gerapporteerde frequenties andere dan zeer zeldzame rapporten verwijzen naar een kortetermijngebruik van dagdoseringen tot 1.200 mg ibuprofen (= 60 ml (100mg/5ml) / 30 ml (40mg/ml) Ibuprofen Sandoz) voor orale vormen en een maximum van1.800 mg voor suppositoria. Er moet rekening mee worden gehouden dat de volgende bijwerkingen overwegend dosisafhankelijk zijn en dat ze kunnen variëren van de ene patiënt tot de andere. De frequentste bijwerkingen zijn bijwerkingen op het maag-darmstelsel. Maagzweren/zweren van de twaalfvingerige darm (peptische ulcera), perforatie of maagdarmbloeding, soms fataal, vooral bij ouderen, kunnen optreden (zie rubriek 2: “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”). Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, verstopping, spijsverteringsklachten, buikpijn, teerachtige stoelgang, bloed braken, ulceratieve stomatitis (ontsteking van het mondslijmvlies met zweertjes), verergering van de darmstoornissen colitis ulcerosa en ziekte van Crohn (zie rubriek 2. “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”) zijn gerapporteerd na gebruik. Minder vaak werd een ontsteking van het slijmvlies van de maag (gastritis) waargenomen. Het risico op optreden van een maag-darmbloeding hangt af van de dosering en de duur van gebruik. Oedeem, hoge bloeddruk en hartfalen zijn gerapporteerd in samenhang met een behandeling met NSAID’s. Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Sandoz kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico op hartinfarct (“myocardinfarct”) of beroerte. Bijwerkingen die vaak optreden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10 mensen) Maag-darmstelselaandoeningen: maag-darmklachten zoals zuurbranden, maagpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, diarree, verstopping en licht bloedverlies in het maag-darmkanaal dat in uitzonderlijke gevallen een tekort aan rode bloedcellen (bloedarmoede) kan veroorzaken. Bijwerkingen die soms treden (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen) Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheidsreacties met huiduitslag en jeukende huid en astmaaanvallen (mogelijk met een daling van de bloeddruk) In dat geval moet meteen een arts worden geraadpleegd en mag Ibuprofen Sandoz niet meer worden ingenomen. Zenuwstelselaandoeningen: stoornissen van het centrale zenuwstelsel zoals hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, agitatie, prikkelbaarheid of vermoeidheid. Oogaandoeningen: gezichtsstoornissen In dat geval moet meteen een arts worden geraadpleegd en mag Ibuprofen Sandoz niet meer worden ingenomen. Maag-darmstelselaandoeningen : maagzweren/zweren van de twaalfvingerige darm (peptische zweren), mogelijk met bloeding en perforatie, ontsteking van het mondslijmvlies met verzwering (ulceratieve stomatitis), toename van colitis ulcerosa of ziekte van Crohn, ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis) Huid- en onderhuidaandoeningen: verschillende vormen van huiduitslag Bijwerkingen die zelden optreden (kunnen optreden bij tot 1 op de 1.000 mensen) Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: oorsuizen (tinnitus) Nier- en urinewegaandoeningen: beschadiging van nierweefsel (papilnecrose), vooral bij een langdurige behandeling, en een stijging van de urinezuurconcentraties in het bloed kunnen optreden. Bijwerkingen die zeer zelden optreden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10.000 mensen) Infecties en parasitaire aandoeningen : een verergering van een ontsteking als gevolg van een infectie (bijv. ontwikkeling van necrotiserende fasciitis) samenvallend met het gebruik van bepaalde ontstekingsremmende geneesmiddelen (niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen, waartoe Ibuprofen Sandoz behoort) werden beschreven. Symptomen van een ontsteking van de hersenvliezen (aseptische meningitis) zoals hevige hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, nekstijfheid of beneveld bewustzijn werden waargenomen. Er blijkt een verhoogd risico te bestaan bij patiënten die al bepaalde auto-immuunaandoeningen vertonen (systemische lupus erythematosus, gemengde bindweefselziekte). Als er tekenen van een infectie (bijv. roodheid, zwelling, oververhitting, pijn, koorts) optreden of verergeren tijdens gebruik van Ibuprofen Sandoz, moet meteen advies worden gevraagd aan een arts. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: stoornissen van de vorming van bloed (bloedarmoede, te weinig witte bloedcellen, te weinig bloedplaatjes, tekort aan alle bloedcellen, agranulocytose) De eerste tekenen kunnen zijn koorts, keelpijn, oppervlakkige wonden in de mond, griepachtige klachten, ernstige vermoeidheid, neusbloedingen en huidbloeding. In die gevallen moet u de inname van het geneesmiddel onmiddellijk stopzetten en naar een arts gaan. Neem NIET op eigen houtje een pijnstiller of koortswerend middel in. Immuunsysteemaandoeningen: ernstige algemene allergische reacties Die kunnen zich uiten in ophoping van water in het gezicht (oedeem), zwelling van de tong, inwendige zwelling van de adamsappel met vernauwing van de luchtwegen, kortademigheid, snelle hartslag, daling van de bloeddruk gaande tot levensbedreigende shock. Als er één van die symptomen optreedt, wat zelfs kan gebeuren bij het eerste gebruik, is onmiddellijke hulp van een arts vereist. Psychische stoo rnissen: psychotische reacties, depressie Hart- en bloedvataandoeningen : hartkloppingen, hartfalen, hartinfarct (“myocardinfarct”), hoge bloeddruk (arteriële hypertensie). Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: astma, bronchospasme, kortademigheid en piepende ademhaling. Maag-darmstelselaandoeningen: ontsteking van de slokdarm (oesofagitis) en van de alvleesklier (pancreatitis), vorming van een membraanachtige vernauwing van de dunne en de dikke darm (intestinale diafragma-achtige stricturen). Lever- en galaandoeningen: Leverfunctiestoornissen, beschadiging van de lever, vooral bij een langdurige behandeling, leverfalen, acute ontsteking van de lever (hepatitis). Bij langdurige toediening moeten de leverwaarden regelmatig worden gecontroleerd. Huid- en onderhuidaandoeningen: Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bijv. stevensjohnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse/syndroom van Lyell), haarverlies (alopecia). In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfecties en wekedelencomplicaties optreden tijdens waterpokken (varicella) (zie ook “Infecties en parasitaire aandoeningen”). Nier- en urinewegaandoeningen: minder urine-excretie en meer waterretentie in het weefsel (oedeem), vooral bij patiënten met een hoge bloeddruk of een verminderde nierfunctie, nefrotisch syndroom (ophoping van water in het lichaam [oedeem] en hoge eiwitexcretie in de urine), ontstekingsziekte van de nieren (interstitiële nefritis), die gepaard kan gaan met acute stoornissen van de nierfunctie. Minder urine-excretie, ophoping van water in het lichaam (oedeem) en zich algemeen onwel voelen kunnen een teken zijn van een nieraandoening gaande tot nierfalen. Als de vermelde symptomen optreden of verergeren, moet u de inname van Ibuprofen Sandoz stopzetten en onmiddellijk naar een arts gaan. Krijgt u of uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Bijwerkingen kunnen worden verminderd door de laagste efficiënte dosering zo kort mogelijk te gebruiken, de tijd die nodig is om de symptomen onder controle te brengen. Veiligheid in het maag-darmkanaal Het gebruik van Ibuprofen Sandoz tegelijk met NSAID’s met inbegrip van de zogeheten COX-2- remmers (cyclo-oxygenase-2-selectieve remmers) moet worden vermeden. Oudere patiënten : ouderen vertonen vaker bijwerkingen op NSAID’s, vooral maag-darmbloeding en -perforatie, die fataal kunnen zijn. Bloeding in het maag-darmkanaal, zweren en perforatie: bloeding in het maag-darmkanaal, zweren en perforatie, in sommige gevallen fataal, zijn gerapporteerd bij behandeling met alle NSAID’s. Dergelijke effecten zijn onverschillig wanneer tijdens de behandeling opgetreden, met of zonder waarschuwingssymptomen of een voorgeschiedenis van ernstige accidenten in het maagdarmkanaal. Het risico op ontwikkeling van een maag-darmbloeding, zweren en perforatie is hoger met hogere doseringen van NSAID’s en is hoger bij patiënten met een voorgeschiedenis van een zweer, vooral met complicaties van bloeding of perforatie (zie rubriek 2: “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”) en bij oudere patiënten. Die patiënten moeten de behandeling starten met de laagste beschikbare dosis. Bij die patiënten en bij patiënten die een aanvullende behandeling nodig hebben met acetylsalicylzuur (ASZ) in lage dosering of andere geneesmiddelen die het gastro-intestinale risico kunnen verhogen, moet een combinatietherapie met beschermende middelen (bijv. misoprostol of protonpompremmers) worden overwogen. Als u of uw kind een voorgeschiedenis van bijwerkingen op het maag-darmstelsel hebt/heeft, moet u ongebruikelijke buiksymptomen melden (vooral maag-darmbloeding), vooral in de beginstadia van de behandeling. Voorzichtigheid is geboden als u of uw kind tegelijkertijd geneesmiddelen krijgt die het risico op verzwering of bloeding kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia zoals warfarine, selectieve serotonineheropnameremmers, die onder meer worden gebruikt voor de behandeling van een depressieve gemoedsstemming, of plaatjesremmers zoals ASZ (zie rubriek 2. “Neemt u nog andere geneesmiddelen in?”). Als u of uw kind tijdens de behandeling een bloeding of zweren in de maag of de darmen ontwikkelt, moet u de toediening van Ibuprofen Sandoz stopzetten. Licht uw arts onmiddellijk in als uw kind ongebruikelijke buiksymptomen vertoont. Voorzichtigheid is geboden bij gebruik van NSAID’s bij patiënten met een voorgeschiedenis van een maag-darmziekte (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) omdat hun conditie zou kunnen verergeren (zie rubriek 4). Effect en op het cardiovasculaire en het cerebrovasculaire systeem Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Sandoz kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico op hartinfarct (“myocardinfarct”) of beroerte. Een eventueel risico zal groter zijn met hoge doseringen en bij een lange behandeling. Overschrijd de aanbevolen dosering of de duur van behandeling (100 mg/5ml: hoogstens 3 dagen) (40 mg/ml: hoogstens 4 dagen) niet! Als u of uw kind hartproblemen heeft, vroeger een beroerte heeft doorgemaakt of als u denkt dat uw kind een risico op die aandoeningen zou lopen (bijvoorbeeld als u of uw kind een hoge bloeddruk, suikerziekte of een hoge cholesterol hebt/heeft), moet u de behandeling bespreken met uw arts of apotheker. Huidreacties Ernstige huidreacties met rood worden en blaarvorming, die soms fataal zijn (exfoliatieve dermatitis, stevens-johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse/syndroom van Lyell) zijn zeer zelden gerapporteerd in samenhang met het gebruik van NSAID’s (zie rubriek 4 "Mogelijke bijwerkingen"). Het risico op die reacties blijkt het hoogst te zijn vroeg in het verloop van de behandeling: in de meeste gevallen treedt de reactie op tijdens de eerste maand van de behandeling. Ibuprofen Sandoz moet worden stopgezet en er moet meteen een arts worden geraadpleegd zodra er huiduitslag, slijmvliesletsels of andere tekenen van overgevoeligheid optreden. Tijdens waterpokken (varicella) is het raadzaam het gebruik van Ibuprofen Sandoz te mijden. Andere informatie Bij patiënten met: · bepaalde aangeboren aandoeningen die invloed hebben op de vorming van bloed (bijv. acute intermitterende porfyrie); · bepaalde auto-immuunziekten (systemische lupus erythematosus en gemengde bindweefselziekte). Bijzonder zorgvuldige medische bewaking is vereist: · bij een verminderde nier- of leverfunctie; · bij uitdroging; · meteen na een grote operatie; · bij allergie (bijv. huidreacties op andere geneesmiddelen, astma, hooikoorts), chronische zwelling van het neusslijmvlies of COPD (chronisch obstructief longlijden). Zeer zelden werden ernstige acute overgevoeligheidsreacties (bijv. anafylactische shock) waargenomen. Bij de eerste tekenen van een ernstige overgevoeligheidsreactie na inname van Ibuprofen Sandoz moet de behandeling worden stopgezet. Afhankelijk van de symptomen moet een eventuele vereiste medische behandeling worden gestart door specialisten. Ibuprofen kan tijdelijk de plaatjesfunctie remmen (plaatjesaggregatie). Patiënten met stollingsstoornissen moeten dan ook zorgvuldig worden gevolgd. Tijdens een langdurig gebruik van Ibuprofen Sandoz is een regelmatige controle van de leverenzymen, de nierfunctie en het aantal bloedcellen vereist. De arts of tandarts moet worden ingelicht als Ibuprofen Sandoz wordt toegediend voor een heelkundige ingreep. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  • Als u of het kind dat moet worden behandeld, allergisch bent/is voor ibuprofen of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
  • Als u of het kind dat moet worden behandeld, een voorgeschiedenis hebt/heeft van kortademigheid, astma-aanvallen, zwelling van het neusslijmvlies (rinitis) of huidreacties (zwelling of netelroos) na inname van acetylsalicylzuur of andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID’s);
  • Bij onopgehelderde stoornissen van de bloedvorming.
  • Bij actieve of voorgeschiedenis van weerkerende maagzweren/zweren van de twaalfvingerige darm (peptische zweren) of bloeding (twee of meer aparte episoden van bewezen verzwering of bloeding).
  • Bij een voorgeschiedenis van maag-darmbloeding of -perforatie als gevolg van een vroegere behandeling met NSAID’s.
  • Bij een hersenbloeding of een andere actieve bloeding
  • Als u of het kind dat moet worden behandeld, een ernstige stoornis van de lever- of de nierfunctie of een ernstig hartfalen vertoont.
  • Bij ernstige uitdroging (door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
  • De laatste drie maanden van de zwangerschap.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 6,97
€ 6,13
Product niet verkrijgbaar

Ibuprofen Sandoz 40 mg/ml kopen

Je kan Ibuprofen Sandoz 40 mg/ml van het merk Sandoz, geproduceerd door SANDOZ , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Kinderen