Omschrijving van Kela Ibuprofen 5%

Ibuprofen Kela is een gel voor uitwendig gebruik. Deze gel bevat ibuprofen, een ontstekingswerende pijnstiller.
Ibuprofen Kela is aangewezen bij:
- peesontsteking (tendinitis) van de onderste en bovenste ledematen;
- goedaardige kwetsuren, ontstaan bij sport of door ongeval, verrekking, kneuzingen van de spieren en de pezen.

De behandeling is symptomatisch en/of ondersteunend.
Gebruik Ibuprofen Kela niet bij zuigelingen of kleine kinderen (jonger dan 6 jaar).

Indicatie

Symptomatische behandeling van pijn en ontsteking van :

- de weke delen : slijmbeursontsteking, peesontsteking, verstuiking...
- arthrose van de oppervlakkige gewrichten, zoals de vingers en de knieën...

Gebruik van Kela Ibuprofen 5%

Gebruik Ibuprofen Kela altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Gel voor uitwendig gebruik. 3 à 4 maal per dag 4 tot 10 cm gel (afhankelijk van de grootte van het gewricht) aanbrengen op de huid en lichtjes masseren. U mag indien nodig een verband aanbrengen op de gel.

Heeft u te veel van Ibuprofen Kela gebruikt? 
Wanneer de voorgeschreven hoeveelheid goed nagevolgd wordt, is een vergiftiging weinig waarschijnlijk omdat er weinig van de actieve stof via de huid wordt opgenomen in het lichaam. Wanneer u te veel van Ibuprofen Kela 5% gel heeft gebruikt of wanneer u het per ongeluk heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Ibuprofen Kela te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

Als u stopt met het gebruik van Ibuprofen Kela
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Kela Ibuprofen 5%

Ibuprofen bevat Ibuprofène 50mg/g gel

Bijwerkingen van Kela Ibuprofen 5%

Zoals elk geneesmiddel kan ook Ibuprofen Kela bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Binnen iedere groep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

-Zelden: huidreacties: meestal plaatselijke roodheid, jeuk of een branderig gevoel. Wanneer huiduitslag optreedt, stop dan de behandeling.
- Bronchospasme (benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen) of een veralgemeende allergische reactie.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, website: ‘www.fagg.be’. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

Waarschuwing

Wanneer mag u Ibuprofen Kela niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U bent allergisch aan aspirine of aan andere ontstekingsremmende pijnstillers.
- Niet gebruiken op slijmvliezen of in de ogen.
- Niet gebruiken op huidletsels waaruit vocht vrijkomt, op eczeem of op wonden.
- Niet gebruiken bij zuigelingen en kleine kinderen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen Kela?
Wanneer huiduitslag optreedt, stop dan de behandeling. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Wisselwerkingen van Ibuprofen Kela met andere geneesmiddelen zijn tot op heden nog niet voorgekomen. Gebruikt u naast Ibuprofen Kela nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Ibuprofen Kela wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibuprofen Kela heeft geen invloed op het besturen van voertuigen en het gebruik van machines.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,00
€ 6,09

Kela Ibuprofen 5% kopen

Je kan Kela Ibuprofen 5% van het merk Kela, geproduceerd door KELA PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Ibuprofen of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Spieren & Gewrichten & Kneuzingen
Geneesmiddelen > Spieren & Gewrichten & Kneuzingen > Lokale Applicatie