Omschrijving van Hacdil-S

Hacdil-S is aangewezen voor de ontsmetting van de geschonden huid en in het bijzonder voor de voorbehoedende behandeling van verontreinigde en besmette wonden in aanwezigheid van bloed of ander organisch materiaal.

Hacdil-S oplossing is tevens aangewezen voor de ontsmetting en reiniging van het medisch instrumentarium na gebruik.

Gebruik van Hacdil-S

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hacdil-S is een steriele en gebruiksklare oplossing en moet dus onverdund aangewend worden.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Hacdil-S moet gebruiken.
 
Heeft u te veel van Hacdil-S gebruikt?
Wanneer U te veel van Hacdil-S heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of antigifcentrum (070/245 245).

Bent u vergeten Hacdil-S te gebruiken?
Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Hacdil-S
Overleg altijd met uw arts of apotheker indien U overweegt vroegtijdig te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 

Ingrediënten Hacdil-S

Welke stoffen zitten er in Hacdil-S?
 • De werkzame stoffen in Hacdil-S zijn: cetrimide (5 mg/ml) en chloorhexidine digluconaat (0,5 mg/ml).
 • De andere stoffen in Hacdil-S zijn: ethanol, kleurstof: luteum S (E110), natrium hydroxyde vel D-gluconolacton en gezuiverd water.

Bijwerkingen van Hacdil-S

Zoals elk geneesmiddel kan ook Hacdil-S bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende ongewenste effecten komen slechts zeer zelden voor:
 • prikkeling van de huid en de slijmvliezen;
 • overgevoeligheid (vooral bij herhaald gebruik);
 • allergische reactie met verschijnselen zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en sterke bloeddrukdaling;
 • schade aan het oor bij direct contact met het middenoor;
 • er zijn gevallen gemeld van onomkeerbare en ernstige schade aan het oog, meer bepaald na lang contact met het oog van chloorhexidine-oplossingen die veel meer geconcentreerd waren dan de concentratie aanbevolen voor gebruik in het oog, of na gebruik van chloorhexidine formules die niet in aanmerking komen voor gebruik in het oog.
Stop in deze gevallen met het gebruik van Hacdil-S.
 
Alhoewel chloorhexidine en cetrimide slechts weinig door de huid opgenomen worden, kan men het optreden van effecten die over het hele lichaam verspreid voorkomen (systemische effecten) niet uitsluiten.
 
De volgende factoren verhogen het gevaar voor het optreden van systemische effecten:
 • het aanbrengen van het product onder een verband dat de uitdroging van de wond voorkomt
 • het aanbrengen van het product op grote oppervlakken of beschadigde huid (brandwonden)
 • het gebruik van het product bij prematuren en zuigelingen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u Hacdil-S niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Zoals de meeste ontsmettingsmiddelen mag Hacdil-S niet in aanraking komen met de hersenen, het hersenvlies, het ruggenmergkanaal, de slijmvliezen of het middenoor.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Hacdil-S?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Hacdil-S gebruikt.
 • Hacdil-S is enkel voor uitwendig gebruik.
 • Elk contact met de ogen, oren of mond moet worden vermeden. Bij eventueel contact dient onmiddellijk en grondig te worden gespoeld met water.
 • Als u een voorgeschiedenis van eczeem heeft, is voorzichtigheid geboden.
 • Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel inlichten dat u Hacdil-S gebruikt.
 • In geval van herhaalde aanwending op gevoelige weefsels is het gebruik van een steriele, waterige 0,05% g/v chloorhexidinedigluconaat oplossing te verkiezen.
 • Indien de extra reinigende werking van Hacdil-S noodzakelijk is, is het aanbevolen na te spoelen met stadswater van betrouwbare bacteriologische kwaliteit of met vers gekookt water.
 • Voor de dringende ontsmetting van instrumenten moeten deze, na het onderdompelen, vóór gebruik gespoeld worden met gesteriliseerd water of fysiologische zoutoplossing.
 • Hacdil-S is niet geschikt voor de ontsmetting van endoscopen omdat het de kitmaterialen aantast. Een 1/40-verdunning van chloorhexidinedigluconaat 20% in alcohol 70% kan eventueel voor de dringende ontsmetting gebruikt worden (2 min. indompeling).
 • Bij verlengde onderdompeling van instrumenten wordt het aanbevolen 4 g natriumnitriet per liter toe te voegen om oxydatie (aantasting van de materialen) te voorkomen.
Kinderen
Voorzichtig bij gebruik bij pasgeboren baby's, vooral bij te vroeg geboren baby’s. Hacdil-S kan chemische brandwonden op de huid veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Hacdil-S nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing. Hacdil-S is enkel voor uitwendig gebruik.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hacdil-S mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

De opname doorheen de huid is immers zeer beperkt of zelfs afwezig.
Hacdil-S mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Hacdil-S mag niet gebruikt worden voor het ontsmetten van wonden op de borsten van vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Hacdil-S het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken zou beïnvloeden.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 8,57
€ 6,86

Hacdil-S kopen

Je kan Hacdil-S van het merk Molnlycke Health Care, geproduceerd door MOLNLYCKE HEALTHCARE , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Wondverzorging > Ontsmetting