Omschrijving van Forlax Junior

Forlax Junior bevat het actieve bestanddeel macrogol 4000 en behoort tot de groep van de osmotische laxeermiddelen. Het voegt water toe aan de stoelgang, wat helpt om problemen veroorzaakt door zeer trage darmbeweging op te lossen.
Forlax Junior wordt niet in de bloedbaan opgenomen of in het lichaam afgebroken.
Forlax Junior wordt gebruikt voor de behandeling van constipatie (verstopping) bij kinderen vanaf 6 maanden tot 8 jaar.

Gebruik van Forlax Junior

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is afhankelijk van de leeftijd van het kind :
• van 6 maanden tot 1 jaar: 1 zakje per dag
• van 1 jaar tot 4 jaar: 1 tot 2 zakjes per dag
• van 4 jaar tot 8 jaar: 2 tot 4 zakjes per dag.

De inhoud van de zakjes wordt net vóór de inname opgelost in een glas water (minstens 50 ml).
Geef dit aan uw kind te drinken. Als er maar één zakje nodig is, dan geeft u uw kind het geneesmiddel ’s morgens. Als meer dan één zakje nodig is, geef het dan zowel ‘s morgens als ’s avonds.

Bij kinderen ouder dan één jaar, mag de dagelijkse dosis aangepast worden volgens het bekomen effect. 

Let op:
 • Het effect van Forlax Junior treedt gewoonlijk binnen 24 tot 48 uur na toediening op.
 • Bij kinderen is de maximale behandelingsduur 3 maanden. - Het met Forlax Junior veroorzaakte herstel van de darmbeweging bij uw kind kan in stand gehouden worden door een gezonde levenswijze en voeding.
 • Indien de symptomen verergeren of er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen ?
Te veel van Forlax Junior toedienen, kan diarree, buikpijn of braken veroorzaken. De diarree verdwijnt gewoonlijk vanzelf na het stopzetten van het gebruik of bij een lagere dosering. Heeft uw kind last van ernstige diarree of braken, neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts, aangezien uw kind behandeling tegen verlies van zouten (elektrolyten) ten gevolge van vochtverlies kan nodig hebben. Wanneer u meer van Forlax Junior heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245 245). Bent u vergeten dit middel in te nemen ? Wanneer u bent vergeten Forlax Junior toe te dienen, geef dan zodra u eraan denkt de dosis voor die dag.

Geef geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

Ingrediënten Forlax Junior

Welke stoffen zitten er in dit middel ?
 • De werkzame stof in dit middel is macrogol 4000, 4 g per zakje.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumsaccharinaat (E954), sinaasappel- en pompelmoesaroma dat sinaasappel- en pompelmoesolie bevat, geconcentreerd sinaasappelsap, citral, acetaldehyde, linalol, ethyl butyraat, alpha terpineol, octanal, beta gamma hexenol, maltodextrine, arabische gom, sorbitol (E420), BHA (E320) en zwaveldioxide (E220).

Bijwerkingen van Forlax Junior

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)te laag kaliumgehalte van het bloed, dat spierzwakte, spiertrekkingen of een abnormaal hartritme kan veroorzaken
• te laag natriumgehalte van het bloed, dat vermoeidheid en verwarring, spierkrampen, aanvallen en coma kan veroorzaken
• uitdroging veroorzaakt door ernstige diarree, vooral bij bejaarden
• roodheid van de huid

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
 • voor België via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel. Website: www.faggafmps.be. E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be.
 • voor Luxemburg via Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?
 • Uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6
 • Uw kind heeft een bestaande aandoening zoals een ernstige darmziekte:
 • een darmziekte met ontstekingsproces (zoals ulceratieve colitis (chronische ontsteking van de dikke darm met zweren), de ziekte van Chrohn, abnormale verwijding van de darm)
 • een darmperforatie of risico op darmperforatie
 • ileus (darmobstructie) of een vermoeden van darmobstructie
 • buikpijn van ongekende oorsprong.
Gebruik dit middel niet als een van de van de hierboven genoemde aandoeningen voor uw kind van toepassing is. Bij twijfel, raadpleeg uw arts of apotheker vooraleer dit geneesmiddel toe te dienen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?
Er zijn gevallen bekend bij volwassenen waarbij macrogol (polyethyleenglycol) bevattende geneesmiddelen overgevoeligheidsreacties, waaronder roodheid en zwelling van het gezicht of de keel (angio oedeem), hebben veroorzaakt. Geïsoleerde ernstige gevallen van ernstige allergische reacties werden gemeld, die flauwte, collaps (of instorting of ademhalingsproblemen, en een algemeen gevoel van onwel zijn, veroorzaken.

Als uw kind een van deze symptomen vertoont, moet u onmiddellijk medische hulp zoeken.
Voordat de behandeling wordt opgestart, moet een organische stoornis worden uitgesloten.
Raadpleeg uw apotheker of arts voordat u dit geneesmiddel toedient.

Aangezien dit geneesmiddel soms diarree kan veroorzaken, moet u met uw arts of apotheker overleggen alvorens dit geneesmiddel toe te dienen, indien uw kind
 • een verstoorde lever- of nierfunctie heeft of
 • diuretica (watertabletten) inneemt, aangezien het dan risico loopt op lage natrium- (zout) of kaliumgehalten in het bloed.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?
Gebruikt uw kind naast Forlax Junior nog andere geneesmiddelen, of heeft het dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat het in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
Forlax Junior kan tijdens de zwangerschap en de borstvoeding gebruikt worden.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 9,90
€ 8,61

Forlax Junior kopen

Je kan Forlax Junior van het merk Ipsen, geproduceerd door IPSEN , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Darmstoornissen > Constipatie