Omschrijving van Effortil 5mg

EFFORTIL bevat als werkzame stof etilefrine hydrochloride, een stof die de bloeddruk verhoogt.
EFFORTIL wordt gebruikt om lage bloeddruk te behandelen.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

Gebruik van Effortil 5mg

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Aanbevolen dosering
Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar: 1 à 2 tabletten, 3 maal per dag.
Niet meer dan 6 innamen per dag.

Gebruik bij kinderen
Kinderen jonger dan 12 jaar: niet gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?
Slik de tabletten door met enkele slokken vloeistof, bij voorkeur vóór de maaltijden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
• Als u te veel van EFFORTIL heeft ingenomen, neem dan zo vlug mogelijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
• Symptomen: verergering van de bijwerkingen (zie rubriek 4) en braken. Bij kleine kinderen: ademhalingsdepressie en coma.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Effortil 5mg

Welke stoffen zitten er in dit middel?
• De werkzame stof in dit middel is: etilefrine hydrochloride 5 mg
• De andere stoffen in dit middel zijn: Maïszetmeel - Lactose - Colloidaal silicium - Natrium metabisulfiet - Synthetisch hard vet – Gemodificeerd zetmeel (Maïszetmeel, geoxideerd)

Bijwerkingen van Effortil 5mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

• Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)
– hoofdpijn

• Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten)
– versneld of onregelmatig hartritme
– abnormale hartcontracties
– tremor
– agitatie
– duizeligheid
– nausea
– angst
– slapeloosheid

• Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
– angina pectoris
– hoge bloeddruk
– abnormaal overvloedig zweten (hyperhidrose)
– overgevoeligheid (allergie)

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

België
Website: www.afmps.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxemburg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• als u allergisch bent voor de werkzame stof of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 (zie ook rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

• als u lijdt aan
- een hoge bloeddruk
- een te lage bloeddruk met reacties van hoge bloeddruk in staande houding
- arteriosclerose
- een bepaalde bijniertumor (feochromocytoom)
- bepaalde ziekten van het hart, de schildklier, de ogen en de prostaat
- congenitale galactosemie (een erfelijke ziekte door een abnormale omzetting van galactosesuiker in het lichaam)

• tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap en tijdens de periode van de borstvoeding (zie rubriek “Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
• als u lijdt aan hartritmestoornissen, diabetes mellitus (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”) of hyperthyreoïdie. U moet door uw arts worden gecontroleerd.

• als u aan competitiesport doet. EFFORTIL kan positieve resultaten in dopingtests opleveren en atletische prestaties verbeteren.

• als u al andere geneesmiddelen neemt. Lees ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?".

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Kinderen en jongeren
Aangewezen bij jongeren ouder dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
EFFORTIL vermindert het effect van geneesmiddelen tegen diabetes.

Neemt u naast EFFORTIL nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap, noch tijdens de periode van de borstvoeding. Gebruik dit geneesmiddel niet vanaf de 4de maand van de zwangerschap, tenzij op advies van uw arts.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als u last hebt van duizeligheid tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

EFFORTIL bevat
• een bewaarmiddel (metabisulfiet), dat in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en ademhalingsmoeilijkheden (bronchospasme) kan veroorzaken;
• lactose (suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
 
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 9,55
€ 7,54

Effortil 5mg kopen

Je kan Effortil 5mg van het merk SCS Boehringer Ingelheim, geproduceerd door SANOFI CHC , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hart & Bloedvaten