Dulcolax Picosulphate Suspensie 30 ml druppels

Omschrijving van Dulcolax Picosulphate Suspensie

Geneesmiddelengroep of type van werking Laxeermiddel.

Therapeutische indicaties Symptomatische behandeling van verstopping (constipatie).
Niet ononderbroken gedurende een lange periode gebruiken.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik van Dulcolax Picosulphate Suspensie

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker. Behalve wanneer de dokter anders voorschrijft, is de aanbevolen dosering:
 volwassenen: 10 tot 20 druppels, 1 maal per dag

Gebruik bij kinderen
- kinderen ouder dan 10 jaar: ongeveer 10 tot 20 druppels, 1 maal per dag.
- kinderen van 4 tot 10 jaar: ongeveer 5 tot 10 druppels, 1 maal per dag. 
- kinderen jonger dan 4 jaar: 0,25 mg per kilogram lichaamsgewicht, 1 maal per dag (1 druppel bevat 0,5 mg natriumpicosulfaat).

De druppels moet men ofwel zuiver inslikken (ze zijn smaakloos), ofwel opgelost in een vierde glas water, melk of fruitsap. Het wordt aanbevolen de druppels 's avonds bij het slapengaan in te nemen zodat de darm de volgende morgen geledigd is (werking binnen 6 tot 12 uur na inname). Men moet ervoor zorgen de innamen meer en meer te spreiden (1 inname om de 2 dagen, daarna 1 inname om de 3 dagen, enz.) en ook het aantal druppels per inname geleidelijk te verminderen. Dit is nodig om gewenning te voorkomen. Niet ononderbroken gedurende een lange periode gebruiken. Het wordt aangeraden te beginnen met de laagste inname. De inname kan worden aangepast tot de maximum aanbevolen inname voor een regelmatige stoelgang. De maximale dagelijkse inname mag niet overschreden worden. Bij constipatie mag men laxeermiddelen alleen maar gebruiken als verhoging van de hoeveelheid vezelrijk voedsel, overvloedig drinken en regelmatige lichaamsactiviteit geen voldoende resultaat
hebben gegeven.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel van DULCOLAX PICOSULPHATE heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Symptomen: buikkrampen, diarree, dehydratatie (dorst, droge huid en slijmvliezen, te lage bloeddruk).
Informatie bestemd voor de arts: Behandeling: onmiddellijk na de inname van DULCOLAX PICOSULPHATE kan de absorptie ervan sterk afnemen of zelfs worden verhinderd als gevolg van het uitlokken van braken of van een
maagspoeling. In dit geval kan het nodig zijn de water- en elektrolytenbalans te herstellen, in het bijzonder bij oudere patiënten en bij kinderen. Toediening van spasmolytica kan nuttig zijn.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u vergeten bent een dosis van uw geneesmiddel in te nemen, neem deze dan in van zodra u het zich herinnert. Is het echter bijna tijd om uw volgende dosis in te nemen, wacht dan tot dit moment en sla de vergeten dosis over.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Zorg ervoor de innamen meer en meer te spreiden (1 inname om de 2 dagen, daarna 1 inname om de 3 dagen, enz.) en ook het aantal druppels per inname geleidelijk te verminderen om gewenning te voorkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 

Bijwerkingen van Dulcolax Picosulphate Suspensie

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen zijn geclassificeerd met de volgende frequenties:
Zeer vaak (> 1/10); vaak (> 1/100, <1/10); soms (> 1/1.000, < 1/100); zelden (> 1/10.000, < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

 Immuunsysteemaandoeningen
Niet bekend: allergische reacties.
 Zenuwstelselaandoeningen
Soms: duizeligheid.
Niet bekend: flauwvallen.

Ze kunnen optreden na de inname van DULCOLAX. Ze zijn te wijten aan een respons van het zenuwstelsel op de buikkramp of ontlasting.
 Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak: diarree met gevaar voor uitdrogingsverschijnselen (dehydratatie) bij bejaarde personen. In dit geval moet men het aantal druppels per inname verminderen. Bij dehydratatie is het nodig een medische behandeling in het ziekenhuis te volgen.
Vaak: buikkrampen, buikpijn en last in de buik.
Soms: misselijkheid, braken.
Niet bekend: chronisch gebruik kan aanleiding geven tot darmprikkeling.
 Huidaandoeningen en aandoeningen van onderhuids weefsel
Niet bekend: reacties ter hoogte van de huid zoals angio-oedeem (= zwelling van het gezicht, de lippen en/of de tong), geneesmiddeleneruptie, jeuk, huiduitslag.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: België Website: www.afmps.be e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
– U bent allergisch voor de werkzame stof of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
– Als u lijdt aan ernstige ontsteking van de dikke darm, acute of chronische darmafsluiting (darmocclusie), acute buikaandoeningen met hevige pijn en/of koorts (bijvoorbeeld appendicitis) eventueel gepaard gaand met misselijkheid en braken, of een toestand van ernstige dehydratatie.
– In geval van fructose-intolerantie (een erfelijke ziekte).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
– Geen langdurig gebruik.
– Niet gebruiken bij kinderen, tenzij op medisch aanraden. Het voorschrijven van stimulerende laxativa bij kinderen moet uitzonderlijk blijven.
– Bejaarde personen, patiënten met een hartziekte en patiënten met een slechte werking van de nieren moeten het voorschrift van de dokter streng naleven.
 
Te vermelden valt dat de medicamenteuze behandeling van constipatie slechts een ondersteunende therapie is ten aanzien van het in acht nemen van de regels van gezonde voeding (meer gebruik van plantaardige vezels en vloeistof, meer lichaamsbeweging). Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen" te lezen. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Het effect van DULCOLAX PICOSULPHATE kan afnemen als men het samen met antibiotica gebruikt.
De werking van diuretica (middelen die de urineproductie verhogen) en digitalispreparaten (middelen voor het hart) kan worden gewijzigd als men ze samen met DULCOLAX PICOSULPHATE neemt. Gebruikt u naast DULCOLAX PICOSULPHATE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
De druppels kunnen gemengd worden met water, melk of fruitsap.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
-Zwangerschap
Bij gebruik van DULCOLAX PICOSULPHATE gedurende de zwangerschap werd geen schadelijk effect vastgesteld. Zoals voor alle andere geneesmiddelen, echter, mag het gebruik van DULCOLAX PICOSULPHATE tijdens de zwangerschap uitsluitend gebeuren op doktersadvies.
- Borstvoeding
DULCOLAX PICOSULPHATE mag tijdens de borstvoeding gebruikt worden. 
-Vruchtbaarheid
Hoewel er geen studies bij mensen beschikbaar zijn, hebben studies bij dieren geen effect van DULCOLAX PICOSULPHATE op de vruchtbaarheid aangetoond.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen informatie beschikbaar. In geval van buikkrampen moet men echter vermijden met een voertuig te rijden of een machine te bedienen, aangezien het risico van duizeligheid en/of flauwvallen ten gevolge van een vasovagale reflex bestaat. DULCOLAX PICOSULPHATE bevat sorbitol (E420).
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Een laxerend effect is mogelijk.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 11,21
€ 9,42

Dulcolax Picosulphate Suspensie kopen

Je kan Dulcolax Picosulphate Suspensie van het merk SCS Boehringer Ingelheim, geproduceerd door SANOFI CHC , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Darmstoornissen > Constipatie