Omschrijving van Confosept Zuurstofwater

Het is van groot belang om de wonde eerst te reinigen met water en zeep. ·

Sterk bevuilde wonden kunnen gereinigd worden met zuurstofwater 3%. Catalase in het bloed zorgt voor vrijstelling van zuurstof uit de waterstofperoxide. Dit zorgt voor de verwijdering van vuil uit de wonde en voor uitschakeling van de bacteriën in de wonde.

Reinig de wonde steeds van binnen naar buiten toe.

Gebruik van Confosept Zuurstofwater

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Uitwendig gebruik.
Al of niet met behulp van steriel gaas, dat bevochtigd is met de oplossing, de te ontsmetten plaats
bevochtigen of de oplossing direct in de wonde gieten. Na gebruik de fles zo vlug mogelijk en goed afsluiten.
Als u de indruk heeft dat de werking van Confosept Zuurstofwater te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts of apotheker opnieuw. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Confosept Zuurstofwater moet gebruiken.

Gebruik bij kinderen
Geen gegevens beschikbaar

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Confosept Zuurstofwater heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) Bij accidentele inname wordt het product voor opname in de darm afgebroken. Hierbij kunnen grote hoeveelheden zuurstof vrijkomen (10 x het volume van de ingenomen oplossing). Inname van zuurstofwater veroorzaakt irritatie van het maagdarmstelsel. Pijnlijk opgeblazen gevoel en oprispingen worden veroorzaakt door de vrijstelling van grote hoeveelheden zuurstof in de maag. Misselijkheid, braken, bloedbraken zijn voorkomende symptomen. Schuimvorming in de mond kan
leiden tot belemmering van de ademhalingswegen en opname van schuim in de longen. Grote hoeveelheden veroorzaken vermoedelijk ontsteking van de slokdarm en van de maag. Bij inname van grote hoeveelheden kan een maagsonde in de maag gebracht worden om de vrijgestelde zuurstof op die manier te laten ontsnappen.
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing

Bijwerkingen van Confosept Zuurstofwater

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Bij het aanbrengen van deze oplossing kan een kortdurende prikkeling ter hoogte van de wonde
optreden.
- Contactdermatitis (huidontsteking), zwelling van gezicht (door aanwezigheid van lucht onder de huid), witte vlekken en verbleking van de huid kan optreden bij gebruik van dit geneesmiddel.
- Blootstelling van Zuurstofwater 3% aan de ogen veroorzaakt een prikkelend gevoel, irritatie,
tranende ogen en wazig zicht.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein 40/ 40
B-1060 Brussel
www.fagg.be
patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
 

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Dit geneesmiddel mag niet in contact gebracht worden met de ogen.
- Het gebruik van waterstofperoxide in lichaamsholtes waaruit de vrijkomende zuurstof niet kan ontsnappen (fistels, ingesloten abcessen) is gevaarlijk. In geval van twijfel is het raadzaam het advies van uw arts of apotheker in te winnen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? ” te lezen.
- Sommige producten kunnen de werking van het geneesmiddel versterken of verzwakken, of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. Vertel daarom aan uw arts of apotheker welke producten u gebruikt. Zo is dit geneesmiddel niet combineerbaar met reducerende agentia, waaronder organisch materiaal en oxydeerbare substanties, en met alkali jodiden, permanganaten en andere sterker oxyderende agentia.
 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in
het verleden is geweest.

kinderen
Geen gegevens beschikbaar

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Confosept Zuurstofwater nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alchol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 5,68
€ 4,88

Laatste reviews en ervaringen met Confosept zuurstofwater

Schrijf een review
 • 4/5
  Deze beoordeling is een automatische vertaling vanuit een andere taal.
  Beoordeeld door
   
  het is een zeer goed product, het is gemakkelijk te gebruiken en de verpakking is van goede capaciteit. het zwakke punt is dat de fles niet stijf genoeg is.
 • 4/5
  Beoordeeld door
   
  Flacon is praktisch daar het vervaardigd is van soepel plastic, toch flacon is nogal groot om mee op vakantie te nemen. Deze flacon is ideaal voor huis- en tuin gebruik

Confosept Zuurstofwater kopen

Je kan Confosept Zuurstofwater van het merk Conforma, geproduceerd door CONFORMA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid
Geneesmiddelen > Huid > Wondverzorging