Omschrijving van Benzac Wash 5%

Benzac Wash 5% is een suspensie (vloeistof met onoplosbare deeltjes) op basis van benzoylperoxide, een stof voor de lokale behandeling van acne.
Benzac Wash 5% is aangewezen bij acne vulgaris (puistjes). Benzac Wash 5% mag plaatselijk toegepast worden bij alle lichte en gematigde gevallen van acne ter hoogte van het gelaat, de rug of de borstkas.

Wordt uw klacht na 4 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Indicatie

Symptomatische behandeling van:

- Lichte tot matige acne ter hoogte van het gezicht, de borstkas en de rug.

Gebruik van Benzac Wash 5%

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruikt? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Eén- of tweemaal daags de met Benzac Wash 5% te behandelen huid op de volgende manier wassen: de huid bevochtigen met water, Benzac Wash 5% aanbrengen en wrijven tot er zich schuim vormt; onmiddellijk afspoelen met water en droogdeppen.

Benzac Wash 5% wordt vooral gebruikt:
  • bij beginnende acne,
  • bij jonge personen met een gevoelige huid,
  • bij het begin van de behandeling.
Benzac kan haren, wenkbrauwen en gekleurd textiel (kleding, beddengoed e.d.) verbleken. Vanwege het risico op verkleuring van natuurlijke of synthetische vezels is het raadzaam om wit linnen (kussen, lakens, handdoeken) te gebruiken, om contact met kleding te vermijden en om handen goed te wassen na het aanbrengen. Indien de gel voor het naar bed gaan wordt aangebracht, laat deze dan eerst intrekken voordat u naar bed gaat.

Heeft u te veel van Benzac Wash 5% gebruikt?
Er wordt geen sneller of beter resultaat bekomen, indien het product vaker wordt aangebracht. Integendeel, er kan een sterke irritatie optreden. In dit geval de behandeling stoppen en uw arts verwittigen.

Ingeval van toevallige inname, vooral door een kind, onmiddellijk de arts verwittigen, proberen te laten braken en daarna een groot glas melk laten drinken, of bij gebrek daaraan, een glas water. De arts zal een maagspoeling toepassen en daarna een behandeling van de symptomen instellen, want het product kan de slijmvliezen sterk irriteren.
 
Wanneer u te veel van Benzac Wash 5% heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

Bent u vergeten Benzac Wash 5% te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Benzac Wash 5%
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Benzac Wash 5%

- De werkzame stof in Benzac Wash 5% is benzoylperoxide 5%.
- De andere stoffen in Benzac Wash 5% zijn: carbomer 940, natrium C14-C16 olefin sulfonaat, acrylaatcopolymeren, glycerine, natriumhydroxide, gezuiverd water.

Bijwerkingen van Benzac Wash 5%

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Benzac Wash 5% kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:

Zeer vaak (deze treden op bij meer dan 1 op 10 patiënten)
- droge huid
- roodheid van de huid (erytheem)
- huidafschilfering
- branderig gevoel van de huid
Vaak (deze treden op bij meer dan 1 op 100 patiënten)
- jeukende huid (pruritus)
- pijnlijke huid
- huidirritatie (irritatie contactdermatitis)
Soms (deze treden op bij meer dan 1 op 1000 patiënten)
- Allergische contact dermatitis
Frequentie niet bekend
- Zwelling ter hoogte van het gezicht

Deze bijwerkingen zijn omkeerbaar wanneer de therapie gestopt wordt of de frequentie verminderd wordt.
In geval van hevige irritatie, Benzac Wash 5% minder frequent aanbrengen of de behandeling onderbreken.

Waarschuwing

Wanneer mag u Benzac Wash 5% niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Benzac Wash 5%?
- Contact met de ogen, de mond, de oogleden, de neusgaten of de slijmvliezen dient vermeden te worden. Ingeval van toevallig contact, overvloedig spoelen met stromend water, gedurende tenminste 15 minuten.
- Wees voorzichtig wanneer het geneesmiddel wordt aangebracht in de nek of op andere gevoelige plaatsen.
- Benzoylperoxide kan de haren en kleding verbleken of ontkleuren.
- Vermijd herhaalde blootstelling aan zonlicht en UV stralen, dit kan irriatie veroorzaken.
- Bij gevoelige personen is het aangewezen de behandeling te beginnen met één enkele toepassing per dag om te zien of er geen te sterke irritatie optreedt. Dit zou erop kunnen wijzen dat het product niet goed verdragen wordt of dat men er allergisch voor is.
- Benzac Wash 5% mag niet worden aangebracht op beschadigde huid.
- Bij normaal gebruik kan zich bij de eerste behandeling een licht branderig gevoel voordoen. Verder kan lichte roodheid en schilfering tijdens de eerste dagen optreden. Gedurende de eerste weken van de behandeling kan een
toegenomen schilfering voorkomen bij de meeste patiënten. Dit is niet schadelijk en verdwijnt, normaal gezien, binnen een dag of twee indien de behandeling tijdelijk onderbroken wordt. Indien een sterke irritatie met jeuk en zwelling (al dan niet met vochtafscheiding) ontstaat, moet het geneesmiddel minder vaak gebruikt worden, het gebruik ervan tijdelijk gestopt worden of moet de behandeling worden gestaakt.
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Benzac Wash 5% gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Vermijd gelijktijdig gebruik van Benzac Wash 5% met andere lokale producten die een afschilferende, irriterende en uitdrogende werking hebben. Dit kan een bijkomend irriterend effect veroorzaken.

Gebruikt u naast Benzac Wash 5% nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger bent of als u denkt zwanger te zijn, gebruik Benzac Wash 5% dan niet zonder medisch advies.

Vruchtbaarheid  en zwangerschap
Benzoylperoxide wordt al tientallen jaren gebruikt voor de lokale behandeling van acne vulgaris, tot op heden werden er nog geen effecten op de voortplanting, vruchtbaarheid, teratogeniciteit, embyogeniciteit of peri- en post- natale ontwikkeling gemeld bij de mens. Benzoylperoxide mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap indien nodig.

Borstvoeding
Het is niet bekend of benzoylperoxide al dan niet in de moedermelk wordt uitgescheiden. Vele geneesmiddelen worden in de moedermelk uitgescheiden, wees dus extra voorzichtig als u Benzac Wash 5% gebruikt en  borstvoeding geeft. Geeft u borstvoeding, gebruik Benzac Wash 5% dan niet op de borst om accidentele inname door het kind te vermijden.
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uit de uitgebreide ervaring met Benzac Wash 5% blijkt dat het gebruik geen of een verwaarloosbaar effect heeft op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 13,19
€ 11,48

Benzac Wash 5% kopen

Je kan Benzac Wash 5% van het merk Galderma, geproduceerd door GALDERMA BENELUX BV , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Acne