Omschrijving van Allegratab 120 mg

Allegratab bevat fexofenadine hydrochloride, dat een antihistaminicum is.
Allegratab 120 mg wordt gebruikt bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar om de symptomen van hooikoorts (seizoensgebonden allergische rhinitis) te verlichten, zoals niezen, jeukende neus, loopneus of verstopte neus en jeukende, rode en waterige ogen.

Indicatie

Symptomatische behandeling van:

- Seizoengebonden allergische rhinitis.

Gebruik van Allegratab 120 mg

Gebruik Allegratab altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: De aanbevolen dosis is één tablet (120 mg) per dag.
Neem uw tablet met een beetje water voor een maaltijd.

Heeft u te veel van Allegratab ingenomen?
Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070 / 245 245). Symptomen van een overdosering bij volwassenen zijn duizeligheid, sufheid, vermoeidheid en een droge mond.

Bent u vergeten Allegratab in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip zoals voorgeschreven door uw arts.

Als u stopt met het innemen van Allegratab
Vertel uw arts als u wil stoppen met het innemen van Allegratab vooraleer uw behandelingskuur beëindigd is.
Als u vroeger dan gepland stopt met het innemen van Allegratab, kunnen uw symptomen terugkeren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.

Ingrediënten Allegratab 120 mg

- De werkzame stof in is fexofenadine hydrochloride. Elke tablet bevat 120 mg fexofenadine hydrochloride.

- De andere stoffen in A Tabletkern: microkristallijne cellulose, gepregelatiniseerd maïszetmeel, natrium croscarmellose, magnesiumstearaat.

- Filmomhulling: hypromellose, povidon, titaniumdioxide (E171), colloïdaal watervrij siliciumdioxide, macrogol 400 en ijzeroxide (E172).

Bijwerkingen van Allegratab 120 mg

Zoals elk geneesmiddel kan Allegratab bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts en stop de behandeling met Allegratab als u een zwelling van het gelaat, de lippen, de tong of de keel vertoont of als u ademhalingsmoeilijkheden hebt, aangezien dit tekens kunnen zijn van een ernstige allergische reactie. Frequente bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op 10 maar meer dan 1 op 100 patiënten): hoofdpijn, sufheid, misselijkheid (nausea) en duizeligheid. Niet-frequente bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op 100 maar meer dan 1 op 1000 patiënten): vermoeidheid/slaperigheid.

Bijkomende bijwerkingen (frequentie onbekend) die kunnen optreden, zijn: slaapmoeilijkheden
(insomnia: slapeloosheid), slaapstoornissen, nachtmerries, zenuwachtigheid, een snelle of onregelmatige
hartslag, diarree, huiduitslag en jeuk, netelroos, ernstige allergische reacties die aanleiding kunnen geven
tot een zwelling van het gelaat, de lippen, de tong of de keel, blozen, een beklemmend gevoel op de borst
en ademhalingsmoeilijkheden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Wanneer mag u Allegratab niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Allegratab?
- als u lever- of nierproblemen hebt
- als u hartproblemen hebt of ooit hebt gehad aangezien dit type geneesmiddel kan leiden tot een snelle of
onregelmatige hartslag
- als u bejaard bent

Als één van deze elementen op u van toepassing is of als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts vooraleer u Allegratab inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Allegratab nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Geneesmiddelen tegen indigestie die aluminium en magnesium bevatten, kunnen de werking van Allegratab beïnvloeden, door de hoeveelheid geabsorbeerd geneesmiddel te verminderen. Het is aanbevolen om een interval van ongeveer 2 uur te respecteren tussen het moment waarop u Allegratab inneemt en het moment waarop u het geneesmiddel tegen indigestie inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Neem Allegratab niet in als u zwanger bent, tenzij dit noodzakelijk is.
Allegratab is niet aanbevolen tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Allegratab zal waarschijnlijk geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. Maar vergewis er u van of deze tabletten u niet slaperig of duizelig maken vooraleer u een voertuig bestuurt of een machine bedient.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Allegratab 120 mg 20 tabletten
€ 9,95

Allegratab 120 mg kopen

Je kan Allegratab 120 mg van het merk Sanofi Aventis, geproduceerd door SANOFI CHC , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Allergie > Algemeen