€ 14,94
€ 13,45
Product niet verkrijgbaar
Bijsluiter van Aggrenox 60 capsules

Omschrijving van Aggrenox

De werkzame stoffen van Aggrenox zijn dipyridamol en acetylsalicylzuur, stoffen die de bloedstolling beperken (plaatjesaggregatieremmer/antitromboticum).

Aggrenox wordt gebruikt ter voorkoming van een nieuwe hersenberoerte.

Gebruik van Aggrenox

Neem dit middel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Neem de capsules in met een beetje water, zonder te kauwen.

De aanbevolen dosering is zoals de dokter voorschrijft. Meestal 1 capsule 's morgens en 1 capsule 's avonds, met of zonder inname van voedsel.

Indien u hoofpijn krijgt bij het starten met de behandeling, neem dan 1 capsule in bij het naar bed gaan en neem een lage dosis aspirine in ’s morgens. Aangezien de hoofdpijn afneemt bij het voortzetten van de behandeling, herneem dan de aanbevolen dosering zo snel mogelijk.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Niet toedienen aan kinderen.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van Aggrenox heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Symptomen: warmteopwellingen, zweten, versnelde pols, onrust, zwaktegevoel, duizeligheid, lage bloeddruk, pijn in de borststreek, hyperventilatie, oorsuizen, misselijkheid, braken, problemen met het gezichtsvermogen en het gehoor, ijl hoofd en verwardheid.

Bij ernstige vergiftiging kan men volgende symptomen vaststellen: delirium, beven, ademhalingsmoeilijkheden, zweten, bloedingen, uitdroging, bloedingen, daling van de lichaamstemperatuur en coma.
Behandeling: symptomatische behandeling wordt aanbevolen. Een maagspoeling moet worden overwogen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Neem altijd contact op met uw dokter indien u van plan bent de behandeling stop te zetten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Aggrenox

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn dipyridamol 200 mg en acetylsalicylzuur 25 mg
- De andere stoffen (hulpstoffen) zijn wijnsteenzuur – arabische gom - povidon - Eudragit - hypromelloseftalaat - hypromellose - triacetine - talk - dimethicon – stearinezuur/palmitinezuur - lactosemonohydraat – microkristallijne cellulose - maïszetmeel – watervrij colloidaal silicium– aluminiumstearaat - Saccharose –Rood ijzeroxide – geel ijzeroxide - titaandioxide - gelatine

Aggrenox bevat lactose en sacharose.

Bijwerkingen van Aggrenox

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij 1 patiënt op 10):
- hoofdpijn
- ijl hoofd
- misselijkheid
- diarree
- buikpijn
- maagstoornissen

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem.

België
Website: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxemburg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.


Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- Indien u allergisch bent voor dipyridamol, acetylsalicylzuur of aan een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel vermeld in rubriek 6.
- Indien u een maag- of duodenumzweer heeft of heeft gehad.
- Indien u bloedingen heeft of heeft gehad.
- Tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
- In het geval van bepaalde zeldzame erfelijke aandoeningen is incompatibiliteit mogelijk met sommige hulpstoffen van het product.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Kinderen
Het gebruik van Aggrenox is niet aangewezen voor kinderen.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Gelijktijdig gebruik van Aggrenox met volgende geneesmiddelen kan de werking van deze geneesmiddelen beïnvloeden:
- adenosine (geneesmiddel tegen hartritmestoornissen)
- antihypertensiva (bloeddrukverlagend geneesmiddel)
- cholinesterase-inhibitoren (geneesmiddelen die bijv. worden gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer).

Licht uw arts of apotheker in als u geneesmiddelen inneemt tegen:
- de vorming van bloedklonters (bijv. warfarine)
- een te hoge bloeddruk
- pijn en ontsteking (bijv. steroïden of ontstekingswerende middelen)
- jicht (bijv. probenecide)
- kanker of reumatoïde artritis (bijv. methotrexaat, anagrelide)
- epilepsie (bijv. fenytoïne, valproïnezuur)
- diabetes (bijv. bloedsuikerverlagende middelen).

Neemt u naast Aggrenox nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen?

Vertel dat dan uw arts of apotheker, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
De gastro-intestinale bijwerkingen van Aggrenox worden versterkt bij chronisch alcoholgebruik.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Neem Aggrenox niet in tijdens het laatste trimester van de zwangerschap.
Neem Aggrenox niet in tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap, tenzij op doktersadvies.

De dokter moet beslissen of het geneesmiddel tijdens de borstvoeding mag gebruikt worden.
Er werd geen onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de menselijke vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sommige personen kunnen ongewenste effecten ervaren die gevaarlijk kunnen zijn bij het besturen of gebruik van machines (ijl hoofd, verwardheid). Indien u een van deze bijwerkingen ondervindt, mag u geen machines besturen of gebruiken.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 14,94
€ 13,45
Product niet verkrijgbaar

Aggrenox kopen

Je kan Aggrenox van het merk SCS Boehringer Ingelheim, geproduceerd door SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hart & Bloedvaten