Omschrijving van Acetylcysteïne Apotex 600mg

Geneesmiddel (op basis van acetylcysteïne) voor het vloeibaar maken van slijmen (lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor het behandelen van chronische bronchitis.

Het wordt gebruikt voor :
A. Chronische bronchitis : om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
B. Het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.

Gebruik van Acetylcysteïne Apotex 600mg

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering
Aandoeningen van de luchtwegen
Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar : 1 zakje éénmaal per dag.
Kinderen van 2 tot 7 jaar: gebruik acetylcysteïne 200 mg vormen.

Mucoviscidose
Ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag : 1 zakje éénmaal per dag.
Van 2 tot 6 jaar: gebruik acetylcysteïne 200 mg vormen.
De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

Bereidingswijze
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als dusdanig kan worden ingenomen.

Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is raadzaam het overige deel binnen de 24 uur te gebruiken). Oplossingen moeten evenwel onmiddellijk worden gebruikt.

De mogelijke aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van de verpakking wijst niet op ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.

Manier van toedienen
De verkregen oplossing via de mond innemen.

Duur van de behandeling
Uw arts zal U vertellen hoe lang U ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg moet gebruiken.
De duur van de behandeling kan van enkele weken tot enkele maanden gaan en kan worden onderbroken door perioden zonder behandeling waarvan de duur afhankelijk is van uw algemene toestand.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de volgende dosis op het aanbevolen tijdstip.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Geen bijzonderheden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245.).

De toxiciteit van acetylcysteïne is gering. Na inname van grote hoeveelheden kunnen bijwerkingen (zie rubriek "Mogelijke bijwerkingen") voorkomen. Meestal volstaat een behandeling van de ziektetekens. Als de ziektetekens ernstig zijn, is het beter een arts te raadplegen.
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Acetylcysteïne Apotex 600mg

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne.
De andere stoffen in dit middel zijn : aspartaam, β-caroteen (E160), sinaasappelaroma, sorbitol (E420).

Bijwerkingen van Acetylcysteïne Apotex 600mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna weergegeven :
Zeer vaak : ≥ 1/10; vaak : ≥1/100, < 1/10; soms : ≥ 1/1000, < 1/100; zelden : ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer zelden : < 1/10000.
- Maagdarmstelselaandoeningen :
Vaak : misselijkheid. Soms : ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Zelden : braken. Zeer zelden : diarree.
- Huid- en onderhuidaandoeningen :
Soms : netelroos (urticaria). Zelden : huiduitslag (rash).
- Ademhalingsstelselaandoeningen :
Soms : overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe) . Zeer zelden : vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).
- Immuunsysteemaandoeningen :
Zeer zelden : overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos, huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het aangezicht.
- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen :
Zeer zelden : duizeligheid.
- Hartaandoeningen :
Zeer zelden : versnelde hartwerking (tachycardie).

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor acetylcysteïne of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

• Als u astma heeft omdat acetylcysteïne, bij toediening via aërosol, vernauwing van de luchtwegen kan uitlokken.
• Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de luchtwegen door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden gehouden.
• Als u aan fenylketonurie lijdt : raadpleeg de rubriek “Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg”.
• Als u een onbehandelde actieve maagzweer heeft, vermijdt u best het gebruik van acetylcysteïne; patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben moeten, in geval van zware maagklachten, hun arts raadplegen.
• Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek "Gebruik met andere geneesmiddelen" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Kinderen
Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
 
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- en ijzerzouten of calciumzouten kunnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de inname van acetylcysteïne en van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te kiezen.
 
De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die bacteriën vernietigt) nl. amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampacilline, thiamfenicol en amoxycilline in associatie met clavulaanzuur, stelt geen problemen.
Het wordt niet aanbevolen ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg, eenmaal opgelost, te mengen met andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen specifieke gegevens.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.

Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan wijzigen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 9,81
€ 7,16

Acetylcysteïne Apotex 600mg kopen

Je kan Acetylcysteïne Apotex 600mg van het merk Apotex, geproduceerd door APOTEX , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Acetylcysteïne of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hoest > Diepzittende Hoest > Suikervrij
Geneesmiddelen > Hoest > Diepzittende Hoest > Zakjes / Bruistabletten